Hlavní obsah

other [ˈʌðə]

Vyskytuje se v

among: among othersmimo jiné, mezi jinými

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

complement: complement each otherdoplňovat se tvořit vhodnou kombinaci

day: the other daynedávno, před nedávnem

each: each otherjeden druhého/druhému, vzájemně, navzájem

every: every otherkaždý druhý den, rok ap.

hand: on the other handna druhé straně opačný argument

other: the other(ten) druhý ze dvou, opačný

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

way: the other way (a)roundobráceně, opačně, zrovna naopak

word: in other wordsjinak řečeno, jinými slovy

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

look: look the other wayodvrátit zrak, podívat se jinam

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

with: It is the same with other sports.Je to stejné i u jiných sportů.

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci

další: and othersa další ve výčtu

druhý: on (the) one hand ... on the other handna jedné straně ... a na druhé straně

držet se: hold (each other's) handsdržet se za ruce

jeden, jedna, jedno: each other, one another, mutuallyjeden druhému pomáhat ap.

jednak: for one thing - (and) for another, částečně partly - partly, na jedné a druhé straně on the one hand - (and) on the other (hand)jednak - (a) jednak za prvé - za druhé

jinak: in other wordsjinak řečeno

jiné: besides other thingsmimo jiné

kromě: among other things, inter aliakromě jiného

mezi: among others, among other thingsmezi jinými

mimo: besides other things, i o osobách among othersmimo jiné

možnost: have no (other) optionnemít jinou možnost

naproti: jako kontrast by contrast, protiargument, opak on the contrary, na druhé straně on the other hand, naopak per contra, over againstnaproti tomu

ob: every other day/weekob den/týden

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

pomáhat: help each otherpomáhat si vzájemně

přenést: move/shift one's weight (from one foot to the other)přenést váhu (z nohy na nohu)

rozumět: understand each other, vycházet get along, get on (well) with sbrozumět si s kým

slovo: in other words ...jinými slovy ...

strana: on the other sidena druhé straně

vedle: next to each other, bok po boku side by sidevedle sebe

vybraná: have no other choice/optionnemít na vybranou

vykrátit: cancel each other outvykrátit se dvě čísla ap.

zdravit: greet each otherzdravit se vzájemně

jinde: nowhere else, in no other placenikde jinde

jiný: and others... a jiní

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

nějak: some other waynějak jinak

někam: elsewhere, somewhere else, some other placeněkam jinam

někudy: some other wayněkudy jinudy

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

ostatní: and other thingsa ostatní věci

políbit: They kissed (each other).Políbili se.

připojit se: We were joined by a few other people.Připojilo se k nám pár dalších lidí.

rád: They love each other.Mají se rádi. muž a žena

se, si: We help each other.Pomáháme si.

sežrat: I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.To ti nesežeru.

sobě: closer to each otherblíž(e) k sobě vzájemně

soutěžit: They compete with each other.Soutěží mezi sebou.

spolu: They talked to each other.Mluvili spolu.

závislost: dependence on otherszávislost na ostatních

zbývat: There is no other way but to..., We have no other choice but...Nezbývá (nám) než...

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

ucho: in one ear and out the otherjedním uchem tam a druhým ven

záležitost: poke one's nose into other people's businessplést se do cizích záležitostí

after: one after the other, one after anotherjedno po druhém, jedno za druhým, postupně