Hlavní obsah

turning [ˈtɜːnɪŋ]

Odvozená slova

turn

Vyskytuje se v

back: turn one's back on sb/sthobrátit se ke komu, k čemu zády, opustit koho/co, ignorovat koho/co

blind: turn a blind eye to sthpřivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.

charm: turn on the charmsnažit se vetřít do přízně, podlézat, chovat se vemlouvavě

cheek: turn the other cheeknastavit druhou tvář neoplácet

circle: come/turn full circlevrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývoj

pink: turn pinkzrůžovět, začervenat se, zardít se studem, rozčilením ap.

tail: turn tail(otočit se a) zdrhnout

turn: sb's turnřada na kom

turn: by turnsstřídavě o dvou jevech ap.

turn: turn of eventsvývoj událostí nečekaný

turn: at every turnkaždou chvíli

turn: do sb a good turnprokázat komu službu/laskavost

turn: turn sth inside out/upside downobrátit co naruby/vzhůru nohama místnost při prohlídce ap.

turn: in turnhned nato, obratem

turn: in turnjeden po druhém, po řadě, po sobě něco dělat

turn: turn of mindzaložení, povaha

turn: speak out of turnnemít k tomu co vyjadřovat, nemít co mluvit, mluvit nemístně

turn: take (it in) turns to do sthstřídat se při/v čem

turn around, turn round: turn around and sayobořit se zničehonic říct

turn away: turn sb awayodmítnout, nevpustit (dovnitř) koho

turned out: well turned outvyfešákovaný, hovor. oháknutý elegantně oblečený

turn in: turn sb inpředat (do vazby), udat, nahlásit koho na policii

turn off: turn sb offsth odrazovat koho od čeho

turn on: turn sb onvzrušovat, rozpálit koho eroticky

turn on: turn sb onto sth hovor. přivést koho k čemu, vyvolat čí zájem co, navnadit koho na co vzbudit zájem ap.

turn out: turn out finevyčasit se

turn out: turn out to beukázat se (být) jaký, vyklubat se co pravda, nakonec ap.

turn out: turn sb outof sth vyhnat koho odkud

turn over: turn sth over (in one's mind)přemítat nad čím, o čem, uvažovat, přemýšlet o čem

turn over to: turn sth over tosth změnit, přeměnit, převést co na co jinou funkci, užití

around: turn aroundotočit (se), obrátit (se)

bitter: turn/get/go bitterzhořknout

black: turn blackzčernat

cold: grow/get/turn cold(vy)chladnout, ochladit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

grey: turn grey(ze)šedivět

lane: overtaking/turning/merge lanepředjížděcí/odbočovací/připojovací pruh

melodic: hud. melodic turnmelodický obrat

pale: turn/go/become pale(z)blednout

point: turning point(rozhodující) obrat

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

red: turn/go red(z)červenat, zrudnout

right: turn rightzahnout doprava

right: turn to the rightotočit se doprava

round: turn roundotočit se

scarlet: turn/go scarletzačervenat se, zrudnout, zardít se

somersault: turn a somersaultudělat salto

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

traitor: turn traitor to sb/sthzradit koho/co

turn: turn aboutotočit se, udělat čelem vzad

turn: turn tail(otočit se a) zdrhnout

turn: turn a cornerzahnout za roh

turn: turn to icezmrznout

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

turn: turn palezblednout

turn: turn blackzčernat

turn: turn coldochladit se

turn: AmE, ekon. turn a profitbýt ziskový, vykázat zisk

turn: sport. kick turnpůlobrat na místě přešlápnutím na lyžích

turn: done to a turnudělaný tak akorát

turn: make a left turnzahnout doleva

turn: turn BrE indicator/AmE signalsměrové světlo, blinkr, směrovka auta ap.

turn: take one's turn doing sthstřídat se v čem (s ostatními)

turn: out of turnmimo pořadí, nepatřičně jindy než by mělo

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

turn in: turn osf in (to the police)vydat (se) do rukou policie, přihlásit se na policii, udat (se)

turn-off: be a turn-off for sbodradit, odpuzovat, znechutit koho, vzít chuť komu na sex ap.

turn on: turn on the lightsrozsvítit

turn-on: be a turn-on for sbvzrušovat, rajcovat koho

upside down: turn sth upside downobrátit co vzhůru nohama

U-turn: dopr. no U-turnzákaz otáčení

volume: turn down/up the volumeztlumit/zesílit hlasitost

white: turn white(z)bělat, (z)bělet vlasy ap.

white: turn/go whitezblednout

yellow: turn yellowzežloutnout

attention: turn sb's attention to sthobrátit čí pozornost na co, upozornit koho na co

corner: turn the cornerzahnout za roh

green: He turned green with envy.Zezelenal závistí.

should: Should I turn the light on?Mám rozsvítit?

turn: It's my turn now.Teď je řada na mně.

turn: Have I spoken out of turn?Řekl jsem něco, co jsem neměl?

turn in: He turned himself in.Sám se přihlásil/udal na policii.

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

turn: turn one's back on sbotočit se zády ke komu