Hlavní obsah

some [sʌm unstressed səm]

Zájmeno

  1. nějaký, některý, několiku počitatelných i nepočitatelných podst. jm.Some people think ...Někteří lidé si myslí ...
  2. trochu
  3. sth (poměrně) dost, hodně čeho, jistý o nemalém množstvíIt took some effort.Dalo to dost námahy.for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouho

Vyskytuje se v

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

measure: in some measuredo jisté míry

more: some moreještě/kousek dále, ještě trochu

some: some ofněkteří, část z koho/čeho

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

alteration: make (some) alterations to sthpozměnit co

bite: give sth some bitedát čemu říz

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come: for some time to comeještě nějakou dobu

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry, věnovat se (pěší) turistice

insight: give sb (some) insight into sthpřiblížit komu co, nechat koho nahlédnout do (tajů) čeho

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

other: some other time(někdy) jindy

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

purpose: to some purposes jistým úspěchem

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

skill: have (some) skillsbýt šikovný

sort: sth of some sortjakýsi co neurčitý

way: in some waysv některých ohledech

window shopping: do some window-shoppingprohlížet si výlohy obchodů

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

fresh: get some fresh airjít na čerstvý vzduch

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost

budoucno: at some time in the futureněkdy v budoucnu

cosi: some sort of ...cosi jako ... typově podobné

čaj: make some teauvařit čaj

kultura: get some culture, take in some culturevyrazit (si) za kulturou

míra: to a certain extent, in some measuredo jisté míry

některý: someněkteří

pozdě: later, někdy v budoucnu at some time in the futurepozději

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze

udělat: make (some) teaudělat čaj

bokem: put some money asidedát (si) nějaké peníze bokem

budoucnost: at some time in the futureněkdy v budoucnosti

čas: some time agopřed nějakým časem

ještě: Have some more.Vezmi si ještě.

nabrat: She took some apples from the basket.Nabrala si pár jablek z košíku.

nalít: pour some water into a glassnalít do sklenice vodu

nějak: some other waynějak jinak

někam: elsewhere, somewhere else, some other placeněkam jinam

někudy: some other wayněkudy jinudy

notný: It took quite some/a time ...Trvalo to notnou chvíli ...

oddech: have some rest, přen. rest on one's oars, take a breatherdopřát si (chvilku) oddechu

odpočinout si: I need (to get) some rest.Potřebuju si trochu odpočinout.

pořádně: silou put some elbow grease into it, ve snaze pull out all the stops, přidat move up a gear, při tažení pull/při tlačení push hardpořádně zabrat

prohlédnout: do some sightseeingprohlédnout si památky města ap.

přidat: help osf to/have some more souppřidat si polévku

skočit: Go and fetch some drink.Skoč pro pití.

trocha, troška: I'll have some tea.Dám si trošku čaje.

trvat: It takes (some) time but ...Trvá to nějakou dobu, ale ...

u: problems in some patientsproblémy u některých pacientů

určitý: to a certain extent, to some degree, in a waydo určité míry

uvařit: I'll make some tea.Uvařím trošku čaje.

vhod: I could use (some) ...Přišlo by mi vhod ...

vyřizování: I have some errands to run.Mám (ještě) nějaké vyřizování.

vyspat se: You should get some sleep.Měl by ses trošku vyspat.

vytáhnout: wheedle some money out of sbvytáhnout z koho peníze

vzduch: go out to get some fresh airjít na vzduch

vzruch: bring some excitement into sthvnést trochu vzruchu do čeho

zamyslet se: (Have a) think about it., Give it some thought.Zamysli se nad tím.

získat: It will buy us some time.Získáme tím čas.

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

zrovna: No way!, Some chance!To zrovna.

hrát: stall for time, try to buy (some) time, protahovat to temporizehrát o/na čas

jistý: to some/a certain degree/extentdo jisté míry

posvícení: You can't win them all., You win some, you lose some.Není každý den posvícení.

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu