Hlavní obsah

get [get]

Slovesopt got, pp got/AmEgotten

 1. sth dostat, získat, sehnat co po čem toužímI got it from my friend.Dostal jsem to od přítele.Get a cab.Sežeň taxíka.We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.
 2. dostávat, obdržet, dostat peníze, dary ap.They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.
 3. sth přinést, donést co, přivést kohoGo and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.Get him here immediately.Okamžitě ho sežeň.
 4. (na)chystat, připravit, připravovat jídloHe was getting breakfast as usual.Chystal snídani jako obvykle.We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.
 5. get sth for sth dostat kolik za co prodejem čeho
 6. mít čas nebo příležitostwhenever I get the chance ...kdykoliv mám příležitost ...
 7. začínat mít, nabýt, nabývat pocit, dojem, nápad ap.I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.for you to get an idea ...abyste si udělali představu ...
 8. hovor.vzít, zvednout zvonící telefon
 9. get a look of sb/sthzahlédnout, uvidět, spatřit koho/co
 10. pochopit, chápat co, (po)rozumět čemuDo you get it?Chápeš?Did you get that joke?Pochopil jsi ten vtip?
 11. sth (od)jet čím vlakem, letadlem, lodí ap.What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?
 12. sb/sth dostat, chytit, zabít koho/co zvíře či člověka, i přen. napálitI got him!Dostal jsem ho!
 13. ve spojení s příd. jménem vyjadřuje změnu stavuIt is getting coldOchlazuje se.get angryrozzlobit seget betterzlepšit se, zlepšovat se stav ap.get lostztratit se v lese ap.get worsezhoršovat se situace ap.get drunkopít seget readypřipravit seget to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím
 14. dostat se kam do situace či místaHow do I get to ...?Jak se dostanu do ... ?They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.I tried to get in touch with her.Snažil jsem se s ní zkontaktovat.get to itjít na to, dát se do toho činnosti
 15. uvést do určitého stavu či situaceučinit co jakýmGet it clean.Ukliď to., Vyčisti to.Get it ready for them.Připrav to pro ně.
 16. sb to do sth přimět koho k čemu, přemluvit, přesvědčit koho k čemuShe got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.It got me thinking.Přimělo mě to k zamyšlení.
 17. get sth done dát (si) udělat coI got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.He got his teeth fixed.Nechal si spravit zuby
 18. vyjadřuje změnu polohy, pohybdostat se
 19. přijet, dorazit, dostat se kam
 20. dostat koho/co kamThey had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

Vyskytuje se v

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

anywhere: sth is not getting anywhereco nikam nevede

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

better: get the better of sbpřemoci, porazit, zdolat koho

bit: get the bit between one's teethzakousnout se do toho s nadšením do nějaké práce

boot: get the bootdostat padáka, vyletět z práce, dostat kopačky od partnera

brass: get down to brass tacksdostat se/jít k (jádru) věci

buck: get more bang for the buckpřijít si na své za vydané peníze, neprohloupit, rozumně utratit s co největším užitkem

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

collar: get hot under the collar about sthrozčilovat se, zlobit se, vzrušovat se kvůli čemu

control: be/get out of controlbýt mimo kontrolu, vymknout se kontrole

cracking: get crackinghodit sebou, dát se do toho, vlítnout na to začít dělat

desert: get one's just desertsdostat co proto

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

door: get one's foot in the doorpootevřít si dveře na nový trh ap.

edgeways: get a word in edgewaysdostat se (konečně) ke slovu

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

foot: get cold feet about sthdostat strach, ztratit odvahu, začít mít obavy z čeho

get along: be getting alongwith/in sth zvládat co jak

get at: be getting atnarážet na co, naznačovat co

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

get back: get sth backdostat/získat zpět/zpátky co

get back: get back at sb, get sb backvrátit to, oplatit to, pomstít se komu

get down: get sb downubíjet, ničit, deprimovat koho

get down: get sth downzapsat (si) co poznámku, myšlenku ap.

get in: get sth inpřibrat si, zvládnout ještě navíc další práci ap.

get in: get sth inpřispět, vstoupit čím do hovoru

get off: get off (to sleep)usnout, zabrat

get off: get sth offsundat si co oblečení

get off: get sb offto sth vypravit koho kam

get on: be getting onstárnout, nebýt už nejmladší

get out: get sth out of sbdostat co z koho přiznání ap.

get over: get sth overto sb (srozumitelně) sdělit, vysvětlit, předat myšlenku ap.

get over with: get sth over withodbýt si, skoncovat nepříjemné

getting: getting on forskoro, téměř

get together: get sth togetherdát dohromady, shromáždit co členy, prvky ap.

get up: get osf upobléci se jak, do čeho

get up: get sb upvysadit koho na koně ap.

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: get goingzačít, jít na to, vyrazit po zpoždění, zdržení

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

got: have gotmít, vlastnit

grip: get/come to grips with sth(začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.

grip: get a grip on osfsebrat se, dát se dohromady

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

hand: get/lay one's hands on sthpřijít k čemu, získat, sehnat co

hand: get out of handvymknout se (z rukou) kontrole

hard: play hard to getpředstírat nezájem, dělat nedobytnou a zvyšovat tím zájem o sebe

head: get a fact into one's headvzít si do hlavy, usmyslit si, umanout si myšlenku, představu ap.

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

hell: get the hell out of sthvypadnout odkud jít pryč

hold: get hold of sthsehnat co, získat co, zmocnit se čeho

hold: get hold ofsth pochopit, zpracovat, pojmout co informaci

hold: get hold of sbsehnat koho opraváře ap.

hook: get off the hookvyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.

house: get on like a house on firerychle se sblížit, jít si do noty s někým cizím

hump: get the humpnaštvat se

idea: get the ideapochopit (to)

jump: get the/a jump on sb/sthzískat náskok/výhodu před/nad kým/čím

know: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

laugh: get a laughvyvolat smích

lost: Get lost!Vypadni!, Zmiz!, Ztrať se!

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

nerve: get on sb's nerveslézt/jít na nervy komu

nose: get up sb's noseštvát, vytáčet, dopálit koho

nowhere: be getting nowherenikam nevést snaha, úvaha ap.

out of: get out of sthdostat se z čeho problémů ap.

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

picture: get the picturezískat představu, pochopit o co jde, být v obraze

press: get a bad pressmít špatný ohlas v tisku

rid: get rid of sb/sthzbavit se koho/čeho zbytečnosti, nepříjemného ap.

round: get round sthporadit si, vypořádat se s čím, přijít na co o problému ap.

shape: get/lick/knock/whip sb/sth into shapepostavit do latě, dát do pořádku, dát do pucu koho/co dostat do žádoucího stavu

side: get on the wrong side of sbznepřátelit si koho, rozlít si to u koho

sleep: get to sleepusnout chtěně

somewhere: be getting somewherehnout se z místa, udělat krok kupředu, postoupit učinit pokrok v debatě ap.

sort: get sth sortedvypořádat se s čím, vyřešit, zvládnout co problém ap.

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

steam up: get steamed upabout sth rozzuřit se, zuřit, vytočit se kvůli čemu

straight: get sth straightvyjasnit si, ujasnit si co

stride: get into/hit one's stridechytit tempo, dostat se do tempa/toho

stuff: Get stuffed!Běž se vycpat!

suck: be/get sucked into sthbýt vtažen(ý), být zatažen(ý) do čeho do aféry ap.

there: be/get thereúplně/zcela toho dosáhnout/se podařit

through: get through sthprojít, uspět u čeho u zkoušky, v předkole ap.

through: get throughdovolat se, spojit se, dostat spojení telefonem

top: get on top of sbdolehnout, sypat se na koho problémy, práce

touch: get in touch with sbspojit se s kým, (z)kontaktovat koho, navázat kontakt s kým

used: get used to sb/sthzvyknout si na koho/co

way: get/have one's (own) wayprosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém