Hlavní obsah

had [hæd]

Související hesla

pt&pp of have

Sloveso

  • kdyby místo if na počátku větyHad I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

Vyskytuje se v

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkou

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

best: had bestnejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučení

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

butterfly: have butterflies (in one's stomach)být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušení

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

common: have sth in commonmít co společného

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

courage: have the courage of one's convictionsjednat podle svého přesvědčení

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

enough: have had enoughmít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komu

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

fill: have had one's fill of sthmít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

had: have been hadnaletět, nechat se napálit

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

have: have sth to domít povinnost, práci, muset udělat něco

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

have out: have sth outnechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevo

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

heart: have sth at heartležet co na srdci komu

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

moan: have a moanpostěžovat si, zareptat si

moment: have one's momentsmít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvykle

money: have money to burnnevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatý

must: must havemusel(a), museli, muselo se určitě stát

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nerve: have a nerve to do sthmít tu drzost udělat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

none: have/be having none of sthodmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čem

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

ought: ought to haveměl(a), měli něco učinit

against: have sth against sb/sthmít co proti komu/čemu

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

pick: have one's pick of sthmoci si vybírat z čeho

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

ready: have sth at the readymít co připravené kdykoli k použití

say: have one's saydostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.

sex: have sex with sbmít (pohlavní) styk, souložit s kým

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

show: have sth to show for sthmoci se čím pochlubit

aby: He has enough money to buy it.Má dost peněz, aby to mohl koupit.

averze: have an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sthmít averzi ke komu/čemu

báječně: We had a great time.Báječně jsme se bavili.

banka: have an account with a bankmít účet u banky

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

bezpochyby: He has no doubt told you.Bezpochyby ti to řekl.

bezvadně: We had a great time.Měli jsme se bezvadně.

ability: have the ability to do sthdokázat, mít (tu) schopnost dělat co

account: have an account with a bankmít účet v bance

acquaintance: have an acquaintance with sbznát koho

admiration: have great admiration for sbvelmi koho obdivovat

affiliation: have an affiliation with/to sthmít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.

animus: have an animus against sbbýt nevraživý vůči komu, nevražit na koho

appeal: have a popular appeallíbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvy

argument: have an argument(po)hádat se

arm: have sth under one's armmít co pod paží

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

barbecue: have a barbecue(u)dělat grilovačku

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

bird's eye view: have a bird's eye view of sthvidět co z ptačí perspektivy

bleeding: have a bleeding nosekrvácet z nosu

blow-out: have a blow-outpíchnout kolo

blow-up: have a blow-uppohádat se, porafat se, chytnout se

bowel: have a bowel movementjít na stolici

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

brainwave: have a brainwavedostat nápad

brawn: have plenty of brawnmít pořádné svaly

breakfast: have breakfastsnídat, nasnídat se

brush: have a brush with sbpohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kým

bummer: hovor. have a bummer of a daymít den blbec

bump: have a bumpmít drobnou nehodu havárku, ťuknout auto

chat: have a chat with sbpopovídat si, pokecat si s kým

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

conscience: have pangs/pricks of consciencemít výčitky/hryzení svědomí

contempt: have contempt for sth/sbopovrhovat čím/kým

control: have control of sb/sthovládat koho/co

conversation: have a conversation about sthpromluvit si, pohovořit si o čem

cough: have a bad coughmít silný kašel

crack: hovor. have a crack at sthzkusit, prubnout co

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

deal: have a bad dealmít těžký úděl

desire: have no desire to do sthnetoužit dělat co

dinner: have dinnernavečeřet se po práci ap.

doze: have a dozezdřímnout si, schrupnout si, dáchnout si

entrée: have an entrée (in)to sthmít přístup kam

expense: have fun at sb's expensebavit se na čí účet

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

faith: have faith in sb/sthmít důvěru v koho/co

fancy: have a fancy for sthmít chuť na co

fling: have a fling with sbužít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostně

following: have the following windmít vítr v zádech

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

friendship: have sb's friendshippřátelit se s kým

fuck: vulg. have a fuckzašoustat si

fun: have funbavit se

glory: have one's moment of gloryzažít svůj okamžik slávy

grasp: have a good grasp of sthdobře ovládat co/rozumět čemu

grievance: have a grievance against sb/sthcítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/co

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

gut: have the guts to do sthmít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat co

hankering: have a hankering for sthtoužit, prahnout po čem

harmful: have a harmful influence on sb/sthmít neblahý vliv na koho/co

hearing: have good hearingmít dobrý sluch

hide: have nothing to hidenemít co skrývat

history: have a history of sthmít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat co

horror: have a horror of sthmít hrůzu, mít velký strach z čeho

humour: (have no) sense of humour(nemít) smysl pro humor

bavit se: Have fun!, Enjoy yourselves!Dobře se bavte!