Hlavní obsah

close [kləʊz]

Sloveso

 1. (u)zavřít (se), zavírat (se) dveře ap.Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?
 2. složit deštník ap., zavřít knihu ap.close one's legssnožit, dát nohy k soběClosedZavřeno nápis
 3. close (down) zavřít, ukončit činnost trvale
 4. ukončit, zakončit, uzavřít setkání, činnost ap.close a dealuzavřít obchod
 5. ekon.zrušit bankovní účet
 6. be closing on sb dohánět, dostihovat koho, přibližovat se komuThey are closing on us.Dohánějí nás.

Podstatné jméno

 • závěr, konec obdobíbring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít codraw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konciat the close of the dayna konci dne

Přídavné jméno-ser, -sest

 1. to sth blízký čemupřekládá se často příslovcemShe moved closer.Přiblížila se.in close proximityv těsné blízkosticlose (quarter) combatboj zblízka
 2. blízký, důvěrný přítel ap.the closest friendnejbližší přítel
 3. close relativeblízký příbuzný
 4. úzký spolupráce ap.
 5. důkladný, podrobný, pečlivý prohlídka ap.(up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídcepay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornosttake a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co
 6. těsný vítězství ap., vyrovnaný soutěž ap.
 7. to sth (jsoucí) blízko, na pokraji čeho, těsně před čímbe close to tearsmít slzy na krajíčkuclose to starvationna pokraji smrti hladem
 8. be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

Předložka

Vyskytuje se v

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

door: close the door on sthpustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o co

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

eye: close one's eyes to sthzavírat oči před čím

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

rank: close rankssemknout se v ohrožení ap.

account: cancel/close an accountzrušit účet

captioning: closed captioningskryté titulky u filmu ap.

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

closing: closing stagezávěrečná fáze

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

closing: tech. closing valveuzavírací ventil

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

date: closing datedatum uzávěrky

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

draw: draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit se

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

entry: closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

finish: close finishtěsný doběh

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

proximity: in close proximity to/of sthv těsné blízkosti čeho

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemu

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

range: at close rangezblízka, z těsné blízkosti střílet ap.