Hlavní obsah

given [ˈgɪvən]

Související hesla

pp of give

Vyskytuje se v

all: give/put one's all into sthdát do čeho všechno/všechny síly

bell: give sb a bellbrnknout, (za)telefonovat, (za)volat komu

berth: give sb/sth a wide berthvyhnout se komu/čemu zdaleka

bird: give sb the birdvypískat koho diváci ap.

birth: give birth to sb(po)rodit koho

break: give me a breakdej (mi) pokoj, nech toho

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

chase: give chase to sbzačít pronásledovat/stíhat/honit koho pachatele ap., pustit se za kým

creep: give sb the creeps, make sb's flesh creepnahánět hrůzu komu, děsit koho

damn: not give a damn about sthkašlat na co, vůbec se nezajímat o co

evidence: give evidencesvědčit, vypovídat u soudu

game: give the game awayprozradit tajemství

give: be given to understanddozvědět se, doslechnout se

give away: give sb/sth awayprozradit koho/co

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

given: given to (doing) sthlibující si v čem, vyžívající se v čem, často opakující co

give up: give osf upvzdát se, přihlásit se policii ap.

give up to: give osf up tosth oddat se, oddávat se, odevzdat se čemu požitku ap.

hard: give sb a hard timeztrpčovat život, zatopit, osladit to komu

head: give sb his headnechat koho jednat podle vlastního rozumu

hearing: give sb a (fair) hearingvyslechnout, poslechnout si koho

heart: give sb heartdodat odvahy komu

hell: give sb helludělat peklo, zatopit komu

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

lie: give the lie to sthukázat nepravdivost čeho, popřít, vyvrátit co tvrzení ap.

light: give a green light to sthdát zelenou čemu, povolit co

line: give sb linesnechat koho opisovat text za trest ve škole

miss: give sth a missvynechat, nechat si ujít co záměrně se neúčastnit

nod: give sb/sth the nodsvolit, povolit, odkývnout komu

notice: give sb noticedát výpověď komu zaměstnanci

piece: give sb a piece of one's mindvynadat, vytmavit to komu, sprdnout koho

priority: give priority to sb/sthupřednostnit koho/co

push: give sb the pushpustit k vodě koho, dát košem komu, dát padáka komu

rein: give (a) free rein to sb/sthdát volnou ruku komu, nijak neomezovat koho/co jednání lidí

rest: give sth a restnechat na pokoji co, nechat čeho

ring: give sb a ringbrnknout, zavolat komu

rise: give rise to sthdát vznik(nout) čemu, vyvolat, zapříčinit co

rope: give sb enough rope to hang osfdát komu příležitost, aby se znemožnil politik ap.

run: give sb the run of sthdát k dispozici komu co

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

slip: give sb the slip(u)pláchnout, zdrhnout komu

thank: give thanksfor sth vzdát díky za co Bohu při modlitbě ap.

time: in time, given timejednou, časem někdy v budoucnu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

vent: give vent to one's feelingsdát průchod (po)citům

voice: give voice to sthnahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.

way: give way to sthudělat místo, ustoupit čemu, být vystřídán čím

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

access: give access to sbumožnit přístup komu

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assent: give one's assent to sth(oficiálně) schválit co

back: give sth backvrátit co původnímu majiteli, na původní místo ap.

beep: give a beeppípnout, zapípat záznamník ap., zatroubit klakson ap.

bite: give sth some bitedát čemu říz

black eye: give sb a black eyeudělat komu monokl

bow: give a bowuklonit se

brush-off: hovor. give sb the brush-offodpálkovat, odbýt koho, vyběhnout s kým

clap: give sb a clap(za)tleskat komu

clip: give sth a clippřistřihnout co

clue: give sb a cluenapovědět komu při hádání ap.

cold shoulder: give sb the cold shoulderchovat se přezíravě ke komu, přen. obrátit se ke komu zády, ignorovat, zasklít koho

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

cough: give a coughzakašlat

counsel: give counsel to sb(po)radit komu

credence: form. give credence to sthvěřit čemu

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

encouragement: give sb encouragementpovzbuzovat koho

exam: give examszkoušet učitel ap.

