Hlavní obsah

far [fɑː]

Příslovcefarther/further, farthest/furthest

  1. daleko, do dáli sahat, táhnout se ap.Is it far from here?Je to odsud daleko?far awaydaleko
  2. how far přen.jak dalece, do jaké míry
  3. mnohem, daleko, podstatně lepší, horší ap.
  4. ve spojeních vymezuje míru, rozsah, dosah ap.as far as I knowpokud vímso far as I remember/am awarepokud si pamatuji/je mi známoas far as sthaž do dojít, sahat ap.as far back as (in) ...již v (roce) ...

Vyskytuje se v

ado: without further/more adobez (dalších) okolků/průtahů

afield: further/farther afielddále, do/ve větší vzdálenosti, na vzdálenějších místech

afield: from far afieldz daleka

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

cry: a far cry from sth(na hony) vzdálený čemu podobností ap., naprosto odlišný od čeho

few: few and far betweenvzácný, řídký výskytem

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

further: further to sthohledně čeho, v návaznosti na co, dále k čemu v dopise ap.

near: near and farširoko daleko

notice: until further noticeaž do odvolání

removed: far removedfrom sth velmi vzdálený čemu, velmi odlišný od čeho postoje, vlastnosti ap.

tell: as far as I can tellpokud vím

as: as far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

further: further informationbližší informace

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

further: without further adobez dalších okolků

left: far leftkrajní levice

moon: far side of the moonodvrácená strana měsíce

north: Far Northdaleký sever polární oblast

way: a little way furtherkousek dál

as: As far as I know...Pokud vím...

from: How far is it from here?Jak daleko je to odtud?

know: as far as I know ...Pokud vím ...

possible: as soon/much/often/quickly/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejčastěji/nejrychleji/nejdelší/nejdále

remember: as far as I rememberpokud si vzpomínám

some: some ten miles furthernějakých deset mil dál

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.