Hlavní obsah

closely [kləʊslɪ]

Vyskytuje se v

bone: close to the bonepříliš blízký pravdě nepříjemné, příliš otevřený v hovoru

book: closed bookšpanělská vesnice, velká neznámá o někom či něčem pro nás neznámém

close: close (down)zavřít, ukončit činnost trvale

close: be closing on sbdohánět, dostihovat koho, přibližovat se komu

close: close to/on sthtéměř, skoro určité množství ap.

close: be close at handbýt nedaleko

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

door: close the door on sthpustit z hlavy co, už se (dál) nezabývat čím, už se dál nestarat o co

draw: be drawing closer/nearer(při)blížit (se) událost ap.

eye: close one's eyes to sthzavírat oči před čím

mind: close one's mind to sthsnažit se nemyslet na co, nevěnovat pozornost čemu, ignorovat co

rank: close rankssemknout se v ohrožení ap.

account: cancel/close an accountzrušit účet

captioning: closed captioningskryté titulky u filmu ap.

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

close: ClosedZavřeno nápis

close: close a dealuzavřít obchod

close: bring/draw sth to a closeskončit, ukončit, uzavřít co

close: draw/be drawing to a closeblížit/chýlit se ke konci

close: at the close of the dayna konci dne

close: in close proximityv těsné blízkosti

close: close (quarter) combatboj zblízka

close: the closest friendnejbližší přítel

close: close relativeblízký příbuzný

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

close: pay close attention to sthvěnovat čemu velkou pozornost

close: take a close look at sthpodívat se na co zblízka, důkladně prozkoumat co

close: be close to tearsmít slzy na krajíčku

close: close to starvationna pokraji smrti hladem

close: be/come close to sthi přen. blížit se čemu, být blízko čeho

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

closed circuit: closed-circuit television CCTVprůmyslová televize

close-up: close-up lensobjektiv pro snímání zblízka

closing: closing stagezávěrečná fáze

closing: ekon. closing accountzávěrečný účet

closing: tech. closing valveuzavírací ventil

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

comfort: too close for comfort(až) nebezpečně blízko

date: closing datedatum uzávěrky

divide: close/narrow the divide between sbpřeklenout/zmenšit propast mezi kým

draw: draw close(r)přitáhnout (si) k sobě, (při)blížit se

end: ekon. closed-end funduzavřený fond

end: ekon. closed-end investment companyuzavřená investiční společnost

entry: closing date for entriesuzávěrka soutěže pro zasílání příspěvků

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

finish: close finishtěsný doběh

investment: ekon. closed-end investment funduzavřený (investiční) fond

proximity: in close proximity to/of sthv těsné blízkosti čeho

quick: quick-closing devicerychlouzávěr

session: closed sessionneveřejné zasedání, zasedání s vyloučením veřejnosti

snuggle: snuggle (close)/up to sb, against sth(při)tulit se, (při)tisknout se ke komu, k čemu

watch: keep (a) close watch on the timehlídat čas

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

close: She moved closer.Přiblížila se.

close: It was a close shave.To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

look: a close(r) look at sthbližší pohled na co

range: at close rangezblízka, z těsné blízkosti střílet ap.

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

blízký: blízký vztah(close) association

blízký: blízcí příbuzníclose relatives

blížit se: blížit se ke koncidraw to a close/an end

doba: zavírací dobaclosing time

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.close(d) season

chýlit se: chýlit se k závěru/ke koncibe drawing to a close/an end, be almost over

krátce: krátce střižený vlasycut short, (close-)cropped

nakrátko: nakrátko sestřiženýclose-cropped, close-cut, cut short

přiskřípnout: přiskřípnout si co v čemclose sth on one's sth, catch one's sth in sth

pustit: pustit z hlavy comyšlenku ap. dismiss sth (from one's mind), get sth out of one's head, close the door on sth

sklonek: na sklonku 15. stoletítowards the end/close of the 15th century

titulek: závěrečné titulkyclosing credits, end titles

účet: zrušit účetbankovní close an account, uživatelský cancel one's account

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

úzký: úzká spolupráce/spojitostclose cooperation/connection

záběr: záběr zblízkaclose-up

záclona: zatáhnout záclonydraw/close the curtains

zavírací: zavírací dobaclosing time

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zblízka: boj zblízkaclose/hand-to-hand combat, fight at close quarters

blízko: Pojďte blíž.Come closer.

blízkost: v těsné blízkosti čehoin close proximity

blízký: co nejbližšías close as possible

být: Je zavřeno.It is closed.

chybět: Moc nechybělo! skoro se to staloThat was close!

chybět: Moc nechybělo a přišel o to.He was close to losing it.

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněIt was a close shave.

nejbližší: nejbližší přítel/rodinaimmediate/closest friend/family