Hlavní obsah

vědět

Nedokonavé sloveso

  1. (mít vědomost) co, o čem know sth, about sth(být si vědom) be aware of sth(být zasvěcený) be privy to sthJá nevím.I don't know.Víte to jistě?Do you know it for sure?Rád bych věděl ...I'd like to know ...., (zda ap.) I wonder ...Pokud vím ...As far as I know ..., For all I know ...Jeden nikdy neví.One never knows.dát vědět komulet sb know
  2. expr.(při zdůraznění ap.)Víš co ...I'll tell you what ...Víte ... uvozeníYou know ...

Vyskytuje se v

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

on: On to ví.He knows it.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

beton: vědět co na betonbe absolutely sure about sth

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing

věda: Není to žádná věda.It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.

far: pokud vímas far as I know

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

foreknowledge: předem/dopředu vědět o čemhave foreknowledge of sth

ignorant: neznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čímbe ignorant of sth

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

knowledge: (nic) nevědět o čemhave no knowledge of sth

known: dát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.make osf known

make: být slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf heard

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

quandary: mít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkáchbe in a quandary

science: přírodní vědanatural science

shout: dát komu věděthovor. give sb a shout

wise: informovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čemput sb wise to sth

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

as: Pokud vím...As far as I know...

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bound: Určitě to ví.She's bound to know.

curious: vyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na cobe curious about sth

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Já nevím.I don't know.

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

don't: Nevím.I don't know.

guess: Víš to, nebo jenom hádáš?Do you know it or is it a guess?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

idea: Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.I've no idea.

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

know: Pokud vím ...as far as I know ...

like: Rád bych to věděl.I would like to know it.

many: Mnozí to věděli.Many knew it.

mean: Víte, co myslím.You know what I mean.

need: Nemusí vědět, že jsem to udělal.She need not know I did it.

now: Už vím ...I know now ...

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

rocket science: Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.It is not rocket science.

well: No, já nevím.Well, I don't know.

what: Chci vědět, co se mu stalo.I want to know what happened to him.

whatnot: Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.He drank rum, wine, vodka and whatnot.

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

vědět: dát vědět komulet sb know