Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (ve funkci ap.) as(jakožto) in one's capacity as(zástupné ve zkratkách ap.) forPracovala jako učitelka.She worked as a teacher.
  2. (podobně) likeChoval se jako blázen.He behaved like a mad man.
  3. (stejně tak) (as ...) aspěkná jako obrázekas pretty as a picturejako byas if
  4. (spojení členů) as well as, (both) ... andchudí jako bohatí(both) poor and rich
  5. (ku příkladu) such as

Vyskytuje se v

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age: age wellpřen. nestárnout, stárnout s noblesou, zrát jako víno, stárnout pomalu

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

bench: serve on the benchpracovat jako soudce

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

chalk: chalk whitebílý jako křída, křídově bílý

come out: come out on topbýt (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítěz

confession: práv. confession evidencepřiznání jako usvědčující důkaz bez přímých důkazů

doll: doll likejako panenka s dětským vzhledem

effortless: in an effortless waylehce, jako(by) nic, bez námahy

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

evidence: call sb in evidencepovolat koho jako svědka

extenuation: in extenuation of sthjako polehčující okolnost čeho

extra: I tried extra hard.Snažil jsem se jako nikdy.

fashion: in the usual fashionjako obvykle, obvyklým způsobem

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

friend: part friendsrozejít se jako přátelé

hard: (as) hard as rocktvrdý jako kámen

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

hulk: hulk (of a man)hromotluk, chlap jako hora

known: known as ...známý jako ...

light: be light on one's/the feetpohybovat se lehce, mít lehké nohy boxer, běžec ap., slang. přen. tančit/cupitat jako víla mít zženštilé pohyby ap.

look: look a foolvypadat jako blázen, být za blázna

magic: like magicjako zázrakem

messily: eat messilyjíst jako čuně

person: as a personjako člověk o vlastnostech

readiness: in readiness for sthv rámci příprav, jako přípravy na co učinit ap.

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

registered: send sth by registered post/mailposlat doporučeně/jako cenné psaní co

reply: in reply to sthjako odpověď na co

reprisal: do sth to sb in reprisal for sthudělat komu co jako odplatu za co

response: in response to sthv reakci, jako odpověď na co

retaliation: in retaliation for sthjako odplata/odveta za co provedený

roaring: roaring drunkožralý jako zvíře vyvádějící ap.

shit: as shitjako prase, kurevsky zdůraznění intenzity

side: sunny side upbez obracení, dělaný jako volské oko, opečený z jedné strany vajíčko

size: be the size of sthbýt velký jako co, mít rozměry čeho

spanking: spanking cleanvymydlený, čisťounký, napucovaný, jako ze škatulky

spindly: spindly legsnohy jako tyčky

stand: práv. take the standjít svědčit, předstoupit jako svědek

take: take sth as givenbrát co jako dané

train: in the train of sthjako důsledek čeho

train: train as sb(vy)školit se jako kdo lékař ap., vyučit se čím

transfix: transfixed by sthohromený, ztuhlý, jako přikovaný čím hrůzou ap.

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

appreciation: in appreciation of sthjako výraz uznání za co

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

feel: It feels like mud.Na omak je to jako bahno.

first: Ralph spoke first.Ralph mluvil jako první.

get: He was getting breakfast as usual.Chystal snídani jako obvykle.

just: He works just as hard as Peter.Pracuje zrovna tak tvrdě jako Petr.

last: She was the last to go to bed.Šla spát jako poslední.

less: It was less a career than a ...Nebyla to ani tak kariéra, jako spíš ...

like: with the likes of G.B.Shaws takovými lidmi jako G. B. Shaw

major: He majored in economics.Jako hlavní obor studoval ekonomii.

make-believe: It is just make-believe.Je to jen jako/na oko.

make-believe: He was firing a make-believe gun.Dělal, jako že střílí z pistole.

manqué: lawyer manquéčlověk, jenž se mohl uplatnit jako právník

much: It wasn't so much a discussion as a monologue.Nebyla to ani tak diskuse, jako monolog.

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

ourselves: people like ourselveslidé jako my

pelt: The rain/It is pelting down.Lije (jako z konve). silně prší

real: (Are you) for real?Jako fakt?, To myslíš vážně?

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

seem: It seems nonsense to me.Připadá mi to jako nesmysl.

sound: It sounds like a great idea.Zní to jako skvěly nápad.

tardy: She was tardy as ever.Měla zpoždění jako vždycky.

that: a recession like that of 1973recese jako ta z roku 1973

back: know sth like the back of one's handznát co jako svoje boty

cat: rain cats and dogslít jako z konve

clam: shut up like a clammlčet jako ryba

clear: clear as dayjasný jako facka, nad slunce jasnější

daze: be in a dazebýt jako ve snách, být omráčený

dog: work like a dogdřít jako mezek

eel: as slippery as an eelkluzký jako úhoř

fit: BrE, AusE as fit as a fiddlezdravý jako řípa

lead: as heavy as leadtěžký jako olovo

lemming: like lemmingsjako stádo (ovcí) bez přemýšlení

light: (as) light as a featherlehký jako pírko

log: sleep like a logspát jako dřevo

sound: as sound as a bellzdravý jako řípa