Hlavní obsah

versed [vɜːst]

Vyskytuje se v

chapter: give sb chapter and verse on sthdopodrobna popsat komu co, podat přesný popis, doslovně citovat

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

verse: book of versesbírka básní

verš: iambic/trochaic/dactylic (verse)lit. jambický/trochejský/daktylský verš

volný: free verse, vers librelit. volný verš

kramflek: jistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sthbýt pevný v kramflecích

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku