Hlavní obsah

some [sʌm unstressed səm]

Zájmeno

  1. nějaký, některý, několiku počitatelných i nepočitatelných podst. jm.Some people think ...Někteří lidé si myslí ...
  2. trochuHave some!Vezměte si!, Nabídněte si!Would you like some more?Chcete ještě?
  3. sth (poměrně) dost, hodně čeho, jistý, značný o nemalém množstvíIt took some effort.Dalo to dost námahy.at some lengthpoměrně dlouho, dost zdlouhavě hovořit ap.for (quite) some time (now)(již) nějakou dobu, (již) poměrně dlouhotake some doingdát dost práce, být celkem makačka

Vyskytuje se v

day: one day, some day, one of these daysjednoho dne, jednou, někdy v budoucnu

extent: to a large/some/a certain extentdo značné/jisté/určité míry

measure: in some measuredo jisté míry

more: some moreještě/kousek dále, ještě trochu

take off: take (some) time offvzít si volno z práce

alteration: make (some) alterations to sthpozměnit co

bite: give sth some bitedát čemu říz

catch: catch some rayschytat bronz, jít na sluníčko

cheer: bring some cheer into sthvnést trochu dobré nálady do čeho

come: for some time to comeještě nějakou dobu

hiking: do some hiking, go hikingchodit na túry

hoop: shoot (some) hoopszaházet si na koš, přen. zahrát si basket

insight: give sb (some) insight into sthpřiblížit komu co

mysterious: for some mysterious reasonz nějakého neznámého důvodu

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

other: some other time(někdy) jindy

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

practice: get some practice in sthzískat (trošku) cvik v čem

purpose: to some purposes jistým úspěchem

sightseeing: go/do some sightseeingprohlédnout si památky, jít se podívat po památkách

significance: be of (some) significance to sbbýt (dosti) významný/důležitý pro koho

skill: have (some) skillsbýt šikovný

sort: sth of some sortjakýsi co neurčitý

way: in some waysv některých ohledech

window shopping: do some window-shoppingprohlížet si výlohy obchodů

afoot: Some mischief is afoot.Chystá se/Děje se nějaká lumpárna.

apart: He stood some distance apart.Stál kousek stranou.

aside: put some money aside for sthodložit si trochu peněz na co

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

delay: It caused some delay.Způsobilo to jisté zpoždění.

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

everyone: Everyone needs some free time.Všichni potřebují nějaký volný čas.

fresh: get some fresh airjít na čerstvý vzduch

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

help: Can I help you to some more meat?Mohu vám ještě dát/přidat maso?

himself: He poured himself some whisky.Nalil si trochu whisky.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

must: She must have some problems.Určitě má nějaké problémy.

sense: I'll try to talk some sense into him.Zkusím ho přivést k rozumu., Zkusím mu domluvit.

unfinished: We've got some unfinished business.Musíme si ještě něco vyřídit., Musíme ještě něco dořešit.

buy: buy (some) timezískat čas oddálit záležitost