Hlavní obsah

order [ˈɔːdə]

Sloveso

 1. (sb to do) sth přikázat, nařídit, zavelet coHe ordered him out of the car.Nařídil mu, aby vystoupil z auta.I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.order sb out of sthvykázat koho odkud
 2. objednat (si), poručit si zboží, jídlo ap.Are you ready to order?Máte vybráno? v restauraci
 3. uspořádat, seřadit, řadit covoj. order armsk noze zbraň

Podstatné jméno

 1. příkaz, nařízení, rozkazgive orderdát příkazexclusion orderzákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobámby order of sbna příkaz, z příkazu kohodo sth on the orders of sbudělat co na příkaz koho
 2. objednávka objednání, zakázkaplace an orderzadat objednávkuAmE short orderobjednávka minutek v restauraci, minutky pokrmyWe can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.
 3. orders (kněžský) stav
 4. (holy) orders vysvěcení na kněze
 5. mat.řád cifer ap.equation of the first orderrovnice prvního řádu
 6. pořadí, pořádek, posloupnost seřazeníin order of prioritypodle důležitostiin alphabetical orderpodle abecedy, abecedněorder numberpořadové číslosport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballuin short orderbez prodlení, neprodleně, hned, okamžitěin the order givenv daném pořadí
 7. pořádek, řád, systémkeep orderudržet pořádek ve třídě ap.
 8. uspořádání, systém, řád společenskýworld ordersvětové uspořádání politickéorder of natureřád přírodyvoj. order of battlebojová sestava vojskavoj. loose ordervolná formace
 9. form.typ, řád, druh čeho
 10. náb.řádFranciscan/Benedictine orderfrantiškánský/benediktýnský řádOrder of Knighthoodrytířský řád
 11. order of the day pořad dne jednání ap.order of the day voj. denní rozkaz

Citoslovce

 • Order! Klid! na schůzi ap.

Předložka

 • in the order of ... v řádu miliónů ap.

Fráze

 1. on order objednaný, zadaný ale dosud nedodaný
 2. to order na zakázku, na objednávku učiněný
 3. be under orders to do sth mít nařízeno udělat co
 4. in order v pořádkuput sth in orderdát co do pořádku, porovnat co
 5. be in order být správný při schvalování
 6. in good order v dobrém stavu, v pořádku
 7. in working order provozuschopný, funkční zařízení ap.
 8. be the order of the day být naprosto běžný, být na denním pořádku
 9. out of order mimo provoz, porouchaný, nefunkční
 10. hovor.out of order nemístný, nekorektní, nepřijatelný jednání
 11. in order to/that aby, za účelem
 12. in order for sb/sth to happen aby došlo k čemu

Vyskytuje se v

magnitude: order of magnituderozměr, rozsah

order: orders(kněžský) stav

order around: order sb aroundrozkazovat komu, sekýrovat, komandovat koho

tall: tall ordertěžký úkol, tvrdý oříšek, nereálný požadavek

adjudication: práv. adjudication of bankruptcy, adjudication orderprohlášení konkurzu

affiliation: práv. affiliation ordersoudní rozhodnutí o placení výživného

alphabetical: in alphabetical orderv abecedním pořadí, podle abecedy

ascending: ascending ordervzestupné pořadí

backlog: backlog of ordersještě nevyřízené objednávky

cancel: cancel the orderzrušit objednávku

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

establish: establish law and ordernastolit právo a pořádek

eviction: eviction orderpříkaz k (soudnímu) vystěhování, výpověď (z bytu)

extended: voj. extended orderrojnice

garter: Order of the GarterPodvazkový řád

Jesuit: Jesuit orderjezuitský řád

loose: voj. loose ordervolná formace

maintenance: práv. maintenance ordersoudní příkaz k vyživovací povinnosti

monastic: monastic ordersřeholní řády

numeral: in numeral orderv číselném pořádku

open: open orderekon. nevyřízený příkaz, nevyřízená objednávka, voj. otevřená formace s velkými rozestupy

picking: order pickingvychystávání/kompletování objednávky

place: place an order for sthzadat objednávku na co

point: point of orderprocedurální připomínka při neregulérnosti jednání

possession: práv. possession ordersoudní výpověď (z bytu), příkaz k vystěhování

priority: in order of prioritypodle důležitosti

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

short: in short orderbez odkladu, bez prodlení, okamžitě, neprodleně

submit: submit an orderzadat/udělat objednávku

view: order to viewžádost o zpřístupnění objektu k prohlídce pro zájemce o koupi ap.

waste: wasted costs orderpříkaz k uhrazení soudních výloh

abeceda: alphabetically, in alphabetical orderpodle abecedy

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

dát: put sth in order, spor ap. settle sthdát do pořádku

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

maltézský: Order of the Knights of MaltaŘád maltézských rytířů

mimo: out of service, out of ordermimo provoz

nařízení: issue an ordervydat nařízení

objednávka: place an/put in one's order with sbzadat/udělat objednávku u koho

obrácený: in reverse(d) orderv obráceném pořadí

odklad: without (any) delay, neprodleně in short orderbez jakýchkoli odkladů

odluka: separation orderrozhodnutí o odluce (manželů)

platební: payment orderplatební příkaz

podle: in alphabetical order, alphabeticallypodle abecedy

podvazkový: Order of the GarterPodvazkový řád

pořádek: porovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sthdát co do pořádku

pořadí: in numerical orderv číselném pořadí

holy orders: take holy orderspřijmout svěcení stát se knězem

poštovní: postal/AmE money orderpoštovní poukázka

poukázka: postal/AmE money order(peněžní) poštovní poukázka

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

provoz: out of operation, porouchaný out of ordermimo provoz

předběžný: advance orderpředběžná objednávka předem zadaná

převod: transfer orderpříkaz k převodu

příkaz: issue/give an ordervydat/dát příkaz

rozkaz: issue an order to do sthvydat rozkaz k čemu

řad: cheque to order, order checkekon. šek na řad

řád: monastic ordercírk. mnišský řád

řeholní: monastic ordercírk. řeholní řád

soudní: court ordersoudní nařízení/příkaz

účel: in order to, so as to do sth, for the purpose of doing sthza účelem, aby

vzestupný: ascending ordervzestupné pořadí

zakázka: na míru ap. custom-made, oblek ap. BrE form. bespoke, custom-tailored, na objednávku made to ordervyrobený na zakázku

zásilkový: poštovní mail order service, doručovací delivery servicezásilková služba

žebravý: mendicant ordersžebravé řády

fungovat: The lift is out of order.Výtah nefunguje.

klid: Silence!, Order!Klid! Ticho!

objednat: He ordered a salad.Objednal si salát.

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

rozkázat: He ordered them to go.Rozkázal jim, aby šli.

sestupný: in descending orderv sestupném pořadí

uspořádat: arrange sth in alphabetical orderuspořádat co podle abecedy

vybrat: Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?Vybrali jste si?, Máte vybráno?

zachovat: maintain/keep orderzachovat pořádek

závazně: place a firm order for sthzávazně objednat co

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mittenhovor. dát komu kopačky