Hlavní obsah

known [nəʊn]

Související hesla

pp of know

Přídavné jméno

  • to sb známý komuIt is not known...Neví se...She is better known for her singing.Je spíše známá svým zpěvem.known as ...známý jako ...mat. known variableznámá proměnnábest knownnejznámějšímake sth knownoznámit co, uvést co ve známostmake osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

Vyskytuje se v

better: už vědět, že co není správné(should) know better (than)

bound: neznat hranic, být bezmeznýknow no bounds

butter: vyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.know what side one's bread is buttered on

heaven: Bůh ví neví se ap.heaven knows

inside: znát koho/co jako své boty/perfektně/bezvadně/do puntíkuknow sb/sth inside out

know: známý jako, známý pod jménemknown as

let: dát vědět komulet sb know

mean: vědět, jaké to je/co to obnášíknow what it means

meaning: nevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomínot know the meaning of the word

mind: stát si za svým názorem, mít svoji hlavuknow one's own mind

rope: vědět co a jak, vědět, jak to chodíknow the ropes

sight: znát koho jen od viděníknow sb by sight

way: vyznat se v čem, dobře vědět jak na coknow one's way around sth

which: vědět, který je který, rozeznat je dvě podobné věci nebo osobyknow which is which

different: vědět, že to je jinakknow different

familiarly: běžně/neformálně nazývaný jakfamiliarly known as/called

far: pokud vímas far as I know

get: poznat koho/co, seznámit se s kým/čímget to know sb/sth

hearsay: znát co z doslechuknow sth by hearsay

known: známý jako ...known as ...

make: dát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.make osf known

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

otherwise: vědět, že to je jinakknow otherwise

popularly: všeobecně známýpopularly known

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

as: Pokud vím...As far as I know...

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

do: Já nevím.I don't know.

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

don't: Nevím.I don't know.

each: Sotva se známe.We hardly know each other.

guess: Víš to, nebo jenom hádáš?Do you know it or is it a guess?

had: Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.Had I known that, I wouldn't have accepted it.

hardly: Skoro ho neznám.I hardly know him.

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

immediately: Dej mi vědět hned jak to dokončíš.Let me know immediately after you've finished it.

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

like: Rád bych to věděl.I would like to know it.

many: Mnozí to věděli.Many knew it.

need: Nemusí vědět, že jsem to udělal.She need not know I did it.

now: Už vím ...I know now ...

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

put: Nevím, jak to mám vyjádřit ...I don't know how to put this ...

right: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

well: Moc dobře ho neznám.I don't know him well.

what: Chci vědět, co se mu stalo.I want to know what happened to him.

would: Myslel jsem, že to budeš vědět.I thought you would know.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

back: znát co jako svoje botyknow sth like the back of one's hand

dát: dát vědět komulet sb know

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

best: vědět nejlépeknow best

doslech: znát co z doslechuknow sth by hearsay

chápavý: chápavý úsměv/pohledunderstanding/knowing smile/look

pokud: Pokud vímAs far as I know, To (the best of) my knowledge

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known

uvést: uvést co ve známostmake sth known

vědět: dát vědět komulet sb know

vědomí: dát co komu na vědomínotify sb of sth, let sb know sth

vejít: vejít ve známostbecome known, get out

zasvěcený: pro zasvěcenéfor those in the know, tajné informace ap. též private, inside

znalý: být znalý věci/poměrůhovor. know the ropes, be in the know

známost: vejít ve známostbecome known, najevo come out

známý: nejznámějšíbest known

ano: On to neví, ale já ano!He doesn't know, but I do!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

copak: Copak to nevíš?Don't you know?

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

dost: Je dost chytrý na to, aby to věděl.He is clever enough to know that.

jeden, jedna, jedno: Jeden nikdy neví.One never knows.

jelikož: Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...Knowing how much you hate it ...

jistě: Nevím to jistě.I don't know it for sure.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

možná: Možná to neví.Maybe he doesn't know it.

muset: Nemusí to znát.He needn't know it.

nadít se, nadát se: Než se naděješ ...Before you know/realize it ...

nám: Dejte nám vědět.Let us know.

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

on: On to ví.He knows it.

oznámit: Oznámím mu to.I will inform him., I will let him know.

poznat: Hned jsem to poznal.I knew it right away.

proč: Nevím, proč to udělal.I don't know why he did it.

předem: Dejte nám vědět předem.Let us know in advance.

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

říct: Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

se, si: Neví se ...It is not known ...

spíš: To by věděl spíš táta.Father is more likely to know that.

trefit: Netrefím tam.I don't know the way.

tušit: Netušíte náhodou, kde...?Do you happen to know where ...?

vidění: znát koho (jen) od viděníknow sb by sight

však: Však ho znáš!You know what he is like!

všeobecně: všeobecně známý jako cocommonly known as sth

vyznat se: V počítačích se vůbec nevyznám.I don't know anything about computers., I'm computer-illiterate.

vzpamatovat se: A než se vzpamatuješ ...And before you know it ...

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know if..., I wonder if ..., I'm interested to know if ...

zařadit: Nevěděl jsem, kam ho zařadit.I didn't know where to put him.

zasvěcenec: pro zasvěcencefor those in the know, for the (well-)informed

zdržovat se: Nevím, kde se teď zdržuje.I don't know his whereabouts.

znát: Neznám cestu.I don't know the way.

znát se: Znáte se?Do you know each other?, Have you met before?

že: Víš, že je chytrý.You know (that) he is clever.

bota: znát co jako své botyknow sth like the palm of one's hand, know sth inside out

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

petržel: rozumět čemu jako koza petrželinot know the first thing about sth

tlačenice: vyznat se v tlačeniciknow one's way about, know which side one's bread is buttered on, umět v tom chodit know the ropes

vanout: zjistit/vědět odkud vítr vanerealize/know which way the wind is blowing