Hlavní obsah

before [bɪˈfɔː]

Předložka

  1. před čím jistým termínemporovnej s agoDon't call before eight.Nevolej před osmou.
  2. form.před kým/čím místně i přen.
  3. before one před sebou v budoucnu
  4. come before sb/sth být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímHer children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

Vyskytuje se v

calm: the calm before the stormklid před bouří

cart: put the cart before the horsevzít věc za nesprávný konec, dělat to obráceně

come: come before sth/to sthpřijít před co/k čemu, dostat se před co/k čemu soud ap.

ever: ever (before)kdy(koliv) předtím u srovnávání

last: before lastpředminulý, předposlední co

lay before: lay sth beforesb form. předložit komu co, přednést plán, návrh, informaci

long: before longzanedlouho

put before: put sth beforesth řadit co před co, upřednostňovat co před čím

best: best-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.

bring: bring sb to trial, bring sb before the courtpostavit koho před soud

day: the day before yesterdaypředevčírem

daylight: before daylightpřed úsvitem, před svítáním

equality: equality before the lawrovnost před zákonem

fact: before the factpřed spácháním činu, před činem vykonaný ap.

know: before you know itnež se naděješ, než si to uvědomíš, než ti to dojde

last: the year before lastpředloni

noon: before noondopoledne

profit: ekon. profit before tax/after taxzisk před zdaněním/po zdanění

proposal: lay a proposal before the Housepředložit sněmovně návrh (zákona)

well: well before sthdlouho před čím

which: before whichpřed nímž

yesterday: the day before yesterdaypředevčírem

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

last: the night before lastpředminulou noc

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

might: You might have told me that before!Mohl jsi mi to říct dřív!

put: She puts health before/above money.Řadí/Staví zdraví před peníze.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

dřívějšek: z dřívějškafrom before/earlier times

Kristus: před Kristembefore Christ, zkr. BC

letopočet: před naším letopočtembefore Christ, zkr. BC

mžik: v mžikuin a wink, in the wink of an eye, before you could blink (an eyelid)

rovnost: rovnost před zákonemequality before the law, isonomy

spaní: před spanímbefore (going to) bed

spotřeba: datum spotřebyuse-by date, prodávaného zboží též sell-by date, minimální trvanlivost best before

spotřebovat: Spotřebujte do ...Use before/by ...

stanout: stanout před soudem obžalovanýbe brought before the court, stand trial

těsně: těsně před čím časovějust/immediately before sth

trvanlivost: minimální trvanlivost do ...best before ...

zatřepat: před použitím zatřepatshake before use

dřív: Dřív než přijde ...Before he comes ...

klečet: Klečel přede mnou.He was kneeling before me.

mnou: přede mnouin front of me, hl. časově before me

na: jíst na noceat before going to bed

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

než: ... než odejdeš.Before you leave ...

před, přede: Nevolej před pátou.Don't call before five.

předeslat: Jak jsem již předeslal.As I mentioned before.

předminulý: předminulý týdenthe week before last

setkat se: Už jsme se (někdy) setkali?Have we met before?

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap.

napočítat: než bys do tří napočítal v mžikuin the twinkling of an eye, before you can say Jack Robinson

předcházet: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Don't count your chickens before they are hatched.

pýcha: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

řezat: Dvakrát měř, jednou řež.Look before you leap., Better (to be) safe than sorry.

svině: házet perly svinímcast pearls before swine

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy