Hlavní obsah

as [æz unstressed əz]

Fráze

  1. as ... as tak ... jako co při srovnávání dvou věcías long aspokud tak dlouho jakas far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as ... as possibleco nej ...as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále
  2. as ... as tak ... jak při srovnávání
  3. as ... as jenom, pouze, zdůraznění množství

Vyskytuje se v

americký: US dollar, American dollaramerický dolar

: as far as, all the way to, up toaž do/k/po

celek: v jednom kuse in one piece, nerozbitý unbroken, jako celek as a whole, jednodílný one-piece, celkem vzato all in all, in the aggregatev celku

co: as soon as possible, zkr. asapco nejdříve

čára: hovor. as the crow fliesvzdušnou čarou

dar: get sth as a giftdostat co darem

dle: as necessary, je-li třeba if neededdle potřeby

dodržet: keep one's word, be as good as one's worddodržet slovo

důkaz: in proof of sth, as a token of sthna důkaz čeho

důsledek: as a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sthv důsledku čeho

dvakrát: twice as big as sb/sthdvakrát větší než

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho

hned: as soon as, no sooner ... thanhned jak

ihned: as soon as, sotva no sooner ... thanihned jak

jako: as ifjako by

jednat se: as for, with regard to, concerning sb/sthpokud se jedná o koho/co

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

jít: as for sth, regarding sth, co do in terms of sthpokud jde o ...

k, ke, ku: up to sth, as far as sthaž k čemu

kolik: as much/many ... as ...tolik ... kolik

lepší: twice as gooddvakrát lepší

možná: as long/far/fast as possibleco možná nejdéle/nejdál/nejrychleji

nabíledni: be (self-)evident, be (more than) obvious, nad slunce jasnější be as clear as daybýt nabíledni

následující: jak je uvedeno as follows, takto this way, like thisnásledujícím způsobem

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

nejpozději: as late as possibleco nejpozději

nejvíc: as much money/many people as possibleco nejvíc(e) peněz/lidí

blízký: as close as possibleco nejbližší

být: Be it as it may., cokoli se stane Come what may., tak či tak In any event.Buď jak buď.

dokdy: I'll wait as long as I can.Počkám, dokdy budu moct.

dokud: As long as I am here ...Dokud jsem tu/tady budu já ...

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

hrubý: He was rude to her as usual.Byl k ní hrubý jako vždy.

jak: as you like (it)jak chceš

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

laskavý: Please, be so kind as to ...Buďte prosím tak laskavý a ...

levný: as cheap as possibleco nejlevnější

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

myslet si: I thought as much/so.To jsem si myslel.

na: Go as far as the end of the street.Jděte až na konec ulice.

nechat: Leave it as it is.Nech to tak/jak to je.

nejlépe: He did it as best he could.Udělal to, jak nejlépe dovedl.

nejméně: as little as possibleco nejméně

než: twice as tall as medvakrát vyšší než já

beránek: as meek as a lambmírný jako beránek

beton: It's a dead cert!, As sure as eggs!To je na beton!

buk: fit as a fiddle, as sound as a bellzdravý jako buk

Dán: drunk as a lord, hovor. plastered, BrE sloshed(ožralý) jako Dán

hrabat: There is no such thing as a free lunch.Zadarmo ani kuře nehrabe.

as: as a result of sthv důsledku, důsledkem, následkem čeho

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

being: being asjelikož, protože, poněvadž

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

chalk: as chalk and cheesejako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílný

come: as sth as they cometak, že to (ani) dál nejde, hrozně, strašně jaký hloupý ap.

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

consequence: in consequence, as a consequence of sthdůsledkem, následkem, v důsledku čeho

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

describe: describe sb/sth asoznačit, charakterizovat, popsat koho/co jako něco

distinct: as distinct from sthna rozdíl od čeho, oproti čemu

early: as early asjiž překvapivě brzy

ever: as everjako obvykle/vždy(cky)

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

few: as few aspouhých, jen, pouze o počitatelných

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

flat: as flat as a pancakerovný jako mlat

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

go: as things gojak už to tak chodí

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: as good asskoro, téměř, takřka

hell: as helljako čert, po čertech, pekelně zdůraznění

if: as ifjakoby, jako kdyby přirovnání - s min. časem

know: known asznámý jako, známý pod jménem

like: (as) like as notpravděpodobně, asi, nejspíš

long: as long as, so long asdokud, pokud trvání

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

many: as many ... astolik ... kolik/jako

matter: as a matter of urgencynaléhavě, nutně

much: as muchtolik porovnávání množství

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

one: as onejako jeden (muž)

opposed: as opposed tospíše než co, v protikladu k čemu, oproti čemu odlišení

per: as per sthv souladu s čím, (přesně) podle, na základě čeho

possible: as ... as possibleco nej- nejvyšší možnou měrou

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

rain: as right as rain(zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.

regard: as regardssth ohledně čeho, pokud jde o co, co se týče čeho

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

same: the same as sb/sthstejně jako kdo/co

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

such: such ... (as)takový ... (jako) co

anything: as anythingděsně, ohromně, jak něco zdůraznění