Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat ap.) komu co give sb sth, sth to sb, let sb have sth(předat) hand (over)Kdo ti to dal?Who gave it to you?
 2. (učinit) give(úder ap.) deliverdát vědět komulet sb knowdát přednost čemu před čímprefer sth to sthdát komu výpověďgive sb his/her noticedát výpověď kdohand/give in one's notice, give noticedát lekci komuteach sb a lessondát najevo coshow, manifest, demonstrate sthdát si na častake one's timedát si schůzku s kýmarrange to meet sbdát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sthdát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth
 3. (umístit) put, place(vložit, vsunout) insert(bombu ap.) plantdát co dohromady sestavitput sth together
 4. (poskytnout) co komu grant, give sb sth(udělit) form. confer, bestow sth on sb(cenu) award sb sth
 5. (odevzdat, vydat) give (out), hand out sth to sb(obětovat) sacrifice sth
 6. dát si (požít ap.) co have sthdát si (provést ap.) takeCo si dáš k pití?What will you have to drink?Dám si pivo. v restauraciI'll have a beer.dát si sprchutake/have a shower
 7. (zaplatit) za co give, pay for sth
 8. (nechat udělat) co have sth doneMusím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.
 9. (dovolit, připustit) let sb do sth, allow sb to do sthdejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume
 10. ob.(svolit k sexu) komu put out for/to sbob.(vyspat se) sleep, have it off with sb
 11. (k telefonu) koho put sb on, pass the phone to sb, pass sb the phoneMůžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?
 12. (uvést do stavu) putdát kolovat copass sth (a)rounddát do pořádkuput sth in order, (spor ap.) settle sth
 13. (dbát) na koho take sb's adviceDej na mě!Take my advice!

Vyskytuje se v

dát se: nedat senevzdat ap. not give* in, hold* one's ground, fight* one's corner, bránit se ap. stand*/stick* up for osf, stát si za svým stick* to one's guns

dopustit: nedat dopustitvelmi si pochvalovat na co swear* by sth

líbit: dát si líbitco tolerate, bear* sth

odležet: nechat odležet, dát odležetnechat uzrát co leave* sth to mature/ripen, mature, mellow, ripen sth

zabrat: dát zabratvysílit komu exhaust, hovor. wear* out sb, silně znepříjemňovat život give* sb a hard time

záležet: dát si záležetsnažit se do* one's best, give* it one's best, na čem take* great pains to do sth

znát: dát znátprojevit co show* sth, jevit známky show* marks of sth

avízo: dát avízo komu varovat ap.tip sb off

bába: dát komu babutag sb

bomba: dát/nastražit bombu kamplant a bomb swh

cesta: dát/vydat se na cestuset out (for a journey), embark on/start a journey, hit the road, hl. řidič, po silnici take to the road

cigareta: zapálit/dát si cigaretulight/have a cigarette

dát se: dát se na cestuset out for a journey

dát se: dát se do práceget down to work

dát se: dát se na útěkstart to flee, take flight

dát se: dát se ostříhathave/get one's hair cut, get a haircut

dlaha: dát co do dlahy ruku ap.splint sth

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

dražba: dát co do dražbyput sth up for auction

fouknout: dát komu/nechat koho fouknout do balonkubreathalyze sb

gól: sport. dát gólscore (a goal), AmE též tally (a goal)

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

kázání: hovor. dát komu kázánígive sb a lecture

kolovat: nechat/dát kolovat copass sth (a)round

křížem: dát si nohy/ruce křížemcross one's legs/arms

mat: dát mat komucheckmate sb

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

náhubek: dát psovi náhubekmuzzle the dog, put the muzzle on the dog

nájem: dát co komu do nájmurent sth (out) to sb

najevo: dát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

námaha: dát si tu námahu udělat cotake the trouble to do sth

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

noha: dát si nohu přes nohucross one's legs

obměkčit: dát se obměkčitrelent, dát se přemluvit come (a)round

ocenit: nechat/dát si ocenit cohave sth valued/appraised

pauza: dát si (krátkou) pauzutake a (short) break

pěst: dát komu pěstípunch sb, hovor. bash, biff, slang. sock sb

poddat se: dát se poddatgive in

podnět: dát podnět k čemuinitiate sth

pohlavek: dát komu pohlavekslap sb on the head, zast. box sb's ear

pohov: dát si pohov odpočinout sihave a rest, relax, put one's feet up

pohyb: dát se do pohybuget/start moving

pokuta: dát komu pokutufine sb

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb

pořádek: dát co do pořádkuporovnat ap. get sth in order, napravit ap. put sth right, rectify sth

posudek: dát komu posudekgive sb a reference

pouto: dát komu poutahandcuff sb, put handcuffs on sb, hovor. cuff sb

pozor: dát si pozor na koho/co možné nebezpečíbeware, be wary of sb/sth

protiúčet: dát co na protiúčet/protiúčtemtrade sth in

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

přednost: Dej přednost v jízdě! značkaBrE Give way, AmE Yield

příkaz: vydat/dát příkazissue/give an order

pusa: dát komu pusugive sb a kiss, kiss sb

razítko: dát razítko na co, opatřit co razítkemput a stamp on sth, stamp sth

signál: dát komu signálgive sb a signal

sklenička: dát si skleničkuhave a drink

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)

souhlas: dát souhlas k čemugive one's consent to sth

spát: dát spát koho děti ap.put sb to bed

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

stranou: dát (si) co stranou peníze ap.put sth aside

šance: dát komu šancigive sb a chance

štěnice: nasadit/dát štěnici kamplant a bug swh

tip: dát komu tip na coradu give sb a tip on sth, upozornit na put sb onto sth

úschova: dát co do úschovy ke komugive sth to sb for safekeeping

vědět: dát vědět komulet sb know

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

výběr: dát komu na výběrgive sb a choice

vybraná: dát komu na vybranoulet sb choose, give sb a choice of sth

vyhazov: dát vyhazov komufire, sack sb, give sb the sack

vyniknout: dát vyniknout čemushow sth to good advantage, kontrastem ap. set off sth

výpověď: dát komu výpověďgive sb his/her notice, hovor. fire sb

výpověď: podat/dát výpověď v prácigive/hand in one's notice, hovor. quit

výstraha: dát komu výstrahugive sb a warning

vznik: dát vznik čemu, vést ke vzniku čehogive rise/birth to sth, originate, constitute sth

zástava: dát co jako zástavupledge sth

závorka: dát co do závorekput sth in brackets, parenthesize sth

železo: dát/vsadit koho do železshackle sb, put sb in chains

bokem: dát (si) nějaké peníze bokemput some money aside

dát se: Čas se nedá zastavit.Time can't be stopped.

dát se: Nedá se nic dělat.It can't be helped.

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

do: Dej to do tašky.Put it in the bag.

doušek: Dala si doušek čaje.She took a gulp/swallow of tea.

facka: dát komu fackuslap sb in/across the face

hlt: Dal si hlt whisky.He took a sip of whisky.

inzerát: dát inzerát do novinplace an advertisement in a newspaper

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

k, ke, ku: Co si dáš k obědu?What will you have for lunch?

koupel: dát si koupelhave a bath