Hlavní obsah

go [gəʊ]

Slovesopt went, pp gone

 1. jít, chodit, jetWhere are we going?Kam jdeme/jedeme?Where do you usually go on holiday?Kam obvykle jezdíte na prázdniny?go on footjít pěškygo by busjet autobusemgo by planeletět letadlemgo barefootchodit bosýgo in with sbdát se dohromady, spojit se s kýmgo into a huddleporadit se v úzkém kruhu, tajně
 2. jít (pryč), odjet, odejítI think it is time to go.Myslím, že je čas jít.I'm going tomorrow.Zítra odjíždím.Let's go for a walk.Pojďme se projít.She went shopping.Šla nakupovat.
 3. vést, směřovat, táhnout se cesta ap.Where does this road go to?Kam vede tato cesta?
 4. běžet, ubíhat o čase
 5. on/to sth padnout, jít na co peníze ap.
 6. to sb být udělen komu ocenění, post ap.
 7. vystoupit, účinkovat v televizi, rádiu ap.
 8. zmizet, ztratit se
 9. jít, vejít se co kam
 10. patřit, přijít co kamThis bolt goes to ...Tento šroub patří do ...
 11. be going to do sth chystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat coI am going to visit her.Navštívím ji.
 12. be going hovor.slábnout, odcházet schopnosti ap., ztrácet nervy ap.
 13. for sth být, dopadnout v čí prospěch
 14. bortit se střecha
 15. prodat se v dražběgoing (once), (going) twice, ... gonepoprvé, podruhé, ... prodáno vyvolávání při dražbě
 16. o změně stavu hl. k horšímuEat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šíletgo grey/bankruptšedivět/zkrachovat
 17. proběhnout, odehrát se za určitých okolnostígo unnoticedodehrát se bez povšimnutí
 18. běžet, jít, probíhat proces, vývojHow did it go?Jak to šlo?It's going smoothly.Jde to hladce.
 19. běžet, být v choduget sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.
 20. zazvonit, zaznít zvonek
 21. with sth hodit se, jít k čemugo togetherhodit se k sobě dvě věci ap.
 22. znít, říkat o citátu, textu ap.The letter goes ...V dopise se píše ...

Podstatné jméno

 1. at sth pokus o coHave another go.Zkus to znovu.
 2. řada na komIt's your go.Jsi na řadě., Hraješ.

Fráze

 1. go all out for/to do sth dělat vše pro co/proto aby
 2. anything goes všechno je možné, všechno jde
 3. as things go jak to tak chodí
 4. as you go along za pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav
 5. Go for it. Jdi do toho., Jdi na to.
 6. BrEhave a go at sb pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho
 7. have a go at sth zkusit, prubnout co udělat
 8. Where do we go from here? Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému
 9. BrE, hovor.on the go (stále) aktivní, v pohybu, rozlítaný
 10. my heart/sympathy goes out to him (sou)cítím s ním
 11. to go do konce zbývat do uplynutí ap.
 12. AmEto go s sebou k odnesení z restaurace ap.food to gojídlo s sebou k odneseníBrE= to take away

Podstatné jméno

 • go japonská desková hra

Vyskytuje se v

along: go alongjít, pokračovat, postupovat jak

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

around: go around to sb(zajít) navštívit, stavit se u koho

astray: go astrayztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.

ballistic: go ballisticzačít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat se

banana: go bananasšílet, vyšilovat, bláznit, blbnout

bang: bang goes stha je po čem, co je v čudu

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

belly: go belly uppřijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.

berserk: go berserkzačít vyvádět, rozzuřit se nepříčetně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

bust: go bustzkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinu

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

distance: go the distancevydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout to

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

go: be going to do sthchystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat co

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

going: be going to do sthvyjadřuje blízkou budoucnost děje

gone: be gonebýt pryč, zmizet

go on: be going ondít se, konat se

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

here: here goesa je to tady před obtížným, nepříjemným úkolem

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hungry: go hungryhladovět, být hlady

ice-skating: go ice-skatingjít bruslit

keep: keep goingpokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

off: (gone) offzkažený jídlo

overboard: go overboard with sthpřehánět/přehnat to s čím

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

pain barrier: go through the pain barrierpřekonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

place: be going placesbýt na nejlepší cestě to někam dotáhnout

public: go publiczačít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnost

quest: go in quest of sth(jít) hledat co

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

right: be going rightjít dobře, (vy)dařit se život

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

round: go roundzajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvu

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

seed: go/run to seed(do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.

short: be/go short of sthtrpět nedostatkem čeho

steady: be going steadywith sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kým

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší

swimmingly: be going swimminglyjít hladce

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bosý: go barefootchodit bosý

bruslit: go skatingjít bruslit

cesta: go astraysejít z cesty

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

čundr: go hikingjít na čundr

dělat: go in for sport, do sportsdělat sporty

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

diskotéka: go to a discojít na diskotéku

dno: sink (to the bottom), go down, jen loď founderjít ke dnu

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

doktor: go to see the doctorjít k doktorovi

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

dovolená: go on holiday/AmE vacationjet na dovolenou

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

elektrika: go by tramjet elektrikou

fuč: be gonebýt fuč

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: Let him go!Ať jde!

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

běžet: Go away!Běž pryč!

by: I would go/be...Šel/Byl bych...

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

centrum: I am going downtown.Jedu do centra.

čas: bedtime, time to go to bedčas jít spát

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dál: Read on., Go on reading.Čti dál.

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dít se: What's going on?, slang. What's up?Co se děje?

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

domů: I must go home.Musím jít domů.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

extrém: go to extremeszacházet do extrému

buben: go bust, go belly uppřen. přijít na buben zkrachovat

cit: (Go) easy!S citem! opatrně

čert: Go to hell!Jdi k čertu! vypadni ap.

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

dohromady: barvy, oblečení ap. go together, matchjít dohromady

drátek: run on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charmjít jako na/po drátkách

grunt: go the whole hoghovor. vzít to z gruntu důkladně udělat

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

abroad: go abroadjet do zahraničí

ahead: go (on) aheadjít napřed

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

AWOL: voj. go AWOLvzdálit se bez povolení (z kasáren)

awry: go awrynevydařit se, nevyjít, zhatit se

back: go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.

backpacking: go backpackingcestovat s batohem

bald: grow/go bald(z)plešatět

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

blind: go blindoslepnout, být zasažen slepotou

boating: go boatingjít se projet na loďce

bonkers: go bonkers with sthzcvoknout, pominout se, zblbnout z čeho

bus: go by/take a busjet autobusem

business: go about one's businessjít si po své práci

camera: go on camerajít do záběru

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

crazy: hovor. go crazyzešílet, zbláznit se

dancing: go dancingjít tančit

deaf: go deafohluchnout

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

downtown: go downtownjet do města

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

fish: go fishingjít na ryby