Hlavní obsah

turn [tɜːn]

Sloveso

 1. sth otočit (se), obrátit (se) coturn aboutotočit se, udělat čelem vzadturn tail(otočit se a) zdrhnout, vzít nohy na ramena
 2. točit se, otáčet (se) kolo ap.
 3. zahnout, zabočitturn a cornerzahnout za roh
 4. (u)dělat hvězdu, salto ap., metat salta ap.
 5. sth on sb namířit, obrátit co na koho, co proti komu zbraň, vztek ap.
 6. to sth nalistovat co určitou stranu v knize ap.
 7. to sb/sth přejít, zaměřit se, obrátit svoji pozornost na koho/co v myšlenkách, hovoru ap.
 8. to sb obrátit se na koho o pomoc, radu ap.
 9. (in)to sth proměnit se, změnit se na/v coturn to icezmrznoutturn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně
 10. stát se, stávat se jakým o změně stavuturn palezblednoutturn blackzčernatturn coldochladit se
 11. AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk
 12. sth překročit kolik věk, čas ap., dovršit kolik o věku
 13. sth soustružit, obrábět, opracovávat co na soustruhu

Podstatné jméno

 1. obrat, obrátka, otočení kolem vlastní osysport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžíchdone to a turnudělaný tak akorát
 2. odbočení, zabočenímake a left turnzahnout dolevaturn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.
 3. zatáčka, ohyb řeky, cesty ap.
 4. přelom století, roku ap.
 5. sb's turn řada na komIt's my turn now.Teď je řada na mně.take one's turn doing sthstřídat se v čem (s ostatními)out of turnmimo pořadí, nepatřičně jindy než by mělo
 6. BrE, hovor.(náhlá) nevolnost, záchvat

Fráze

 1. by turns střídavě o dvou jevech ap.
 2. turn of events vývoj událostí nečekaný
 3. at every turn každou chvíli
 4. do sb a good turn prokázat komu službu/laskavost
 5. turn sth inside out/upside down obrátit co naruby/vzhůru nohama místnost při prohlídce ap.
 6. in turn hned nato, obratem
 7. in turn jeden po druhém, po řadě, po sobě něco dělat
 8. turn of mind založení, povaha
 9. speak out of turn nemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístněříct něco nemístného, co by dotyčný v dané chvíli neměl
 10. take (it in) turns to do sth střídat se při/v čem

Vyskytuje se v

back: turn one's back on sb/sthobrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

charm: turn on the charmsnažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavě

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

pink: turn pinkzrůžovět, začervenat se, zardít se studem, rozčilením ap.

tail: turn tail(otočit se a) zdrhnout

turn: sb's turnřada na kom

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

turn away: turn sb awayodmítnout, nevpustit (dovnitř) koho

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

turn in: turn sb inpředat (do vazby), udat, nahlásit koho na policii

turning: (lathe) turningsoustružení

turn off: turn sb offsth odrazovat koho od čeho

turn on: turn sb onvzrušovat, rozpálit koho eroticky

turn out: turn out finevyčasit se

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

black: turn blackzčernat

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

grey: turn grey(ze)šedivět

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh

melodic: hud. melodic turnmelodický obrat

pale: turn/go/become pale(z)blednout

point: turning point(rozhodující) obrat

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

red: turn/go red(z)červenat, zrudnout

right: turn rightzahnout doprava

round: turn roundotočit se

scarlet: turn/go scarletzačervenat se, zrudnout, zardít se

somersault: turn a somersaultudělat salto

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co, stát se zrádcem

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

turn-on: be a turn-on for sbvzrušovat, rajcovat koho

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

U-turn: dopr. no U-turnzákaz otáčení

white: turn white(z)bělat, (z)bělet vlasy ap.

yellow: turn yellowzežloutnout

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

corner: turn the cornerzahnout za roh

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

kohoutek: turn the tap on/offotevřít/zavřít kohoutek

kutě: turn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hayjít na kutě spát

obrácený: (turned) inside outobrácený naruby

obrat: U-turnobrat do protisměru

obrátit: turn sth inside outobrátit co naruby košili ap.

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

pruh: overtaking/turning lanedopr. předjížděcí/odbočovací pruh

přejít: go on the offensive, turn defence into attackpřejít do útoku

přelom: at the turn of the year/centuryna přelomu roku/století

roh: turn the cornerodbočit za roh

rub: turn sth inside outobrátit co na ruby

střídačka: take turns, BrE též take it in turns to do sthdělat co na střídačku

střídat se: take turns at the wheelstřídat se za volantem

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

vyjít: transpire, come out, turn outvyjít najevo ukázat se, prozradit se

vynést: yield/AmE turn a profit of sthekon. vynést zisk kolik

vzad: about face/BrE turnčelem vzad

vzhůru: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama vrchem dolů

zrak: turn/avert one's eyes/gaze from sb/sth, look away from sb/sthodvrátit zrak od koho/čeho

zvrátit: turn the game, rally, come back from sthsport. zvrátit nepříznivý stav hry

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

doleva: Turn left.Zahněte doleva.

doprava: Turn (to the) right.Zaboč(te) doprava.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

nalistovat: Turn to page six.Nalistuj(te) si stranu šest.

naruby: turn sth inside out, byt ap. též do sth overobrátit co naruby

otočit: I turned the key in the door.Otočil jsem klíčem ve dveřích.

přelomový: turning pointpřelomový okamžik

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

převrácený: turned inside out/upside downpřevrácený naruby/vzhůru nohama

pustit: turn on the TVpustit televizi

rádio: turn the radio on/offzapnout/vypnout rádio

řada: It's your go/turn.Jsi na řadě.

salto: (turn a) somersaultudělat salto

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

slovo: The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.Máte slovo.

stáhnout: Turn the sound down a bit.Stáhni trochu zvuk.

stočit se: The conversation turned to his job.Řeč se stočila na jeho práci.

strana: turn a pageotočit stranu

špatně: turn out badlyšpatně dopadnout

udělat se: It('s) turned out nice.Udělalo se hezky.

vyklubat se: He turned out to be a coward.Vyklubal se z něho zbabělec.

vývoj: course of events, zvrat ap. turn of eventsvývoj událostí

zajet: turn the corner, disappear behind the cornerzajet za roh

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

zatáčet: The road turns sharply to the left there.Cesta tam prudce zatáčí doleva.

zatočit: turn the cornerzatočit za roh

zavřít: turn the tap offzavřít kohoutek

zčernat: The sky turned black with smoke.Obloha zčernala kouřem.

zesílit: Turn the radio up.Zesil to rádio.

ztlumit: Turn the radio down!Ztlum to rádio!

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

hnout: not bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lipnehnout ani brvou

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

koš: hovor. get the push, be turned downdostat košem

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

obracet se: be turning in one's graveobracet se v hrobě

obrátit se: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády zavrhnout ap.

ohrnovat: turn up one's nose at sthohrnovat nos nad čím

otočit se: turn one's back on sbotočit se ke komu zády