Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (udat) state(říct) say(důvody ap.) give(cenu ap.) quote(zmínit) mention(zapsat do formuláře ap. též) indicate(citovat ap.) quote, citeuvést příkladgive an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést jednotlivě/po položkáchitemize
  2. (do jistého stavu) put, set, bring in(to) sthuvést do rozpakůembarrass, discomfit, (zmást) perplex, nonplus sb, (nepříjemnou otázkou ap.) put sb on the spotuvést v omyl kohomislead sb, (oklamat) deceive sbuvést do pohybu coset sth in motionuvést co do provozuput sth into operationuvést co ve známostmake sth known
  3. (nové dílo ap.) introduce, bring out(představit publiku) present(divadelní hru) put on (the stage), produce, mount(na program) put on(návrh) bring forward
  4. (začlenit, zavést) introduce, put(vypustit na trh ap.) launch(do distribuce) releasebýt uvedenbe introduced, (vyjít) come out, (na trh) be launched
  5. (na místo ap.) koho kam usher, show sb swh(do místnosti) show inUvedl je dovnitř.He showed them in.
  6. (do společnosti ap.) koho introduce sb
  7. (výstup ap.) introduce(předmluvou ap.) preface
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho installkniž.(slavnostně) induct

Vyskytuje se v

chod: start up, rozběhnout get/set sth working/going, přimět k fungování get sth to workuvést do chodu

míra: to correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straightuvést co na správnou míru

pohyb: put/set sth in motionuvést co do pohybu

provoz: put sth into operation, do chodu get sth going, novou linku ap. též commission sthuvést co do provozu

příklad: give sb an example of sth, give sb a for instanceuvést komu příklad čeho

rozpaky: embarrass sb, do velkých make sb squirm, vyvést z míry discomfit sbuvést koho do rozpaků

souvislost: connect sth with sth, relate sth to sthdávat/uvést co do souvislosti s čím

úžas: astound, astonish sbpřivést koho k úžasu, uvést koho v úžas

známost: make sth known, announce sth, odhalit disclose sthuvést co ve známost

pravý: set/put the record straightuvést to/věci na pravou míru výrok ap.

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

example: give an exampleuvést příklad

go: get sth goinguvést do provozu, rozchodit, rozběhnout co zařízení ap.

instance: AmE give a for instanceuvést příklad

instruct: unless otherwise instructedpokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokyny

known: make sth knownoznámit co, uvést co ve známost

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

motion: put sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat co

place: put sth in placezavést do praxe, uvést v účinnost co

red alert: be/put sb on red alertbýt v/uvést koho do stavu nejvyšší pohotovosti

set: set sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

stipulate: as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.

trance: put sb into a tranceuvést koho do transu

unless: unless otherwise statednení-li uvedeno jinak

valid: make sth validuvést co v platnost

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

state: as stated belowjak je uvedeno níže v dokumentu

uvést: give an example, hovor. give a for instance, čeho exemplify sthuvést příklad