Hlavní obsah

until [ʌnˈtɪl or ənˈtɪl]

Předložka

  1. do kdy daného času ap.We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.
  2. do kdy, dříve než kdyse záporemnot until ...až ..., ne dříve než časově

Vyskytuje se v

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku

face: do sth until sb is blue in the facedělat co až do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně

hell: until hell freezes overaž do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

notice: until further noticeaž do odvolání

up: up untilaž do doby

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

last: I've left my best wine until last.Své nejlepší víno jsem si nechal na konec.

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

doba: do té dobyuntil then

dokud: dokud ne ...until, till

nedávno: do nedávnauntil recently/lately

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

zblbnutí: hovor. až do zblbnutíopakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the face

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.I'll wait until you come.

teprve: Přijel teprve před týdnem.He came only a week ago., He didn't come until a week ago.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

vyčkat: Vyčkáme, až/dokud ...We will wait until ...

vyležet: Měl bys to vyležet.You should stay in bed until you're well.