Hlavní obsah

turning [ˈtɜːnɪŋ]

Odvozená slova

turn

Vyskytuje se v

back: turn one's back on sb/sthobrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

charm: turn on the charmsnažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavě

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

pink: turn pinkzrůžovět, začervenat se, zardít se studem, rozčilením ap.

tail: turn tail(otočit se a) zdrhnout

turn: sb's turnřada na kom

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

turn away: turn sb awayodmítnout, nevpustit (dovnitř) koho

turned out: (well) turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý

turn in: turn sb inpředat (do vazby), udat, nahlásit koho na policii

turning: (lathe) turningsoustružení

turn off: turn sb offsth odrazovat koho od čeho

turn on: turn sb onvzrušovat, rozpálit koho eroticky

turn out: turn out finevyčasit se

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

black: turn blackzčernat

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

grey: turn grey(ze)šedivět

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh

melodic: hud. melodic turnmelodický obrat

pale: turn/go/become pale(z)blednout

point: turning point(rozhodující) obrat

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

red: turn/go red(z)červenat, zrudnout

right: turn rightzahnout doprava

round: turn roundotočit se

scarlet: turn/go scarletzačervenat se, zrudnout, zardít se

somersault: turn a somersaultudělat salto

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co, stát se zrádcem

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

turn-on: be a turn-on for sbvzrušovat, rajcovat koho

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

U-turn: dopr. no U-turnzákaz otáčení

white: turn white(z)bělat, (z)bělet vlasy ap.

yellow: turn yellowzežloutnout

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

corner: turn the cornerzahnout za roh

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

dopadnout: come off/turn out well/badly, pochodit fare well/badlydopadnout dobře/špatně

klíčový: crucial moment, zvratu turning point, ve vývoji hry ap. situationklíčový okamžik

kohoutek: turn the tap on/offotevřít/zavřít kohoutek

kutě: turn in, dět. go to beddy-byes, slang. hit the hayjít na kutě spát

obrácený: (turned) inside outobrácený naruby

obrat: U-turnobrat do protisměru

obrátit: turn sth inside outobrátit co naruby košili ap.

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

pruh: overtaking/turning lanedopr. předjížděcí/odbočovací pruh

přejít: go on the offensive, turn defence into attackpřejít do útoku

přelom: at the turn of the year/centuryna přelomu roku/století

roh: turn the cornerodbočit za roh

rub: turn sth inside outobrátit co na ruby

střídačka: take turns, BrE též take it in turns to do sthdělat co na střídačku

střídat se: take turns at the wheelstřídat se za volantem

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

vpravo: Right face/turn!Vpravo v bok!

vyjít: transpire, come out, turn outvyjít najevo ukázat se, prozradit se

vynést: yield/AmE turn a profit of sthekon. vynést zisk kolik

vzad: about face/BrE turnčelem vzad

vzhůru: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama vrchem dolů

dojít: Wait your turn.Počkej, až na tebe dojde (řada).

doleva: Turn left.Zahněte doleva.

doprava: Turn (to the) right.Zaboč(te) doprava.

dovršit: turn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18dovršit 18 let

nalistovat: Turn to page six.Nalistuj(te) si stranu šest.

naruby: turn sth inside out, byt ap. též do sth overobrátit co naruby

otočit: I turned the key in the door.Otočil jsem klíčem ve dveřích.

přelomový: turning pointpřelomový okamžik

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

převrácený: turned inside out/upside downpřevrácený naruby/vzhůru nohama

pustit: turn on the TVpustit televizi

rádio: turn the radio on/offzapnout/vypnout rádio

řada: It's your go/turn.Jsi na řadě.

salto: (turn a) somersaultudělat salto

semafor: Turn right at the third (traffic) lights.Na třetích semaforech odbočte doleva.

slovo: The floor is yours., It's your turn to speak., prosím, můžete Go ahead.Máte slovo.

stáhnout: Turn the sound down a bit.Stáhni trochu zvuk.

stočit se: The conversation turned to his job.Řeč se stočila na jeho práci.

strana: turn a pageotočit stranu

špatně: turn out badlyšpatně dopadnout

udělat se: It('s) turned out nice.Udělalo se hezky.

vyklubat se: He turned out to be a coward.Vyklubal se z něho zbabělec.

vývoj: course of events, zvrat ap. turn of eventsvývoj událostí

zajet: turn the corner, disappear behind the cornerzajet za roh

zaměřit: turn one's attention to sb/sth, concentrate on sb/sthzaměřit (svou) pozornost na koho/co

zatáčet: The road turns sharply to the left there.Cesta tam prudce zatáčí doleva.

zatočit: turn the cornerzatočit za roh

zavřít: turn the tap offzavřít kohoutek

zčernat: The sky turned black with smoke.Obloha zčernala kouřem.

zesílit: Turn the radio up.Zesil to rádio.

brva: not bat an BrE eyelid/AmE eye, not turn a hair, not move a musclenehnout ani brvou

hnout: not bat an eye(lid), not turn a hair, keep a stiff upper lipnehnout ani brvou

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

koš: hovor. get the push, be turned downdostat košem

loket: sort sb out, zvrátit situaci turn the tables on sb, send sb away with a flea in one's earukázat komu zač je toho loket

obracet se: be turning in one's graveobracet se v hrobě

obrátit se: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády zavrhnout ap.

ohrnovat: turn up one's nose at sthohrnovat nos nad čím

otočit se: turn one's back on sbotočit se ke komu zády

přimhouřit: pominout ignore sth, přehlížet overlook sth, nechtít vidět turn a blind eye to sthpřen. přimhouřit oko nad čím

záda: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády, ukázat komu záda