Hlavní obsah

turn [tɜːn]

Sloveso

 1. sth otočit (se), obrátit (se) coturn aboutotočit se, udělat čelem vzadturn tail(otočit se a) zdrhnout
 2. točit se, otáčet (se) kolo ap.
 3. zahnout, zabočitturn a cornerzahnout za roh
 4. (u)dělat hvězdu, salto ap., metat salta ap.
 5. sth on sb namířit, obrátit co na koho, co proti komu zbraň, vztek ap.
 6. to sth nalistovat co určitou stranu v knize ap.
 7. to sb/sth přejít, zaměřit se, obrátit svoji pozornost na koho/co v myšlenkách, hovoru ap.
 8. to sb obrátit se na koho o pomoc, radu ap.
 9. (in)to sth proměnit se, změnit se na/v coturn to icezmrznoutturn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně
 10. stát se, stávat se jakým o změně stavuturn palezblednoutturn blackzčernatturn coldochladit se
 11. AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk
 12. sth překročit kolik věk, čas ap., dovršit kolik o věku
 13. sth soustružit, obrábět, opracovávat co na soustruhu

Podstatné jméno

 1. obrat, obrátka, otočení kolem vlastní osysport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžíchdone to a turnudělaný tak akorát
 2. odbočení, zabočenímake a left turnzahnout dolevaturn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.
 3. zatáčka, ohyb řeky, cesty ap.
 4. přelom století, roku ap.
 5. sb's turn řada na komIt's my turn now.Teď je řada na mně.take one's turn doing sthstřídat se v čem (s ostatními)out of turnmimo pořadí, nepatřičně jindy než by mělo
 6. BrE, hovor.(náhlá) nevolnost, záchvat

Fráze

 1. by turns střídavě o dvou jevech ap.
 2. turn of events vývoj událostí nečekaný
 3. at every turn každou chvíli
 4. do sb a good turn prokázat komu službu/laskavost
 5. turn sth inside out/upside down obrátit co naruby/vzhůru nohama místnost při prohlídce ap.
 6. in turn hned nato, obratem
 7. in turn jeden po druhém, po řadě, po sobě něco dělat
 8. turn of mind založení, povaha
 9. speak out of turn nemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístněříct něco nemístného, co by dotyčný v dané chvíli neměl
 10. take (it in) turns to do sth střídat se při/v čem

Vyskytuje se v

back: turn one's back on sb/sthobrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

charm: turn on the charmsnažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavě

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

pink: turn pinkzrůžovět, začervenat se, zardít se studem, rozčilením ap.

tail: turn tail(otočit se a) zdrhnout

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

turn away: turn sb awayodmítnout, nevpustit (dovnitř) koho

turned out: well turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečený

turn in: turn sb inpředat (do vazby), udat, nahlásit koho na policii

turning: (lathe) turningsoustružení

turn off: turn sb offsth odrazovat koho od čeho

turn on: turn sb onvzrušovat, rozpálit koho eroticky

turn on: turn sb onto sth hovor. přivést koho k čemu, vyvolat čí zájem co, navnadit koho na co vzbudit zájem ap.

turn out: turn out finevyčasit se

turn out: turn out to beukázat se (být) jaký, vyklubat se co pravda, nakonec ap.

turn out: turn sb outof sth vyhnat koho odkud

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

bitter: turn/get/go bitterzhořknout

black: turn blackzčernat

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

grey: turn grey(ze)šedivět

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh

melodic: hud. melodic turnmelodický obrat

pale: turn/go/become pale(z)blednout

point: turning point(rozhodující) obrat

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

red: turn/go red(z)červenat, zrudnout

right: turn rightzahnout doprava

right: turn to the rightotočit se doprava

round: turn roundotočit se

scarlet: turn/go scarletzačervenat se, zrudnout, zardít se

somersault: turn a somersaultudělat salto

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

turn in: turn osf in (to the police)vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

turn on: turn on the lightsrozsvítit

turn-on: be a turn-on for sbvzrušovat, rajcovat koho

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

U-turn: dopr. no U-turnzákaz otáčení

volume: turn down/up the volumeztlumit/zesílit hlasitost

white: turn white(z)bělat, (z)bělet vlasy ap.

white: turn/go whitezblednout

yellow: turn yellowzežloutnout

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

corner: turn the cornerzahnout za roh

green: He turned green with envy.Zezelenal závistí.

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

turn in: He turned himself in.Sám se přihlásil/udal na policii.

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

dělat: nevědět, co dělatnot know what to do, být bezradný not know which way to turn

dopadnout: dopadnout dobře/špatněcome off/turn out well/badly, pochodit fare well/badly

klíčový: klíčový okamžikcrucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situation

kohoutek: otevřít/zavřít kohoutekturn the tap on/off

kutě: jít na kutě spátturn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hay

obrácený: obrácený naruby(turned) inside out

obrat: obrat do protisměruU-turn

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

obrátit: obrátit co naruby košili ap.turn sth inside out

obrátit: obrátit co vzhůru nohamavrchem dolů turn sth upside down, přen. udělat nepořádek mess up sth

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

odbočit: odbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left

pruh: dopr. předjížděcí/odbočovací pruhovertaking/turning lane

přejít: přejít do útokugo on the offensive, turn defence into attack

přelom: na přelomu roku/stoletíat the turn of the year/century

roh: odbočit za rohturn the corner

rub: obrátit co na rubyturn sth inside out

střídačka: dělat co na střídačkutake turns, BrE též take it in turns to do sth

střídat se: střídat se za volantemtake turns at the wheel

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

vpravo: Vpravo v bok!Right face/turn!

vyjít: vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out

vyjít: vyjít dobřeturn out well

vynést: ekon. vynést zisk kolikyield/AmE turn a profit of sth

vzad: čelem vzadabout face/BrE turn

vzhůru: obrátit co vzhůru nohama vrchem dolůturn sth upside down

zrak: odvrátit zrak od koho/čehoturn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sth

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Wait your turn.

doleva: Zahněte doleva.Turn left.

doprava: Zaboč(te) doprava.Turn (to the) right.

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

nalistovat: Nalistuj(te) si stranu šest.Turn to page six.

naruby: obrátit co narubyturn sth inside out, byt ap. též do sth over