Hlavní obsah

give [gɪv]

Slovesopt gave, pp given

 1. dát, dávat darovatbe given sthdostat co
 2. podat, dát, předatpřen. zaplatit za co
 3. udělit, dát, poskytnout právo ap.give satisfactiondát zadostiučinění
 4. be given to understand form.dozvědět se, doslechnout se
 5. provést nějakou činnostHe gave a great yawn.Široce zívnul.He gave me a hug.Objal mě.hovor. give sb a ringbrnknout komugive it one's alldát do toho všechnogive one's all in sthdát všechno do čehogive sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou
 6. poskytnout službu ap.Will you give me a lift?Svezeš mě?She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.give place to sthpřen. ustoupit, udělat místo čemu novému ap., být vystřídán čím
 7. podat, dát informace ap., udat datum, jméno ap.He gave the right answer.Odpověděl správně.Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...Give me some more details.Řekni mi více podrobností.
 8. I don't give a damn/toss/hoot/two hoots Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.
 9. budit, vyvolávat dojem, jevit známky ap.
 10. sb sth způsobit co komu šok ap., vyvolat, navodit co komu pocitHe gave me a shock.Šokoval mě.It gives me a headache.Z toho mě bolí hlava.
 11. mít, přednést, předvést projev, vystoupenígive a concertmít koncert, koncertovat hrát 1 vystoupenígive a speechmít projevgive a performancemít vystoupení, podat výkon
 12. pořádat večírek, oběd ap.
 13. sb sth nakazit koho čím infekcí ap., přenést co na koho nemocShe gave me the flu.Dostal jsem od ní chřipku.
 14. práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí
 15. podlomit se, prolomit se, nevydržet nápor, tlak ap.My knees gave under me.Podlomila se mi kolena.

Vyskytuje se v

all: dát do čeho všechno/všechny sílygive/put one's all into sth

bell: brnknout, (za)telefonovat, (za)volat komugive sb a bell

berth: vyhnout se komu/čemu zdalekagive sb/sth a wide berth

bird: vypískat koho diváci ap.give sb the bird

birth: (po)rodit kohogive birth to sb

break: dej (mi) pokoj, nech tohogive me a break

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

chase: začít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kýmgive chase to sb

creep: nahánět hrůzu komu, děsit kohogive sb the creeps, make sb's flesh creep

damn: kašlat na co, vůbec se nezajímat o conot give a damn about sth

evidence: svědčit, vypovídat u soudugive evidence

game: prozradit tajemstvígive the game away

give: dozvědět se, doslechnout sebe given to understand

give away: prozradit koho/cogive sb/sth away

give back: to sb vrátit, dát zpět co komugive sth back

given: libující si v čem, vyžívající se v čem, často opakující cogiven to (doing) sth

give up: vzdát se, přihlásit se policii ap.give osf up

give up to: sth oddat se, oddávat se, odevzdat se čemu požitku ap.give osf up to

hard: ztrpčovat život, zatopit, osladit to komugive sb a hard time

head: nechat koho jednat podle vlastního rozumugive sb his head

hearing: vyslechnout, poslechnout si kohogive sb a (fair) hearing

heart: dodat odvahy komugive sb heart

hell: udělat peklo, zatopit komugive sb hell

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

lie: ukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.give the lie to sth

light: dát zelenou čemu, povolit cogive a green light to sth

line: nechat koho opisovat text za trest ve školegive sb lines

miss: vynechat, nechat si ujít co záměrně se neúčastnitgive sth a miss

nod: svolit, povolit, odkývnout komugive sb/sth the nod

notice: dát výpověď komu zaměstnancigive sb notice

piece: vynadat, vytmavit to komu, sprdnout kohogive sb a piece of one's mind

priority: upřednostnit koho/cogive priority to sb/sth

push: dát padáka komu, pustit k vodě koho, dát kopačky komugive sb the push

rein: dát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidígive (a) free rein to sb/sth

rest: nechat co být, nechat čehogive sth a rest

ring: brnknout, zavolat komugive sb a ring

rise: dát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit cogive rise to sth

rope: dát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.give sb enough rope to hang osf

run: dát k dispozici komu cogive sb the run of sth

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

slip: (u)pláchnout, zdrhnout komugive sb the slip

thank: for sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.give thanks

time: jednou, časem někdy v budoucnuin time, given time

understand: do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědětbe given to understand (that) ...

vent: dát průchod (po)citůmgive vent to one's feelings

voice: nahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.give voice to sth

way: udělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čímgive way to sth

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

access: umožnit přístup komugive access to sb

airing: pořádně vyvětrat cogive sth a good airing

answer: odpovědětgive/make an answer

assent: (oficiálně) schválit cogive one's assent to sth

back: vrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.give sth back

beep: pípnout, zapípat záznamník ap., zatroubit klakson ap.give a beep

bite: dát čemu řízgive sth some bite

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

bow: uklonit segive a bow

brush: vykartáčovat, vyčesat, pročísnout, pročesat cogive sth a brush

brush-off: odpálkovat, odbýt kohohovor. give sb the brush-off

clap: (za)tleskat komugive sb a clap

clip: přistřihnout cogive sth a clip

clue: napovědět komu při hádání ap.give sb a clue

cold shoulder: chovat se přezíravě/chladně ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

cough: zakašlatgive a cough

counsel: (po)radit komugive counsel to sb

credence: věřit čemuform. give credence to sth

deal: jednat s kým slušněgive sb a fair deal

direction: popsat komu cestu kam, k čemu jak se někam dostatgive sb directions swh, to sth

encouragement: povzbuzovat kohogive sb encouragement

exam: zkoušet učitel ap.give exams

example: uvést příkladgive an example

explanation: vysvětlit co, podat vysvětlení čehogive an explanation of sth

eyeful: (po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na cogive sb an eyeful of sth

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

fright: vystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komugive sb a fright

funeral: vystrojit komu pohřebgive sb a funeral

gasp: vzdechnout, zalapat po dechu, heknoutgive a gasp

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

dát: dát komu výpověďgive sb his/her notice

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

dostat: dostat výpověďbe given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fired

hrůza: nahánět/nahnat hrůzu komuterrify sb, give sb a fright, hovor. give sb the creeps

interview: poskytnout komu interviewgive sb an interview

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

kázání: hovor. dát komu kázánígive sb a lecture

křivě: křivě svědčit/vypovídattestify falsely, give false testimony

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nahnat: nahnat komu strachmake sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a fright

nechat: nechat na pokoji koho/coleave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sth

odtáhnout: odtáhnout koho vzít do vlekugive sb a tow

okolnost: za daných okolnostíunder given circumstances

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

plus: plus minusplus or minus, give or take

poddat se: dát se poddatgive in

pomoc: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

posudek: dát komu posudekgive sb a reference

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

běhat: Běhá mi z toho mráz po zádech.It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

být: Je mi to jedno/fuk.I don't care/give a damn about it.

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

fuk: Je mi to fuk.I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.

hádat: Můžeš hádat třikrát.I'll give you three guesses.

jedno: Je mi to jedno.I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.

jinak: Dej mi to, jinak ...Give it to me or else ...

jmenovat: Nikoho nejmenoval.He gave no names.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

křivdit: Abychom mu nekřivdili ...To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...

mně: Dej to mně.Give it to me.

mráz: Z toho mi běhal mráz po zádech.It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies.

mrazit: Mrazí mě z toho v zádech.It gives me the shivers.

mu: Dej mu to.Give it to him.

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

nakládačka: dát nakládačku komugive sb a thrashing

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

napít se: dát komu napítgive sb something to drink

nazpět: dát komu nazpět při placenígive sb the change

odsoudit: Odsoudili ho na tři roky.He was given a three-year sentence.

ovace: Dostalo se mu mohutných ovací.He was given a standing ovation.

píchnout: píchnout komu injekcigive sb an injection

podat: Podej mi ruku! pomůžu tiGive me your hand!

poloha: udat přesnou polohugive an exact location

pomoct: Pomoz mi.Give me a hand.

popsat: podrobně co popsatdescribe sth in detail, give a detailed description of sth

poskytnout: poskytnout první pomoc komugive first aid to sb

povel: dát povel k útokugive the command to attack

povolení: udělit komu povolení k čemugive/grant sb permission, permit sb to do sth

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

buřt: Je mi to buřt/vuřt. jednoI don't give a damn/hoot (about it).

dlabat: hovor. Dlabu na to.I don't give a damn (about it)., Screw that!, BrE Sod it!

kapka: hovor. dát komu kapky seřvattear a strip of sb, BrE give sb a ticking off

kopačka: hovor. dát komu kopačkychuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders

kůže: Z toho mi naskakuje husí kůže.That gives me goose bumps.

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

ohnout: ohnout koho přes koleno naplácatgive sb a spanking

ozývat se: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.

píď: neustoupit ani o píďnot give an inch