Hlavní obsah

give [gɪv]

Slovesopt gave, pp given

 1. dát, dávat darovatbe given sthdostat co
 2. podat, dát, předatpřen. zaplatit za co
 3. udělit, dát, poskytnout právo ap.give satisfactiondát zadostiučinění
 4. be given to understand form.dozvědět se, doslechnout se
 5. provést nějakou činnostHe gave a great yawn.Široce zívnul.He gave me a hug.Objal mě.hovor. give sb a ringbrnknout komugive it one's alldát do toho všechnogive one's all in sthdát všechno do čehogive sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou
 6. poskytnout službu ap.Will you give me a lift?Svezeš mě?She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.
 7. podat, dát informace ap., udat datum, jméno ap.He gave the right answer.Odpověděl správně.Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...Give me some more details.Řekni mi více podrobností.
 8. I don't give a damn/toss/hoot/two hoots Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.
 9. budit, vyvolávat dojem, jevit známky ap.
 10. sb sth způsobit co komu šok ap., vyvolat, navodit co komu pocitHe gave me a shock.Šokoval mě.It gives me a headache.Z toho mě bolí hlava.
 11. mít, přednést, předvést projev, vystoupenígive a speechmít projevgive a performancemít vystoupení
 12. pořádat večírek, oběd ap.
 13. sb sth nakazit koho čím infekcí ap., přenést co na koho nemocShe gave me the flu.Dostal jsem od ní chřipku.
 14. práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí
 15. podlomit se, prolomit se, nevydržet

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

bell: give sb a bellbrnknout, (za)telefonovat, (za)volat komu

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

bird: give sb the birdvypískat koho diváci ap.

birth: give birth to sb(po)rodit koho

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

chase: give chase to sbzačít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kým

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

evidence: give evidencesvědčit, vypovídat u soudu

game: give the game awayprozradit tajemství

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se

give away: give sb/sth awayprozradit koho/co

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

given: given to (doing) sthlibující si v čem, vyžívající se v čem, často opakující co

give up: give osf upvzdát se, přihlásit se policii ap.

give up to: give osf up tosth oddat se, oddávat se, odevzdat se čemu požitku ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

heart: give sb heartdodat odvahy komu

hell: give sb helludělat peklo, zatopit komu

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

light: give a green light to sthdát zelenou čemu, povolit co

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

miss: give sth a missvynechat, nechat si ujít co záměrně se neúčastnit

nod: give sb/sth the nodsvolit, povolit, odkývnout komu

notice: give sb noticedát výpověď komu zaměstnanci

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

priority: give priority to sb/sthupřednostnit koho/co

push: give sb the pushpustit k vodě koho, dát košem komu, dát padáka komu

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

rest: give sth a restnechat na pokoji co, nechat čeho

ring: give sb a ringbrnknout, zavolat komu

rise: give rise to sthdát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit co

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

run: give sb the run of sthdát k dispozici komu co

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

slip: give sb the slip(u)pláchnout, zdrhnout komu

thank: give thanksfor sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.

time: in time, given timejednou, časem někdy v budoucnu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

vent: give vent to one's feelingsdát průchod (po)citům

voice: give voice to sthnahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.

way: give way to sthudělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

access: give access to sbumožnit přístup komu

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

back: give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.

beep: give a beeppípnout, zapípat záznamník ap., zatroubit klakson ap.

bite: give sth some bitedát čemu říz

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

bow: give a bowuklonit se

brush-off: hovor. give sb the brush-offodpálkovat, odbýt koho, vyběhnout s kým

clap: give sb a clap(za)tleskat komu

clip: give sth a clippřistřihnout co

clue: give sb a cluenapovědět komu při hádání ap.

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

cough: give a coughzakašlat

counsel: give counsel to sb(po)radit komu

credence: form. give credence to sthvěřit čemu

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

encouragement: give sb encouragementpovzbuzovat koho

exam: give examszkoušet učitel ap.

example: give an exampleuvést příklad

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

gasp: give a gaspvzdechnout, zalapat po dechu, heknout

give over to, give up to: be given over/up to sthbýt vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemu

glare: give sb a glarezlostně se na koho podívat

going-over: give sb/sth a going-over(důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít co

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem