Hlavní obsah

set

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

face: zarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemuset one's face against sth

fire: zapálit, podpálit coset sth on fire

heart: (za)toužit po čemset one's heart on sth

mind: vzít si do hlavy, umanout si co, být odhodlán k čemuset one's mind on sth, have one's mind set on sth

scene: uvést koho do obrazu aby pochopil souvislostiset the scene for sb

set: for sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnoutset the scene

set against: poštvat, postavit, popudit koho proti komuset sb against

set back: sth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceněset sb back

set down: as sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázekset sb down

set in: sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.set in(to)

set off: nastartovat, popíchnout koho aby se rozpovídal, rozčílil ap.set sb off

set on: sb poštvat, pustit co na koho psa ap.set sth on

setting: jídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu(table) setting

set up: usadit se, etablovat se v oboru, oblasti ap.set osf up

set upon: by sb být napaden kým fyzicky, nečekaněbe set upon

shop: založit si firmu, začít podnikatset up shop

smart: smetánka, vyšší kruhythe smart set

tooth: lézt na nervy komu, štvát, iritovat kohoset sb's teeth on edge

way: být/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělýbe set in one's ways

wireless: rádio, rozhlas, rozhlasový přijímačwireless (set)

ablaze: zapálit, podpálit coset sth ablaze

afire: zapálit coset sth afire

aflame: zapálit, podpálit coset sth aflame

alight: podpálit, zapálit coset sth alight

all-out: all-out attackútok s nasazením všech sil

character: znaková sada, soubor znakůvýp. character set

chess: šachová sada figurekchess set

crank: převodník jízdního kolacrank set

cruet: dochucovací soupravacruet set/stand

default: výchozí/implicitní nastavenívýp. default setting(s)

go out: go all out to do sthsnažit se ze všech sil

home: usadit se, zařídit si (nový) domovset up home

loose: propustit, osvobodit, vypustit, uvolnitset loose

main: by main forcevšemi prostředky, ze všech sil

pace: udávat temposet the pace

phrase: ustálené slovní spojení, ustálený obratset phrase

roadblock: postavit silniční zátarasyset up roadblocks

rot: začíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čehothe rot sets in sth

scatter: scatter seedssít, rozsévat, rozhazovat semínka

set-aside: půda vyňatá z produkce záměrně nevyužívanázeměd. set-aside land

swinging: rozhoupat coset sth swinging

telephone: telefonní přístrojtelephone set

television: televizor, televizní přijímačtelevision set

train: sada vláčků modelářských, vlaková soupravatrain set

type: připravit pro tisk, vysázet textpolygr. set in type

and: three hundred and fiftytři sta padesát

aside: odložit (si), odkládat si, nechávat si do rezervy, našetřit si, vymezit pro budoucí účel coset sth aside

camp: rozbít tábor, utábořit se, založit tábořištěset up a camp

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

record: vytvořit rekordset a record

alarm: vyvolat znepokojeníset the alarm bells ringing

stone: pevně daný (jednou pro vždy)set in stone, carved on tablets of stone

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on a journey, take to/hit the road

četba: povinná četbarequired reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set book

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dlažební: dlažební kostkastará, kamenná cobble(stone), sett, hl. betonová či zámková paver, paving block

concrete: definitivní, pevně daný plán ap.set in concrete

chod: uvést do chodustart up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to work

nastavení: výchozí nastavenídefault setting

pevně: pevně danýset (in concrete), fixed

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

přijímač: televizní přijímačTV set, television (receiver)

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

sada: výp. znaková sadacharacter set, typ písma font

servis: čajový servistea set/service

sluchátko: sluchátka k přehrávači, vysílačce ap.headset, earphones, (set of) headphones

stan: postavit stanpitch/set up a tent

stůl: prostřít stůllay/set the table

svět: vydat se do světaset out in the world

svoboda: pustit koho na svoboduset sb free, release sb

štvát: štvát koho proti komutry to set sb against sb, try to put sb at odds with sb

tempo: udávat temposet the pace

ustálený: ustálené slovní spojeníset phrase, (phrasal) idiom

utvořit: utvořit nový rekordset a new record

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

vláček: vláčky souprava modelů(model) train set

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off, highlight sth

vyvést: vyvést koho z omyluopen sb's eyes, undeceive sb, opravit mylný názor též set sb right, disabuse sb of that (notion)

zřídit: zřídit si účetbankovní ap. open an account, set up an account, internetový ap. též make an account

budík: nastavit budík na 7set the alarm clock for 7

nařídit: nařídit (si) budík na kolikset the alarm clock for sth

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

nastavit: nastavit hlasitost na maximumset the volume to the maximum

nastražit: nastražit na koho/co pastset a trap for sb/sth

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

pustit: pustit koho na svoboduset sb free

rekord: ustavit/vytvořit rekordset/establish a new record

rezerva: nechávat si co do rezervyset sth aside

soubor: soubor opatřenípackage/set of measures

stanovit: Už jste stanovili datum?Have you set the date yet?

tvrdnout: Cement začíná tvrdnout.The cement begins to set.

úkol: dát komu úkolset sb a task

vyjet: Vyjel ráno.He set out in the morning.

vyrazit: Vyrazíme brzy ráno.We will set out early in the morning.

vytknout: vytknout si co za cílmake it one's goal to do sth., set osf the aim of doing sth

vytyčit: vytyčit (si) cílset (osf) a goal, set (osf) a target

zapadnout: Slunce zapadlo (za obzor).The sun set behind/dipped below the horizon.

zapálit: Zapálili mu dům.They set his house on fire.

závaží: sada závažíweight set, set of weights

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

laťka: nasadit laťku vysokoset a high standard

nerv: jít/lézt komu na nervyget on sb's nerves, set sb's teeth on the edge, fray sb's nerves

poplach: přen. bít na poplachset the alarm bells ringing

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

zálusk: mít zálusk na co/kohohave an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sb