Hlavní obsah

best [best]

Přídavné jméno

 1. nejlepšíbest wishespřání všeho nejlepšího, blahopřáníbest of its kindnejlepší svého druhubest-before (date)spotřebujte do, minimální trvanlivost do na obalech ap.at the best of timesza nejlepších podmínek, když všechno dobře (pů)jdeat its bestv celé parádě v nejlepším možném stavu, formě ap.supl of good
 2. nejvhodnější
 3. the best part of sthvětšinu čeho, skoro celý co

Příslovce

 1. nejlépethe best likednejoblíbenější který se nejvíce líbísupl of well
 2. nejvíce se líbit ap.What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?
 • užívá se k tvoření 3. stupně příd. jmen začínajících na good a well.the best-knownnejznámější

Fráze

 1. All the best měj(te) se (hezky), hodně štěstí
 2. best of (it) all nejlepší na tom je/bylo ...Best of all, she paid for me.Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.
 3. as best one can jak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem
 4. at best přinejlepším, v nejlepším případě, maximálně
 5. do one's best to ... udělat všechno pro ..., snažit se ze všech sil, aby ...
 6. for the best pro dobro věci
 7. know best vědět nejlépe
 8. make the best of sth vytěžit maximum z čeho, zachránit, co se , co nejlépe využít co z toho mála, co je

Vyskytuje se v

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

deal: a great/good deal of sthspousta, hromada, kopa čeho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

goods: the goodsto pravé, ono

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

well: as well asjakož i, stejně jako

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

blaho: common good, general welfareobecné blaho

co: the more the betterčím více, tím lépe

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

den: ráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hellodobrý den

dlouho: the longer the betterčím déle, tím lépe

dobro: for the common goodpro společné dobro

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

bubnovat: be a good drummerumět dobře bubnovat

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

cesta: Have a safe journey/trip!, Have a good trip!Šťastnou cestu!

cítit se: I don't feel well.Necítím se dobře.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dařit se: Good luck!Ať se daří!

disponovaný: physically well-equippedfyzicky dobře disponovaný

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

dochovat se: remain well preserveddochovat se v dobrém stavu

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

čich: have a good nose for sthmít čich na co

doma: East (or) West, home's best., There's no place like home.Všude dobře, doma nejlíp.

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assortment: assortment of goodssortiment zboží

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

behaved: well-behaveddobře vychovaný

bode: bode wellbýt dobrým znamením

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

branded: branded goodsznačkové zboží

brown: brown goodsčerná technika televizory, rádia ap.

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

disposed: well/favourably disposed to sb/sthpříznivě nakloněný komu/čemu

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

drill: tech. drill wellvrt

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

evening: Good evening!Dobrý večer!

exploratory: tech. exploratory wellprůzkumný vrt

feed: well feddobře živený

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

fucking: fucking goodkurevsky dobrý

get: get betterzlepšit se, zlepšovat se stav ap.