Hlavní obsah

give [gɪv]

Slovesopt gave, pp given

 1. dát, dávat darovatbe given sthdostat co
 2. podat, dát, předatpřen. zaplatit za co
 3. udělit, dát, poskytnout právo ap.give satisfactiondát zadostiučinění
 4. be given to understand form.dozvědět se, doslechnout se
 5. provést nějakou činnostHe gave a great yawn.Široce zívnul.He gave me a hug.Objal mě.hovor. give sb a ringbrnknout komugive it one's alldát do toho všechnogive one's all in sthdát všechno do čehogive sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou
 6. poskytnout službu ap.Will you give me a lift?Svezeš mě?She gives English lessons.Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.
 7. podat, dát informace ap., udat datum, jméno ap.He gave the right answer.Odpověděl správně.Give my regards to ...Pozdravuj ode mne ...Give me some more details.Řekni mi více podrobností.
 8. I don't give a damn/toss/hoot/two hoots Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.
 9. budit, vyvolávat dojem, jevit známky ap.
 10. sb sth způsobit co komu šok ap., vyvolat, navodit co komu pocitHe gave me a shock.Šokoval mě.It gives me a headache.Z toho mě bolí hlava.
 11. mít, přednést, předvést projev, vystoupenígive a speechmít projevgive a performancemít vystoupení
 12. pořádat večírek, oběd ap.
 13. sb sth nakazit koho čím infekcí ap., přenést co na koho nemocShe gave me the flu.Dostal jsem od ní chřipku.
 14. práv. give a rulingvydat (soudní) rozhodnutí
 15. podlomit se, prolomit se, nevydržet

Vyskytuje se v

all: dát do čeho všechno/všechny sílygive/put one's all into sth

bell: brnknout, (za)telefonovat, (za)volat komugive sb a bell

berth: vyhnout se komu/čemu zdalekagive sb/sth a wide berth

bird: vypískat koho diváci ap.give sb the bird

birth: (po)rodit kohogive birth to sb

break: dej (mi) pokoj, nech tohogive me a break

chapter: dopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovatgive sb chapter and verse on sth

chase: začít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kýmgive chase to sb

creep: nahánět hrůzu komu, děsit kohogive sb the creeps, make sb's flesh creep

damn: kašlat na co, vůbec se nezajímat o conot give a damn about sth

evidence: svědčit, vypovídat u soudugive evidence

game: prozradit tajemstvígive the game away

give: dozvědět se, doslechnout sebe given to understand

give away: prozradit koho/cogive sb/sth away

give back: to sb vrátit, dát zpět co komugive sth back

given: libující si v čem, vyžívající se v čem, často opakující cogiven to (doing) sth

give up: vzdát se, přihlásit se policii ap.give osf up

give up to: sth oddat se, oddávat se, odevzdat se čemu požitku ap.give osf up to

hard: ztrpčovat život, zatopit, osladit to komugive sb a hard time

head: nechat koho jednat podle vlastního rozumugive sb his head

hearing: vyslechnout, poslechnout si kohogive sb a (fair) hearing

heart: dodat odvahy komugive sb heart

hell: udělat peklo, zatopit komugive sb hell

houseroom: (ne)chtít co (mít doma)(would not) give sth houseroom

lie: ukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.give the lie to sth

light: dát zelenou čemu, povolit cogive a green light to sth

line: nechat koho opisovat text za trest ve školegive sb lines

miss: vynechat, nechat si ujít co záměrně se neúčastnitgive sth a miss

nod: svolit, povolit, odkývnout komugive sb/sth the nod

notice: dát výpověď komu zaměstnancigive sb notice

piece: vynadat, vytmavit to komu, sprdnout kohogive sb a piece of one's mind

priority: upřednostnit koho/cogive priority to sb/sth

push: pustit k vodě koho, dát košem komu, dát padáka komugive sb the push

rein: dát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidígive (a) free rein to sb/sth

rest: nechat na pokoji co, nechat čehogive sth a rest

ring: brnknout, zavolat komugive sb a ring

rise: dát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit cogive rise to sth

rope: dát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.give sb enough rope to hang osf

run: dát k dispozici komu cogive sb the run of sth

shot: dát do čeho všechno v závodě ap.give sth one's best shot

slip: (u)pláchnout, zdrhnout komugive sb the slip

thank: for sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.give thanks

time: jednou, časem někdy v budoucnuin time, given time

understand: do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědětbe given to understand (that) ...

vent: dát průchod (po)citůmgive vent to one's feelings

voice: nahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.give voice to sth

way: udělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čímgive way to sth

absolution: odpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešenígive/grant sb absolution

access: umožnit přístup komugive access to sb

airing: pořádně vyvětrat cogive sth a good airing

assent: (oficiálně) schválit cogive one's assent to sth

back: vrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.give sth back

beep: pípnout, zapípat záznamník ap., zatroubit klakson ap.give a beep

bite: dát čemu řízgive sth some bite

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

bow: uklonit segive a bow

brush-off: odpálkovat, odbýt koho, vyběhnout s kýmhovor. give sb the brush-off

clap: (za)tleskat komugive sb a clap

clip: přistřihnout cogive sth a clip

clue: napovědět komu při hádání ap.give sb a clue

cold shoulder: chovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít kohogive sb the cold shoulder

consent: dát svůj souhlas k čemugive one's consent to sth

cough: zakašlatgive a cough

counsel: (po)radit komugive counsel to sb

credence: věřit čemuform. give credence to sth

deal: jednat s kým slušněgive sb a fair deal

encouragement: povzbuzovat kohogive sb encouragement

exam: zkoušet učitel ap.give exams

example: uvést příkladgive an example

eyeful: (po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na cogive sb an eyeful of sth

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

first aid: poskytnout komu první pomocgive sb first aid

food: dát komu podnět k zamyšlenígive sb food for thought

fright: vystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komugive sb a fright

gasp: vzdechnout, zalapat po dechu, heknoutgive a gasp

give over to, give up to: být vyhrazený na co/určený k čemu/věnovaný čemube given over/up to sth

glare: zlostně se na koho podívatgive sb a glare

going-over: (důkladně) prohlédnout, zkontrolovat koho/co, projít cogive sb/sth a going-over

account: dobře se uvést, udělat dobrý dojemgive a good account of osf

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

simmer: bring sth to a simmeruvést co do mírného varu

varying: se střídavými úspěchywith varying degrees of success

bod: boiling pointfyz. bod varu

střídavý: se střídavými úspěchywith varying degrees of success

úspěch: se střídavými úspěchywith varying degrees of success, with mixed success

zpestření: pro zpestření čehofor variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a change

přivést: bring sth to the boilpřivést co k varu