Hlavní obsah

far [fɑː]

Příslovcefarther/further, farthest/furthest

  1. daleko, do dáli sahat, táhnout se ap.Is it far from here?Je to odsud daleko?far awaydaleko
  2. how far přen.jak dalece, do jaké míry
  3. mnohem, daleko, podstatně lepší, horší ap.
  4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I knowpokud vímso far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známoas far as sthaž do dojít, sahat ap.as far back as (in) ...již v (roce) ...

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

afield: from far afieldz daleka

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

further: further to sthohledně čeho, v návaznosti na co, dále k čemu v dopise ap.

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

further: further informationbližší informace

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

further: without further adobez dalších okolků

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

as: As far as I know...Pokud vím...

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

: až do/k/poas far as, all the way to, up to

: až dosudup to now, so far

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

k, ke, ku: až k čemuup to sth, as far as sth

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

nedaleko: nedaleko odtudnear here, not far from here

odvolání: až do odvoláníuntil further notice

odvrácený: astron. odvrácená strana Měsícefar side of the Moon

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

pravice: krajní pravicethe far right

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

široko: široko dalekofar and wide, near and far

zdaleka: (ani) zdaleka nefar from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near

být: Není to daleko.It is not far away.

být: Horu je vidět z dálky.The mountain can be seen from far away.

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

daleko: Není to daleko.It isn't far.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dosavadní: Jeho dosavadní největší úspěch.His greatest success so far.

dosud, doposud: Nikdo si dosud nestěžoval.Nobody has complained so far.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

na: Jděte až na konec ulice.Go as far as the end of the street.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

průtah: bez (dalších) průtahůwithout (further) delay

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

sem: až semas far as here, this far, up to here, up to this point

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

týkat se: Co se mě týká ...As for me, As far as I am concerned ...

ujít: Takovou dálku neujdu.I can't walk that far.

uveřejnit: Nebylo to dosud uveřejněno.It has not been published so far.

: už roku 1250as far back as in 1250

vědět: Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...

vzpomínat (si): pokud si vzpomínámas far as I (can) remember

zabránit: zabránit dalším škodámprevent further damage

zatím: Zatím je to dobrý/se to vyvíjí dobře.So far so good.

zdaleka: Není to zdaleka hotové.It is far from finished.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

okolek: bez dalších okolkůwithout further ado

přitažený: přitažený za vlasyfar-fetched, BrE, hovor. nepřiměřený over the top

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

šafrán: čeho je jako šafránu velmi málosth is as scarce as hen's teeth, hl. BrE sth is thin on the ground, sth are few and far between

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line