Hlavní obsah

goods [gʊdz]

Podstatné jméno

  1. ekon.zbožíbulk goods/goods in bulkvolně ložené/nebalené/hromadné zbožítext. piece/yard goodsmetrové zbožíconsumer goodsspotřební zbožídurable goodszboží dlouhodobé spotřebygoods trailernákladní přívěs
  2. statky, (osobní) majetek, věci čí
  3. the goods slang.to pravé, ono

Vyskytuje se v

account: give a good account of osfdobře se uvést, udělat dobrý dojem

best: the bestto nejlepší

bet: good betdobrý tip, dobrá volba

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bunch: the best/pick of the bunchnejlepší ze všech, ti/to nejlepší ze skupiny

company: be in good companynemuset se stydět, nebýt zdaleka sám stalo se to i jiným, být v dobré společnosti

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.

deal: a great/good deal of sthspousta, hromada, kopa čeho

face: put on a brave/AmE good facepředstírat klid, nedat na sobě nic znát zklamání ap., nasadit klidnou masku

far: so far so goodzatím (je to) dobré o vývoji situace ap.

few: a good few, not a fewhezkých pár, nemálo, dobrých

fortune: (good) fortuneštěstí přízeň osudu

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

going: while the going is gooddokud jde všechno dobře

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: good at sthdobrý v čem v nějakém oboru

goods: the goodsto pravé, ono

go with: go (well) withsth hodit se k čemu barvy ap.

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

gracious: good(ness) gracious!'proboha!, pro pána!

grief: Good griefPane bože!, No páni!, To není možný! překvapení, nedůvěra

half: better halfdrahá polovička, manžel(ka)

heaven: (Good) heavens!Proboha!, Bože můj!

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

knowledge: to (the best of) my knowledgepodle mého nejlepšího vědomí, pokud vím, pokud je mi známo

laugh: a (good) laughlegrace, zábava, sranda

luck: good luck, the best of luckhodně štěstí, mnoho zdaru, zlomte vaz

matched: (well) matchedhodící se k sobě, pasující k sobě, odpovídající si ve vztahu dvou

mean: mean wellmyslet to dobře

measure: for good measure(ještě) navíc, a k tomu ještě, ke všemu

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mixer: (good) mixerspolečenský člověk snadno navazuje známosti ap.

morrow: good morrowdobré jitro!

news: bad/good newsšpatné/dobré zprávy

nick: be in good/bad nickbýt v dobrém/špatném stavu

nose: have a (good) nose for sthmít čich na co

nothing: better than nothinglepší než nic

order: in good orderv dobrém stavu, v pořádku

reasoned: (well-)reasoned(dobře) promyšlený

repair: in good/bad repairv dobrém/špatném stavu dům ap.

represent: be (well) representedbýt (dostatečně) zastoupen v parlamentu ap.

riddance: good riddanceto sb/sth spánembohem, zaplať Pánbůh (že je pryč) kdo/co

risk: a good riskdůvěryhodný partner pro úvěr ap.

rounded: (well-)roundedvyzrálý, zralý osobnost, sýr

shape: be in good shapebýt v dobrém stavu, být ve formě, být na tom dobře

shot: give sth one's best shotdát do čeho všechno v závodě ap.

sooner: the sooner the betterčím dřív(e), tím líp

start: get off to a good/bad startzačít nadějně/nevalně

suited: well suiteddobře se k sobě hodící pár

supplied: (well) suppliedwith sth (dobře) zásobený, vybavený čím, s hojným množstvím čeho

term: be on good terms with sbbýt zadobře, dobře vycházet s kým

time: at the best of timesi když to dobře jde, i při nejlepším (úsilí)

trim: be in (good) trimbýt v dobré formě/kondici, být fit

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

versed: be (well) versed in sthvyznat se, dobře se orientovat, být zběhlý v čem

very: Very goodzajisté, provedu

way: be well on the way to doing sthbýt na nejlepší cestě, mít nakročeno k čemu

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

well: as well asjakož i, stejně jako

ability: to the best of one's ability/abilitiesco nejlépe, jak kdo nejlépe umí

wish: (best) wishesto sb přání (všeho nejlepšího), blahopřání komu

work out: work out (well)vyjít, dopadnout dobře, vyvinout se dobře

antitalent: neform. be hopeless/useless, be no good at sth, nešikovný hovor. be ham-fistedbýt antitalent na co

blaho: common good, general welfareobecné blaho

co: the more the betterčím více, tím lépe

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

den: ráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hellodobrý den

dlouho: the longer the betterčím déle, tím lépe

dobro: for the common goodpro společné dobro

dodržet: keep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargaindodržet slovo

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

dopředu: do sth well in advance(u)dělat co (dost) dlouho dopředu

bubnovat: be a good drummerumět dobře bubnovat

budit: make a good impressionbudit dobrý dojem

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

být: I don't feel well.Není mi dobře.

cesta: Have a safe journey/trip!, Have a good trip!Šťastnou cestu!

cítit se: I don't feel well.Necítím se dobře.

daleko: be far better (than...), hovor. be miles better (than...)být daleko lepší (než...)

dařit se: Good luck!Ať se daří!

disponovaný: physically well-equippedfyzicky dobře disponovaný

dobrý: good friend of minemůj dobrý přítel

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

docela: I am quite well.Mám se docela dobře.

dochovat se: remain well preserveddochovat se v dobrém stavu

dojem: make a good impression on sbudělat dobrý dojem na koho

dojít: The goods have not arrived yet.Zboží ještě nedošlo.

dřív: The sooner the better.Čím dřív, tím lépe.

fajn: We had a good time.Měli jsme se fajn.

čich: have a good nose for sthmít čich na co

doma: East (or) West, home's best., There's no place like home.Všude dobře, doma nejlíp.

acquainted: be well acquainted with sthbýt dobře obeznámený s čím

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

advice: a piece of good advicedobrá rada

afternoon: good afternoondobré odpoledne

airing: give sth a good airingpořádně vyvětrat co

assortment: assortment of goodssortiment zboží

augur: form. augur well for sb/sthbýt dobrým znamením pro koho/co

bearer: bearer of good newsposel dobrých zpráv

bed: be good in bedbýt dobrý v posteli

behaved: well-behaveddobře vychovaný

bode: bode wellbýt dobrým znamením

bond: ekon. goods in bondzboží vázané v celním skladu, zboží pod celní uzávěrou

brain: have brains/a good brainbýt chytrý/nabitý/inteligentní

branded: branded goodsznačkové zboží

brown: brown goodsčerná technika televizory, rádia ap.

business: Business is good.Obchody jdou dobře.

buy: good/bad buyvýhodná/nevýhodná koupě

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

cape: Cape of Good Hopemys Dobré naděje

card: get-well cardpřání brzkého uzdravení písemné

charm: good luck charmtalisman pro štěstí

comfortably: comfortably well-offdobře zajištěný finančně

consignment: goods on consignmentkonsignační zboží, zboží do komise

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

disposed: well/favourably disposed to sb/sthpříznivě nakloněný komu/čemu

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

drill: tech. drill wellvrt

environmentally: environmentally friendly goodsekologicky nezávadné zboží

evening: Good evening!Dobrý večer!

exploratory: tech. exploratory wellprůzkumný vrt

feed: well feddobře živený

fit: be a good fitsedět, pasovat, zapadat do sebe

Friday: círk. Good FridayVelký pátek

fucking: fucking goodkurevsky dobrý