example: give an exampleuvést příklad

eyeful: give sb an eyeful of sth(po)řádně ukázat komu co, nechat koho pořádně se podívat na co

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

first aid: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

fright: give sb a frightvystrašit, vyděsit koho, nahnat strach komu

gasp: give a gaspvzdechnout, zalapat po dechu, heknout

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

dát: give sb his/her noticedát komu výpověď

dlouze: give sb a long look, cast a long glance at sb/sthdlouze se zadívat na koho/co

dostat: be given one's notice, be dismissed, hovor. get sacked, be fireddostat výpověď

hrůza: terrify sb, give sb a fright, hovor. give sb the creepsnahánět/nahnat hrůzu komu

interview: give sb an interviewposkytnout komu interview

kauce: bail sb out, give bail for sb, zálohu make a depositsložit kauci za koho

kázání: give sb a lecturehovor. dát komu kázání

křivě: testify falsely, give false testimonykřivě svědčit/vypovídat

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

nechat: leave sb/sth alone, let sb/sth be, co give sth a rest, držet se dál stay away from, keep one's hand off sb/sthnechat na pokoji koho/co

odtáhnout: give sb a towodtáhnout koho vzít do vleku

okolnost: under given circumstancesza daných okolností

oslava: hold a celebration, give a party(us)pořádat oslavu

plus: plus or minus, give or takeplus minus

poddat se: give indát se poddat

pomoc: give sb first aidposkytnout komu první pomoc

posudek: give sb a referencedát komu posudek

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

běhat: It gives me the shivers., It sends shivers down my spine., It makes my flesh creep.Běhá mi z toho mráz po zádech.

bližší: Can you give more details?Můžete mi říct něco bližšího?

být: I don't care/give a damn about it.Je mi to jedno/fuk.

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

hádat: I'll give you three guesses.Můžeš hádat třikrát.

jedno: I don't care (about it)/hovor. give a damn., I don't mind., při výběru ap. I'm indifferent.Je mi to jedno.

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

jmenovat: He gave no names.Nikoho nejmenoval.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

křivdit: To be fair to him..., To do him justice..., i přes jiná negativa To give the devil his due...Abychom mu nekřivdili ...

mně: Give it to me.Dej to mně.

mráz: It made my flesh crawl/creep., It gave me the shivers/willies., It sent chills/shivers down my spine.Z toho mi běhal mráz po zádech.

mrazit: It gives me the shivers.Mrazí mě z toho v zádech.

mu: Give it to him.Dej mu to.

najíst se: give sb something to eat, nakrmit feed sbdát komu najíst

nakládačka: give sb a thrashing, BrE slang. duff sb up, vulg. beat the shit out of sbdát nakládačku komu

namluvit: Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?Kdo ti tohle namluvil?

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

napít se: give sb something to drinkdát komu napít

nazpět: give sb the changedát komu nazpět při placení

odsoudit: He was given a three-year sentence.Odsoudili ho na tři roky.

ovace: He was given a standing ovation.Dostalo se mu mohutných ovací.

píchnout: give sb an injectionpíchnout komu injekci

podat: Give me your hand!Podej mi ruku! pomůžu ti

poloha: give an exact locationudat přesnou polohu

pomoct: Give me a hand.Pomoz mi.

popsat: describe sth in detail, give a detailed description of sthpodrobně co popsat

poskytnout: give first aid to sbposkytnout první pomoc komu

buřt: I don't give a damn/hoot (about it)., I am not fussed about it.Je mi to buřt/vuřt. jedno

dlabat: I don't give a damn (about it)., Screw that!, BrE Sod it!hovor. Dlabu na to.

kapka: tear a strip of sb, BrE give sb a ticking offhovor. dát komu kapky seřvat

kopačka: chuck, dump sb, give sb the boot, give sb his/her marching orders, BrE, hovor. give sb the elbow, hovor. give sb the (old) heave-ho, slang. to give sb the mittenhovor. dát komu kopačky

kůže: That gives me goose bumps.Z toho mi naskakuje husí kůže.

natvrdo: give it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punchesříct to komu natvrdo

ohnout: give sb a spankingohnout koho přes koleno naplácat

ozývat se: You get what you give., tvé činy se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

píď: not give an inchneustoupit ani o píď