Hlavní obsah

far [fɑː]

Příslovcefarther/further, farthest/furthest

  1. daleko, do dáli sahat, táhnout se ap.Is it far from here?Je to odsud daleko?far awaydaleko
  2. how far přen.jak dalece, do jaké míry
  3. mnohem, daleko, podstatně lepší, horší ap.
  4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I knowpokud vímso far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známoas far as sthaž do dojít, sahat ap.as far back as (in) ...již v (roce) ...

Vyskytuje se v

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

pravice: krajní pravicethe far right

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

být: Není to daleko.It is not far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

uveřejnit: Nebylo to dosud uveřejněno.It has not been published so far.

: už roku 1250as far back as in 1250

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

as: pokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as far as

far: dalekofar away

further: bližší informacefurther information

left: krajní levicefar left

moon: odvrácená strana měsícefar side of the moon

north: daleký sever polární oblastFar North

way: kousek dála little way further

from: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

know: Pokud vím ...as far as I know ...

possible: co nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdáleas soon/much/often/quickly/long/far as possible

remember: pokud si vzpomínámas far as I remember

some: nějakých deset mil dálsome ten miles further

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

afield: dále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místechfurther/farther afield

concern: pokud jde o koho/co, co se týče koho/čehoas far as sb/sth is concerned

cry: (na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čehoa far cry from sth

few: vzácný, řídký výskytemfew and far between

near: široko dalekonear and far

notice: až do odvoláníuntil further notice

removed: from sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.far removed

tell: pokud vímas far as I can tell

ado: bez (dalších) okolků/průtahůwithout further/more ado