Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) komu co give sb sth
  2. (uskutečňovat něco)dávat smyslmake sensedávat pozor na co(věnovat pozornost) pay attention to sth, (mít se na pozoru) watch out, look out for sth, beware of sth, (mít na zřeteli) mind sth, (hlídat ap.) be on the lookout for sthviz též dát
  3. (výnos, úrodu ap.) yield, produce
  4. (pořad ap.) show(v televizi ap.) be on(hru) performCo dávají dnes večer?What's on tonight?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

smysl: Nedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

impute: dávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čehoimpute blame to sb

lecture: mít/dávat přednáškugive/deliver a lecture

make: dávat smyslmake sense

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

prejudiced: nadržovat, stranit komu, upřednostňovat koho, dávat přednost komube prejudiced in favour of sb

retard: dávat pozdě jiskru zapalovánítech. retard the spark

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

sparing: šetřit čím, nedávat moc čehobe sparing with sth

tardy: mít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čímbe tardy in sth

vocal: dávat jasně/hlasitě/důrazně najevo cobe vocal in/on sth

wary: dávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čímbe wary of/about sb/sth

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

give: Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.She gives English lessons.

on: Co dávají?What's on?

screen: Film bude promítán/budou dávat ...The film will be screened ...

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

treat: dopřá(va)t si co/čeho, dávat si, rozmazlovat se čímtreat osf to sth

dávat: dávat smyslmake sense