Hlavní obsah

get [get]

Slovesopt got, pp got/AmEgotten

 1. sth dostat, získat, sehnat co po čem toužímI got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.Get a cab.Sežeň taxíka.We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.
 2. dostávat, obdržet, dostat peníze, dary ap.They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.
 3. sth přinést, donést co, přivést kohoGo and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.
 4. (na)chystat, připravit, připravovat jídloHe was getting breakfast as usual.Chystal snídani jako obvykle.We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.
 5. get sth for sth dostat kolik za co prodejem čeho
 6. mít čas nebo příležitostwhenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...
 7. začínat mít, nabýt, nabývat pocit, dojem, nápad ap.I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...
 8. hovor.vzít, zvednout zvonící telefon
 9. get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co
 10. pochopit, chápat co, (po)rozumět čemuDo you get it?Chápeš?Did you get that joke?Pochopil jsi ten vtip?
 11. sth (od)jet čím vlakem, letadlem, lodí ap.What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?
 12. sb/sth dostat, chytit, zabít koho/co zvíře či člověka, i přen. napálitI got him!Dostal jsem ho!
 13. ve spojení s příd. jménem vyjadřuje změnu stavuIt is getting coldOchlazuje se.get angryrozzlobit seget betterzlepšit se, zlepšovat se stav ap.get lostztratit se v lese ap.get worsezhoršovat se situace ap.get drunkopít seget readypřipravit seget to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím
 14. dostat se kam do situace či místaHow do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.
 15. uvést do určitého stavu či situaceučinit co jakýmGet it clean.Ukliď to., Vyčisti to.Get it ready for them.Připrav to pro ně.
 16. sb to do sth přimět koho k čemu, přemluvit, přesvědčit koho k čemuShe got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.
 17. get sth done dát (si) udělat coI got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.
 18. vyjadřuje změnu polohy, pohybdostat se
 19. přijet, dorazit, dostat se kam
 20. dostat koho/co kamThey had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

Vyskytuje se v

anywhere: co nikam nevedesth is not getting anywhere

back: Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.Get off my back!

better: přemoci, porazit, zdolat kohoget the better of sb

bit: zakousnout se do toho s nadšením do nějaké práceget the bit between one's teeth

boot: dostat padáka, vyletět z práce, dostat kopačky od partneraget the boot

brass: dostat se/jít k (jádru) věciget down to brass tacks

buck: přijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkemget more bang for the buck

chest: ulevit si, vyzpovídat se z čehoget sth off one's chest

collar: rozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemuget hot under the collar about sth

control: být mimo kontrolu, vymknout se kontrolebe/get out of control

cracking: hodit sebou, dát se do toho, vlítnout na to začít dělatget cracking

desert: dostat co protoget one's just deserts

deserve: kdo dostal, co mu patřísb got what sb deserved

door: pootevřít si dveře na nový trh ap.get one's foot in the door

edgeways: dostat se (konečně) ke slovuget a word in edgeways

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

foot: dostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čehoget cold feet about sth

get: dostat kolik za co prodejem čehoget sth for sth

get along: with/in sth zvládat cobe getting along

get at: narážet na co, naznačovat cobe getting at

get back: sb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.get back to

get down: ubíjet, ničit, deprimovat kohoget sb down

get in: přibrat si, zvládnou ještě navíc další práci ap.get sth in

get off: usnout, zabratget off (to sleep)

get on: stárnout, nebýt už nejmladšíbe getting on

get out: dostat co z koho přiznání ap.get sth out of sb

get over: to sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.get sth over

get over with: odbýt si, skoncovat nepříjemnéget sth over with

getting: skoro, téměřgetting on for

get together: dát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.get sth together

get up: obléci se jak, do čehoget osf up

give: oplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkemgive as good as one gets

going: začít, jít na to, vyrazit po zpoždění, zdrženíget going

got: muset hl. být nucen vnějšími okolnostmihave got to

grip: (začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.get/come to grips with sth

ground: rozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.get off the ground

hand: přijít k čemu, získat, sehnat coget one's hands on sth

hard: předstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebeplay hard to get

head: vzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.get a fact into one's head

hell: vypadnout odkud jít pryčget the hell out of sth

hold: zmocnit se čeho, získat coget hold of sth

hook: vyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.get off the hook

house: rychle se sblížit, jít si do noty s někým cizímget on like a house on fire

hump: naštvat seget the hump

idea: pochopit (to)get the idea

jump: získat náskok/výhodu před/nad kým/čímget the/a jump on sb/sth

know: poznat koho/co, seznámit se s kým/čímget to know sb/sth

laugh: vyvolat smíchget a laugh

lost: Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!Get lost!

