Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (věnovat) komu co give sb sth
  2. (uskutečňovat něco)dávat smyslmake sensedávat pozor na co(věnovat pozornost) pay attention to sth, (mít se na pozoru) watch out, look out for sth, beware of sth, (mít na zřeteli) mind sth, (hlídat ap.) be on the lookout for sthviz též dát
  3. (výnos, úrodu ap.) yield, produce
  4. (pořad ap.) show(v televizi ap.) be on(hru) performCo dávají dnes večer?What's on tonight?

Vyskytuje se v

bacha: dávat si bacha na co/kohowatch out for sth, mít se na pozoru beware of sb/sth

okatě: okatě dávat najevo coshow sth ostentatiously

pozor: dávat pozor při výuce ap.pay attention

přednost: dá(va)t přednost komu/čemu před kým/čímprefer sb/sth to sb/sth, upřednostnit give preference to sb/sth over sb/sth, mít raději též like sb/sth better than sb/sth

příklad: dávat koho/co za příkladset sb/sth as an example

souvislost: dávat/uvést co do souvislosti s čímconnect sth with sth, relate sth to sth

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

kluzký: Dávejte pozor na kluzkou vozovku.Beware of slippery road.

smysl: Nedává to smysl.It makes no sense., It doesn't make sense.

jazyk: dávat si pozor na jazyk nebýt sprostý ap.watch one's mouth, bridle one's tongue

caution: dávat (si) pozor, být opatrnýexercise caution

impute: dávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čehoimpute blame to sb

lecture: mít/dávat přednáškugive/deliver a lecture

make: dávat smyslmake sense

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

prejudiced: nadržovat, stranit komu, upřednostňovat koho, dávat přednost komube prejudiced in favour of sb

retard: dávat pozdě jiskru zapalovánítech. retard the spark

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

sparing: šetřit čím, nedávat moc čehobe sparing with sth

tardy: mít zpoždění v čem, přen. dávat si na čas, být v prodlení s čímbe tardy in sth

vocal: dávat jasně/hlasitě/důrazně najevo cobe vocal in/on sth

wary: dávat si pozor na koho/co, mít se na pozoru před kým/čímbe wary of/about sb/sth

watch: koukat pod nohy, dávat pozor na cestu aby nezakopl ap.watch one's step

careful: Dávej pozor ať to nerozbiješ.Be careful not to break it.

give: Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.She gives English lessons.

on: Co dávají?What's on?

screen: Film bude promítán/budou dávat ...The film will be screened ...

mouth: Dávej si pozor na jazyk.Watch your mouth.

treat: dopřá(va)t si co/čeho, dávat si, rozmazlovat se čímtreat osf to sth

dávat: dávat smyslmake sense

curry: curry favour with sbsnažit se zavděčit komu, předcházet si koho

favour: be in favour of sthbýt zastáncem čeho, být pro co návrh ap.

prejudice: prejudice in favour of sbnadržování komu

weighted: weighted in favour of sb(příznivě) nakloněný, stranící komu, příznivý pro koho/co

bias: bias in favour of sb/sthstranění komu, zvýhodňování, upřednostňování koho/čeho

biased: be biased in favour of sbstranit komu, upřednostňovat koho

clause: most-favoured-nation clausedoložka nejvyšších výhod

discriminate: discriminate in favour of sbprotežovat koho

discrimination: discrimination in favour of sbpozitivní diskriminace ve prospěch, zvýhodňování koho

loaded: loaded in favour of sb/sthnakloněný, stranící komu/čemu

speak out: speak out in favour of sthvystoupit na podporu čeho, podpořit co

testify: testify against/in favour of sbsvědčit proti/ve prospěch komu

work: work in sb's favourpomáhat komu, hrát ve prospěch koho situace ap.

mluvit: speak in favour of sb/sthmluvit pro co ve prospěch

nakloněný: be well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sthbýt (příznivě) nakloněný komu/čemu

prospěch: rozhodnout ap. in favour of sb, mít dopad ap. to the benefit of sbve prospěch koho

přízeň: gain favour with sb/sth, gain sb's favour, náklonnost, oblibu endear osf to sb, get into sb's good graceszískat si přízeň koho

ucházet se: court the favour of sb, dvořit se též court, woo sbucházet se o čí přízeň

vetřít se: ingratiate osf with sb, insinuate osf into sb's favour, creep into sb's favourvetřít se do čí přízně

vlichotit se: insinuate osf into sb's favourvlichotit se do čí přízně

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

náklonnost: win favour with sb, citovou win sb's affectionzískat čí náklonnost

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?

poprosit: Will you do me a favour?Mohu vás o něco poprosit?

požádat: May I ask you for something?, Will you do me a favour?Mohu vás o něco požádat?

pro: I'm all for it., jdu do toho I am game!, při hlasování ap. I'm in favour., I vote aye.Jsem pro.

prosba: I have a favour to ask you.Mám na vás prosbu.

protekce: be favoured by sbmít protekci u koho

udělat: Will you do me a favour?Uděláš mi laskavost?

vloudit se: He insinuated himself into her favour.Vloudil se do její přízně.

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.