Hlavní obsah

close [kləʊz]

Sloveso

 1. (u)zavřít (se), zavírat (se) dveře ap.Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?
 2. složit deštník ap., zavřít knihu ap.close one's legssnožit, dát nohy k soběClosedZavřeno nápis
 3. close (down) zavřít, ukončit činnost trvale
 4. ukončit, zakončit, uzavřít setkání, činnost ap.close a dealuzavřít obchod
 5. ekon.zrušit bankovní účet
 6. be closing on sb dohánět, dostihovat koho, přibližovat se komuThey are closing on us.Dohánějí nás.

Podstatné jméno

 • závěr, konec obdobíbring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít codraw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konciat the close of the dayna konci dne

Přídavné jméno-ser, -sest

 1. to sth blízký čemupřekládá se často příslovcemShe moved closer.Přiblížila se.in close proximityv těsné blízkosticlose (quarter) combatboj zblízka
 2. blízký, důvěrný přítel ap.the closest friendnejbližší přítel
 3. close relativeblízký příbuzný
 4. úzký spolupráce ap.
 5. důkladný, podrobný, pečlivý prohlídka ap.(up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídcepay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornosttake a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co
 6. těsný vítězství ap., vyrovnaný soutěž ap.
 7. to sth (jsoucí) blízko, na pokraji čeho, těsně před čímbe close to tearsmít slzy na krajíčkuclose to starvationna pokraji smrti hladem
 8. be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

Předložka

Vyskytuje se v

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

door: close the door on sthpustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o co

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

eye: close one's eyes to sthzavírat oči před čím

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

rank: close rankssemknout se v ohrožení ap.

account: cancel/close an accountzrušit účet

captioning: closed captioningskryté titulky u filmu ap.

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

closing: closing stagezávěrečná fáze

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

date: closing datedatum uzávěrky

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

entry: closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

finish: close finishtěsný doběh

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

proximity: in close proximity to/of sthv těsné blízkosti čeho

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemu

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

range: at close rangezblízka, z těsné blízkosti střílet ap.

bedlivě: watch sth closely, keep a close eye on sb/sthbedlivě sledovat co

blízký: (close) associationblízký vztah

blížit se: draw to a close/an endblížit se ke konci

doba: closing timezavírací doba

hájení: close(d) seasonmysl. doba hájení zvěře ap.

chýlit se: be drawing to a close/an end, be almost overchýlit se k závěru/ke konci

krátce: cut short, (close-)croppedkrátce střižený vlasy

nakrátko: close-cropped, close-cut, cut shortnakrátko sestřižený

přiskřípnout: close sth on one's sth, catch one's sth in sthpřiskřípnout si co v čem

pustit: myšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sthpustit z hlavy co

sklonek: towards the end/close of the 15th centuryna sklonku 15. století

titulek: closing credits, end titleszávěrečné titulky

účet: bankovní close an account, uživatelský cancel one's accountzrušit účet

uzavřený: closed meetinguzavřená schůzka jednání

úzký: close cooperation/connectionúzká spolupráce/spojitost

záběr: close-upzáběr zblízka

záclona: draw/close the curtainszatáhnout záclony

zavírací: closing timezavírací doba

zavřený: behind closed doorsobraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.

zblízka: close/hand-to-hand combat, fight at close quartersboj zblízka

blízko: Come closer.Pojďte blíž.

blízkost: in close proximityv těsné blízkosti čeho

být: It is closed.Je zavřeno.

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

namále: It was a close shave.Měl(i jsme) namále. bylo to těsně

nejbližší: immediate/closest friend/familynejbližší přítel/rodina

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko

přesto: so close and yet so fartak blízko a přesto tak daleko

příbuzný: distant/close relative/relation of sbvzdálený/blízký příbuzný koho

přítel: close friendblízký přítel

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

skřípnout: close sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sthskřípnout si ruku v čem

sobě: closer to each otherblíž(e) k sobě vzájemně

spět: be drawing to a closespět ke konci

stačit: He came within an ace of winning., He was close to winning.Stačilo málo, a byl by vyhrál.

uzavřít: The road is closed.Silnice je uzavřena.

vous: That was a close shave!To bylo o fous! vyváznutí ap.

vyváznout: He had a narrow escape., It was a close shave.Vyvázl jen tak tak.

zakončení: closing ceremonyslavnostní zakončení

zavírat: What time do the shops close?V kolik hodin zavírají obchody?

zavřít: Close/Shut the door.Zavři dveře.

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm

podle: to all appearances, presumably, patrně apparently, podle toho, co se říká by all accountspodle všeho jak se zdá

vnější: external appearancevnější vzhled

vzhled: youthful appearancemladistvý vzhled

zdání: Appearances can be deceptive.Zdání klame.

appearance: appearance moneystartovné placené známému sportovci za účast na akci

care: take care of one's appearancepečovat o svůj vzhled

external: external appearancezevnějšek, vnější vzhled

sake: for appearance's sakejen aby se neřeklo, jen naoko

youthful: youthful appearancemladistvý vzhled

deceptive: Appearances can be deceptive.Zdání může klamat.

cameo: cameo (appearance)epizodní výstup/role známého umělce v seriálu ap., obraz krátký výstižný popis situace