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

nerve: lézt/jít na nervy komuget on sb's nerves

nose: štvát, lézt krkem, jít na nervyget up sb's nose

nowhere: nikam nevést snaha, úvaha ap.be getting nowhere

out of: dostat se z čeho problémů ap.get out of sth

own: oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatnéhoget one's own back on sb

picture: získat představu, pochopit o co jde, být v obrazeget the picture

press: mít špatný ohlas v tiskuget a bad press

rid: zbavit se koho/čeho zbytečnosti, nepříjemného ap.get rid of sb/sth

round: poradit si, vypořádat se s čím, přijít na co o problému ap.get round sth

shape: postavit do latě, dát do pořádku koho/coget sb/sth into shape

side: znepřátelit si koho, rozlít si to u kohoget on the wrong side of sb

sleep: usnout chtěněget to sleep

somewhere: hnout se z místa, udělat krok kupředu, postoupit učinit pokrok v debatě ap.be getting somewhere

sort: vypořádat se s čím, vyřešit, zvládnout co problém ap.get sth sorted

start: začít nadějně/nevalněget off to a good/bad start

steam up: about sth rozzuřit se, zuřit, vytočit se kvůli čemuget steamed up

straight: vyjasnit si, ujasnit si coget sth straight

stride: chytit tempo, dostat se do tempa/tohoget into/hit one's stride

stuff: Běž se vycpat!Get stuffed!

suck: být vtažen(ý), být zatažen(ý) do čeho do aféry ap.be/get sucked into sth

there: úplně/zcela toho dosáhnout/se podařitbe/get there

through: projít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.get through sth

top: dolehnout, sypat se na koho problémy, práceget on top of sb

touch: spojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kýmget in touch with sb

used: zvyknout si na koho/coget used to sb/sth

way: prosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svémget/have one's (own) way

wick: lézt komu na nervy, štvát, vytáčet kohoget on sb's wick

wind: dozvědět se co, dostat hlášku o čem co mělo být tajnéget wind of sth

wise: přijít na co, domáknout se, zjistit coget wise to sth

wrong: nechápej mě špatnědon't get me wrong

aboard: nastoupit (na palubu)go/get aboard

acquaint: seznámit se i vzájemněget/become acquainted

angry: rozzlobit se, naštvat seget angry

acquainted: seznámit se s kýmget/become acquainted with sb

cvik: vyjít ze cvikuget out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sth

dar: dostat co daremget sth as a gift

dát se: dát se do práceget down to work

dostat: dostat hladget hungry

dotáhnout: někam to dotáhnoutmake it in the world, go far, prosadit se get on

dvojice: utvořit dvojiceform pairs, pair up, get into pairs

hlad: mít/dostat hladbe/get hungry

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

chuť: přijít čemu na chuťdevelop a taste for sth, get to like sth

infekce: dostat infekci z čehoget an infection from sth

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobusuget on/off the bus

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

běžet: Běž pro pomoc!Go (and) get help!

blbě: Máš to blbě.You've got it wrong.

brzy: vstát brzo ránoget up early in the morning

defekt: Mám defekt. píchl jsemI('ve) got a puncture.

doběhnout: doběhnout do cíleget to/reach the finish

dočkat se: Dočkám se někdy povýšení?Will I ever get promoted?

dojít: Dojdi pro lékaře!Go and get a doctor!

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

dostání: Je to těžko k dostání.It's hard to get.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?How do I get to the station?

dovolat se: dovolat se spravedlnostiget justice

drobné: Máte drobné za stovku?Have you got change for a hundred?

hnout se: Hni se(bou)!pohni Move!, Shake a leg!, dělej něco Stir yourself!, Get going!, vulg. Move your ass!

chápat: hovor. Chápeš (to)?(Do you) Get it?, slang. Dig that?

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jednička: Dostal z písemky jedničku.He got an A on his paper.

jít: Jdu za panem... máme zde schůzku ap.I'm here to see Mr ..., I've come to see Mr ..., I've got an appointment with Mr ...

babka: dostat co za babku velmi lacinoget sth for a song

dopracovat: Tys to ale dopracoval.(Just) Look where it got you!, Look at you now!

frak: dostat na frakget a licking/beating/thrashing

háj: Jdi do háje!Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sth

argument: dostat se do sporu s kýmget into arguments with sb

aroused: vzrušit se sexuálněget sexually aroused

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

big: zvětšovat seget bigger

bogged down: zabřednout do čeho, uvíznout v čem, zamotat se do čeho nemoci pokračovat v činnostipřen. get bogged down in sth

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

break: dostat (svoji) šanci na obrat k lepšímu ap.get a break

breath: zadých(áv)at se, přen. ztrácet dechrun/get out of breath

broken: rozbít se, zlomit seget broken

busy: pustit se do práce, začít se činit, dát se do tohoget busy

card: přání brzkého uzdravení písemnéget-well card

carry away: nechat se unést/strhnoutpřen. get/be carried away

chummy: (s)kámošit se s kým, přen. (po)tykat si s kýmget chummy with sb

clear: uvolnit se, uniknout, být uvolněn hráč, pronásledovaný ap.get clear

cold: (vy)chladnout, ochladit segrow/get/turn cold

cool: (z)chladnout, vychladnout, ochlazovat seget cooler

credit: získat chválu za coget the credit for sth

cute: (snažit se) vyzrát na, převézt koho/coget cute with sb/sth

detention: být/zůstat po školebe kept in detention, hovor. get a detention