Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) komu co give sb sth
  2. (uskutečňovat něco)dávat smyslmake sensedávat pozor na co(věnovat pozornost) pay attention to sth, (mít se na pozoru) watch out, look out for sth, beware of sth, (mít na zřeteli) mind sth, (hlídat ap.) be on the lookout for sthviz též dát
  3. (výnos, úrodu ap.) yield, produce
  4. (pořad ap.) show(v televizi ap.) be on(hru) performCo dávají dnes večer?What's on tonight?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

pozor: Dávej na sebe pozor.Take care of yourself.

pozor: Dávej pozor! buď opatrnýBe careful!

pozor: Dávej pozor, ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

smysl: Nedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue

caution: exercise cautiondávat (si) pozor, být opatrný

impute: impute blame to sbdávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čeho

lecture: give/deliver a lecturemít/dávat přednášku

make: make sensedávat smysl

place: place blame on sbvinit koho, svalovat vinu na koho, dávat vinu komu

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

retard: tech. retard the sparkdávat pozdě jiskru zapalování

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

sparing: be sparing with sthšetřit čím, nedávat moc čeho

tardy: be tardy in sthmít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas s čím

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

wary: be wary of/about sb/sthdávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čím

watch: watch one's stepkoukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.

careful: Be careful not to break it.Dávej pozor ať to nerozbiješ.

give: She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.

make: It makes no sense.Nedává to smysl.

make: It makes six in all.Dohromady to dává šest.

make: They prefer cars of American make.Dávají přednost autům americké výroby.

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

on: What's on?Co dávají?

screen: The film will be screened ...Film bude promítán/budou dávat ...

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

mouth: Watch your mouth.Dávej si pozor na jazyk.

treat: treat osf to sthdopřá(va)t si co/čeho, dávat si, rozmazlovat se čím