Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (udat) state(říct) say(důvody ap.) give(cenu ap.) quote(zmínit) mention(zapsat do formuláře ap. též) indicate(citovat ap.) quote, citeuvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést jednotlivě/po položkáchitemize
  2. (do jistého stavu) put, set, bring in(to) sthuvést do rozpakůembarrass, discomfit sbuvést v omyl kohomislead sb, (oklamat) deceive sbuvést do pohybu coset sth in motionuvést co do provozuput sth into operationuvést co ve známostmake sth known
  3. (nové dílo ap.) introduce, bring out(představit publiku) present(divadelní hru) put on (the stage), produce, mount(na program) put on(návrh) bring forward
  4. (začlenit, zavést) introduce, put(vypustit na trh ap.) launch(do distribuce) releasebýt uvedenbe introduced, (vyjít) come out, (na trh) be launched
  5. (na místo ap.) koho kam usher, show sb swh(do místnosti) show inUvedl je dovnitř.He showed them in.
  6. (do společnosti ap.) koho introduce sb
  7. (výstup ap.) introduce(předmluvou ap.) preface
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho installkniž.(slavnostně) induct

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

provoz: uvést co do provozuput sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sth

příklad: uvést komu příklad čehogive sb an example of sth, give sb a for instance

rozpaky: uvést koho do rozpakůembarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sb

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasastound, astonish sb

známost: uvést co ve známostmake sth known, announce sth, odhalit disclose sth

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

example: give an exampleuvést příklad

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

instance: AmE give a for instanceuvést příklad

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

make out: make out a/one's case against sthuvést argumenty/stavět se proti čemu

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

otherwise: unless otherwise statedpokud není uvedeno jinak

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

set: set sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

trance: put sb into a tranceuvést koho do transu

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

valid: make sth validuvést co v platnost

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

put: Just to put you in the picture ...Jen abych vás uvedl do obrazu...

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu