Hlavní obsah

had [hæd]

Související hesla

pt&pp of have

Sloveso

  • kdyby místo if na počátku větyHad I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

Vyskytuje se v

against: have sth against sb/sthmít co proti komu/čemu

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, mít utkvělou myšlenku, být posedlý myšlenkou

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

best: had bestnejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučení

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

butterfly: have butterflies (in one's stomach)být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušení

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

common: have sth in commonmít co společného

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

courage: have the courage of one's convictionsjednat podle svého přesvědčení

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

day: has had its daybýt (už) pasé, mít to nejlepší za sebou

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

enough: have had enoughmít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komu

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

fill: have had one's fill of sthmít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

go: have a go at sthzkusit, prubnout co udělat

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

got: have gotmít, vlastnit

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hand: have one's hands full with sthmít plné ruce práce s čím

hand: have sth on one's handsmít co na svých bedrech/na krku zodpovědnost ap.

hand: have to hand it to sbuznat, muset nechat komu něčí schopnosti

have: have sth to domít povinnost, práci, muset udělat něco

have: have sth donenechat/dát si co udělat

have: have sb do sthpřimět, přinutit, přesvědčit koho k čemu

have: have sb by sthdržet koho za co aby ho přinutil k něčemu

have: not have sthnedovolit, nestrpět co

have: have tomuset, být nutný

have: have tourčitě, jistě musí to tak být

have: the haves(ti) majetní, bohatí

have: rumour has it thatříká se, že

have: have it in for sbmít spadeno/pifku na koho, nemoci vystát koho

have: have it in onemít to v sobě schopnosti, umění ap.

have: have it off/away with sbrozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kým

have: be having sb ondělat si šprťouchlata z koho, utahovat si z koho

have: have it out with sbvyřídit si to, vyříkat si to s kým, otevřeně si promluvit s kým

have: hadve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předminulý čas

have: havingve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předcházející děj

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

have out: have sth outnechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevo

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

heart: have sth at heartležet co na srdci komu

heart: not have the heartnemít to srdce něco udělat

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

intention: have no intention of doing sthnemít v úmyslu udělat co

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

might: might havevyjadřuje možnost, která se neuskutečnila

might: might havemohl měl, ale neučinil

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mind: have in mindmít na mysli, myslet co

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

moan: have a moanpostěžovat si, zareptat si

moment: have one's momentsmít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvykle

money: have money to burnnevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatý

must: must havemusel(a), museli, muselo se určitě stát

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nerve: have a nerve to do sthmít tu drzost udělat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

none: have/be having none of sth(naprosto) odmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čem

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

ought: ought to haveměl(a), měli něco učinit