Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) (the) secondzkr. 2ndza druhé ve výčtusecond(ly)mat. na druhou umocněnýto the power of twomat. druhá odmocninasquare rootling. druhý stupeň příd. jménacomparative
  2. (nižšího stupně) secondcestovat druhou třídoutravel second class
  3. (následující) next, following
  4. (opačný) the other, oppositena jedné straně ... a na druhé straněon (the) one hand ... on the other hand
  5. (jiný) else, other(ještě jeden) another

Vyskytuje se v

bod: získat dva body hráč ap.score two points

dva, dvě: po dvou dva naráztwo at a time

jeden, jedna, jedno: jeden druhému pomáhat ap.each other, one another, mutually

jeden, jedna, jedno: jeden na druhém navršený ap.on top of each other, one on top of another

konec: druhý od koncelast but one

množný: druhá osoba množného číslasecond person plural

mocnina: druhá mocninasquare, second power

na: na druhousquared, to the power of two

neděle: dvě neděletwo weeks, hl. BrE fortnight

celá: žádná celá dvě desetiny 0,2zero point two

čítat: Knihovna čítá dva tisíce svazků.The library numbers two thousand volumes.

čtvrt: ve čtvrt na dvěat a quarter past one

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

doprava: Jděte druhou ulicí doprava.Take the second right.

jeden, jedna, jedno: jeden po druhém, po jednomone at a time, one by one

lomit: mat. dvě lomeno třemitwo over three

maximálně: Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.I smoke two cigars a week maximum.

měřit: Otec měří dva metry.My father is two metres tall.

mocnit: mocnit co na druhousquare sth, raise sth to the second power

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

navíc: dva dny navíctwo extra/more days

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

kouřit: kouřit jednu za druhoube a chain-smoker

levý: obě ruce levé.His fingers are all thumbs.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoukill two birds with one stone

alternate: on alternate dayskaždý druhý den

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

childhood: second childhoodeuf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskost

circle: upper circledruhý balkon v divadle

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

item: item-by-itemjeden po druhém, postupně

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

mate: fool's matemat druhým tahem

meat: meat and two vegmaso se dvěma druhy zeleniny, BrE přen. nádobíčko mužské přirození

morrow: on the morrowdruhého dne, den na to

mortgage: second mortgagedruhá hypotéka na již zastavený majetek

next: the next bestdruhý nejlepší jako alternativa k nejlepšímu

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

place: in the second placeza druhé

prize: prize idiotblbec k pohledání, blbec na druhou

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

removed: cousin once removedpříbuzný z druhého kolene, dítě bratrance/sestřenice, bratranec/sestřenice matky

root: mat. square rootdruhá odmocnina

second: second violindruhé housle

second: second honeymoondruhé líbánky po několika letech manželství

second: second selfdruhéblízký přítel

second: second teethdruhé zuby

second: second-degree burnpopálenina druhého stupně

second: every second daykaždý druhý den

second: second deckdruhá paluba

second: second matedruhý důstojník na lodi

second: second Einsteindruhý Einstein

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

sequence: in sequencejeden po druhém, po sobě jdoucí

side: on the other side of sthna druhé straně čeho ulice ap.

snap: AmE in a snapv mžiku, hned, jedna dvě velice rychle

table: a table for twostůl pro dva

thirty: sport. thirty alltřicet oba v tenise

time: one at a timejeden po druhém, po jednom

two: in twospo dvou, ve dvojicích

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

wind: get one's second windchytit druhý dech

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

another: He is another Maradona.Je to druhý Maradona.

another: one difficulty after anotherjedna překážka za druhou

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

both: both of these womenobě tyto ženy

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

double: It is spelled with double l.Píše se to se dvěma l.

for: table for twostůl pro dva

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

get in: I can't get in two more courses a week.Další dva kurzy v týdnu nezvládnu.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It's two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo