Hlavní obsah

other [ˈʌðə]

Vyskytuje se v

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně

among: among othersmimo jiné, mezi jinými

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

complement: complement each otherdoplňovat se tvořit vhodnou kombinaci

day: the other daynedávno, před nedávnem

each: each otherjeden druhého/druhému, vzájemně, navzájem

every: every otherkaždý druhý den, rok ap.

hand: on the other handna druhé straně opačný argument

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

word: in other wordsjinak řečeno, jinými slovy

arm: in each other's armsve vzájemném objetí

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci

další: a další ve výčtuand others

druhý: na jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

jednak: jednak - (a) jednak za prvé - za druhéfor one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)

jinak: jinak řečenoin other words

jiné: mimo jinébesides other things

kromě: kromě jinéhoamong other things, inter alia

mezi: mezi jinýmiamong others

mimo: mimo jinébesides other things, i o osobách among others

možnost: nemít jinou možnosthave no (other) option

naproti: naproti tomujako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand

ob: ob den/týdenevery other day/week

onak: tak či/nebo onakone way or the other/another, stejně tak anyway

pomáhat: pomáhat si vzájemněhelp each other

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)move/shift one's weight (from one foot to the other)

rozumět: rozumět si s kýmunderstand each other, vycházet get along, get on (well) with sb

slovo: jinými slovy ...in other words ...

strana: na druhé straněon the other side

strana: na jedné straně..., ale na straně druhé...on the one hand ..., on the other (hand) ...

vedle: vedle sebenext to each other, bok po boku side by side

vybraná: nemít na vybranouhave no other choice/option

vykrátit: vykrátit se dvě čísla ap.cancel each other out

zdravit: zdravit se vzájemněgreet each other

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

jinde: nikde jindenowhere else, in no other place

jiný: ... a jiníand others

jiný: Jako jakýkoli jiný pár...Like any other couple...

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

nějak: nějak jinaksome other way

někam: někam jinamelsewhere, somewhere else, some other place

někudy: někudy jinudysome other way

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

ostatní: a ostatní věciand other things

políbit: Políbili se.They kissed (each other).

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

se, si: Pomáháme si.We help each other.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

sobě: blíž(e) k sobě vzájemněcloser to each other

soutěžit: Soutěží mezi sebou.They compete with each other.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

závislost: závislost na ostatníchdependence on others

zbývat: Nezbývá (nám) než...There is no other way but to..., We have no other choice but...

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

druhý: druhá strana mincethe other side of the coin

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

ucho: jedním uchem tam a druhým venin one ear and out the other

záležitost: plést se do cizích záležitostípoke one's nose into other people's business