Hlavní obsah

term [tɜːm]

Podstatné jméno

 1. termín, výraz, název odborný ap.technical termodborný výrazcontradiction in termsrozporuplné tvrzení, vnitřní protimluvtell sth in no uncertain termsříkat co bez okolků
 2. semestr, pololetí, trimestr celistvá část školního roku
 3. volební obdobíterm of officefunkční období
 4. doba výkonu funkce/trestu, funkční obdobíterm of imprisonmenttrvání odnětí svobody, doba výkonu trestudo/serve one's termodpykat si/odsedět si trestpráv. terms run(ning) concurrentlysouběžně vykonávané tresty alespoň dva
 5. práv.doba platnosti pojistky, smlouvy ap.ekon. term deposittermínovaný vklad
 6. doba/řádná délka těhotenství, (řádný) termín poroducarry a baby to termdonosit dítěbirth at (full) termporod v (řádném) termínu
 7. terms (smluvní) podmínky, požadavkyunder the terms of ...v rámci ... dohody, ujednání ap.ekon. credit termsúvěrové podmínkyterms of a contractsmluvní podmínky, náležitosti smlouvyekon. terms of deliverydodací podmínkyekon. in real termsv reálných hodnotách úrok ap.
 8. horizont časovýin the long termdlouhodobě, z dlouhodobého hlediska, v dlouhém horizontuin the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontuin the medium termstřednědobě, ze střednědobého hlediska, ve střednědobém horizontu

Fráze

 1. in terms of sth pokud jde o co, co se týče, z hlediska čehoin economic/political termsz ekonomického/politického hlediska, ekonomicky/politickyin terms of sizevelikostně, velikostí, co do velikosti poměřováno
 2. in particular terms jakými slovy vyjádřenýin simple termsjednoduše řečenoin plain termsprostě a jasně
 3. come to terms with sth smířit se, vyrovnat se s čím
 4. be on good terms with sb být zadobře, dobře vycházet s kýmnot be on speaking terms with sbnemluvit, nebavit se s kým kvůli roztržce ap.

Vyskytuje se v

contradiction: contradiction in termsprotimluv

general: in general termsvelmi (vše)obecně popsat ap.

long-term: the long termdlouhé období v plánování ap.

real: in real termsv reálných hodnotách o nákladech ap.

uncertain: tell sb sth in no uncertain termsříci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevo

account: fixed term (deposit) accounttermínovaný účet

condition: (general) terms and conditionsvšeobecné obchodní podmínky

endearment: term of endearmentněžné oslovení

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

follow-up: long-term follow-updispenzarizace

layman: in layman's termslaicky řečeno

long-term: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

long-term: long-term memorydlouhodobá paměť

long-term: in the long termdlouhodobě, v dlouhém období, výhledově

payment: terms of paymentplatební podmínky

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

short-term: short-term employmentkrátkodobý zaměstnanecký poměr, krátkodobá zaměstnanost

short-term: short-term memorykrátkodobá paměť

technical: technical termodborný výraz

unemployment: long-term unemploymentdlouhodobá nezaměstnanost

blunt: in blunt termspřímo, otevřeně, bez obalu říct

familiar: Make yourself familiar with the terms ...Seznamte se s podmínkami...

friendly: be on friendly terms with sbbýt zadobře, přátelit se s kým

general: speaking in general (terms)obecně řečeno

familiar: be on familiar terms with sbdobře se znát s kým

funkční: funkční obdobívoleného úřadu term in/of office, na postu tenure

garanční: garanční doba/lhůtawarranty/guarantee period, term of warranty

jarní: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

jít: pokud jde o ...as for sth, regarding sth, co do in terms of sth

odpykat: odpykat si trestdo/serve one's term/sentence/time

odsedět: odsedět si trest/toserve one's sentence, hovor. do one's term/time

prázdniny: jarní prázdninyspring break, BrE half-term (holidays)

prostě: prostě a jasněin plain terms

rámec: v rámci čehowithin sth, dohody ap. under the terms of sth, při konání činnosti in pursuance of sth

široký: široký pojembroad term

termín: odborný termíntechnical term

termínovaný: fin. termínovaný vklad (s pevnou lhůtou)fixed term deposit

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

mluvit: My spolu nemluvíme.We are not on speaking terms.

podmínka: přistoupit na čí podmínkyagree to sb's terms, accept sb's terms/conditions

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth