Hlavní obsah

know [nəʊ]

Vyskytuje se v

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

heaven: heaven knowsBůh ví neví se ap.

inside: know sb/sth inside outznát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíku

know: known asznámý jako, známý pod jménem

let: let sb knowdát vědět komu

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

rope: know the ropesvědět co a jak, vědět, jak to chodí

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

which: know which is whichvědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osoby

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

far: as far as I knowpokud vím

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

known: known as ...známý jako ...

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

popularly: popularly knownvšeobecně známý

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

dát: let sb knowdát vědět komu

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

doslech: know sth by hearsayznát co z doslechu

chápavý: understanding/knowing smile/lookchápavý úsměv/pohled

pokud: As far as I know, To (the best of) my knowledgePokud vím

srozuměná: dát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it knowndát na srozuměnou komu

uvést: make sth knownuvést co ve známost

vědět: let sb knowdát vědět komu

vědomí: notify sb of sth, let sb know sthdát co komu na vědomí

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

zasvěcený: for those in the know, tajné informace ap. též private, insidepro zasvěcené

znalý: hovor. know the ropes, be in the knowbýt znalý věci/poměrů

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

známý: best knownnejznámější

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

copak: Don't you know?Copak to nevíš?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

best: know bestvědět nejlépe

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jistě: I don't know it for sure.Nevím to jistě.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

možná: Maybe he doesn't know it.Možná to neví.

muset: He needn't know it.Nemusí to znát.

nadít se, nadát se: Before you know/realize it ...Než se naděješ ...

nám: Let us know.Dejte nám vědět.

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

on: He knows it.On to ví.

oznámit: I will inform him., I will let him know.Oznámím mu to.

poznat: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

sám: I don't know it myself.Já sám to nevím.

se, si: It is not known ...Neví se ...

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

trefit: I don't know the way.Netrefím tam.

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

však: You know what he is like!Však ho znáš!

všeobecně: commonly known as sthvšeobecně známý jako co

vyznat se: I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.V počítačích se vůbec nevyznám.

vzpamatovat se: And before you know it ...A než se vzpamatuješ ...

zajímat: I would like to know/I wonder if...Zajímalo by mne, jestli ...

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

zasvěcenec: for those in the know, for the (well-)informedpro zasvěcence

zdržovat se: I don't know his whereabouts.Nevím, kde se teď zdržuje.

znát: I don't know the way.Neznám cestu.

znát se: Do you know each other?, Have you met before?Znáte se?

že: You know (that) he is clever.Víš, že je chytrý.

bota: know sth like the palm of one's hand, know sth inside outznát co jako své boty

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

obraz: be in the picture, be up to date/speed about sth, know the time of day, be in the swim of thingsbýt v obraze informovaný ap.

petržel: not know the first thing about sthrozumět čemu jako koza petrželi

tlačenice: know one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropesvyznat se v tlačenici

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane