Hlavní obsah

know [nəʊ]

Vyskytuje se v

best: know bestvědět nejlépe

better: (should) know better (than)už vědět, že co není správné

bound: know no boundsneznat hranic, být bezmezný

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

heaven: heaven knowsBůh ví neví se ap.

inside: know sb/sth inside outznát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíku

let: let sb knowdát vědět komu

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

rope: know the ropesvědět co a jak, vědět, jak to chodí

sight: know sb by sightznát koho jen od vidění

way: know one's way around sthvyznat se v čem, dobře vědět jak na co

which: know which is whichvědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osoby

best: the best-knownnejznámější

better: better-knownznámější ze dvou

different: know differentvědět, že to je jinak

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

far: as far as I knowpokud vím

get: get to know sb/sthpoznat koho/co, seznámit se s kým/čím

hearsay: know sth by hearsayznát co z doslechu

known: known as ...známý jako ...

known: mat. known variableznámá proměnná

known: best knownnejznámější

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

otherwise: know otherwisevědět, že to je jinak

popularly: popularly knownvšeobecně známý

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

do: I didn't know she had a knife.Nevěděl jsem, že má nůž.

do: Does he know about it?Ví o tom?

do: You know her, don't you?Znáte ji, že ano?

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hardly: I hardly know him.Skoro ho neznám.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

known: It is not known...Neví se...

known: She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

one: One never knows., You never know.Člověk nikdy neví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

right: I knew it right away.Hned jsem to poznal.

way: Do you know the way to ...?Znáte cestu do ...?

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

well: Well, I don't know.No, já nevím.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

would: You wouldn't know her.Tu určitě neznáš.

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.

all: for all I knowpokud vím

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

uvést: uvést co ve známostmake sth known

vědět: dát vědět komulet sb know

vědět: Víte ... uvozeníYou know ...

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vejít: vejít ve známostbecome known, get out

zasvěcený: pro zasvěcenéfor those in the know, tajné informace ap. též private, inside

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. know the ropes, be in the know

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

známý: nejznámějšíbest known

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?