Hlavní obsah

before [bɪˈfɔː]

Předložka

  1. před čím jistým termínemporovnej s agoDon't call before eight.Nevolej před osmou.
  2. form.před kým/čím místně i přen.
  3. before one před sebou v budoucnu
  4. come before sb/sth být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímHer children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

Vyskytuje se v

calm: the calm before the stormklid před bouří

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

come: come before sth/to sthpřijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.

ever: ever (before)kdy(koliv) předtím u srovnávání

last: before lastpředminulý, předposlední co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

long: before longzanedlouho

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

best: best-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

day: the day before yesterdaypředevčírem

equality: equality before the lawrovnost před zákonem

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

noon: before noondopoledne

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

well: well before sthdlouho před čím

which: before whichpřed nímž

yesterday: the day before yesterdaypředevčírem

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

dřívějšek: from before/earlier timesz dřívějška

Kristus: before Christ, zkr. BCpřed Kristem

letopočet: before Christ, zkr. BCpřed naším letopočtem

mžik: in a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)v mžiku

rovnost: equality before the law, isonomyrovnost před zákonem

spaní: before (going to) bedpřed spaním

spotřeba: use-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best beforedatum spotřeby

spotřebovat: Use before/by ...Spotřebujte do ...

stanout: be brought before the court, stand trialstanout před soudem obžalovaný

těsně: just/immediately before sthtěsně před čím časově

trvanlivost: best before ...minimální trvanlivost do ...

zatřepat: shake before usepřed použitím zatřepat

dřív: Before he comes ...Dřív než přijde ...

klečet: He was kneeling before me.Klečel přede mnou.

mnou: in front of me, hl. časově before mepřede mnou

na: eat before going to bedjíst na noc

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

nejdřív: I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.Dodělám to nejdřív zítra.

než: Before you leave ...... než odejdeš.

před, přede: Don't call before five.Nevolej před pátou.

předeslat: As I mentioned before.Jak jsem již předeslal.

předminulý: the week before lastpředminulý týden

setkat se: Have we met before?Už jsme se (někdy) setkali?

vzpamatovat se: And before you know it ...A než se vzpamatuješ ...

zapomenout: Before I forget!, While I remember.Abych nezapomněl! musím to říct ap.

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

měřit: Look before you leap.Dvakrát měř, jednou řež.

napočítat: in the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson, hovor. pretty damn quicknež bys do tří napočítal v mžiku

předcházet: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

přeskočit: Don't count your chickens before they are hatched.Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

pýcha: Pride goes before a fall.Pýcha předchází pád.

řezat: Look before you leap., Better (to be) save than sorry.Dvakrát měř, jednou řež.

svině: cast pearls before swineházet perly sviním

švec: before you can say Jack Robinson, in a jiffy, in the twinkling of an eyenež bys řekl švec

before: before onepřed sebou v budoucnu