Hlavní obsah

as [æz unstressed əz]

Fráze

  1. as ... as tak ... jako co při srovnávání dvou věcías long aspokud tak dlouho jakas far aspokud rozsahem ap., až do/k/po místně, dojít ap.as ... as possibleco nej ...as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále
  2. as ... as tak ... jak při srovnávání
  3. as ... as jenom, pouze, zdůraznění množství

Vyskytuje se v

anything: as anythingděsně, ohromně, jak něco zdůraznění

be: as ... as can bemaximálně, jak jen to jde jaký šťastný ap.

being: being asjelikož, protože, poněvadž

bell: as clear as a bellzcela jasný, naprosto srozumitelný, jasný jako facka

best: as best one canjak kdo jen umí/dovede vzhledem k okolnostem

bit: every bit asna chlup stejně, stejně (tak) jaký dobrý, zajímavý ap.

case: as the case may bepodle okolností/toho, případně, eventuálně

chalk: as chalk and cheesejako nebe a dudy, jako den a noc zcela rozdílný

come: as sth as they cometak, že to (ani) dál nejde, hrozně, strašně jaký hloupý ap.

concern: as far as sb/sth is concernedpokud jde o koho/co, co se týče koho/čeho

consequence: in consequence, as a consequence of sthdůsledkem, následkem, v důsledku čeho

crow: as the crow fliesvzdušnou čarou

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

describe: describe sb/sth asoznačit, charakterizovat, popsat koho/co jako něco

distinct: as distinct from sthna rozdíl od čeho, oproti čemu

early: as early asjiž překvapivě brzy

ever: as everjako obvykle/vždy(cky)

fact: as a matter of factvlastně, přesněji řečeno při upřesňování faktů

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

few: as few aspouhých, jen, pouze o počitatelných

fiddle: fit as a fiddlezdravý jako rybička

flat: as flat as a pancakerovný jako mlat

follow: as followsnásledující, takovýto, tento

get: as ... as you can getco nejvíc jaký, maximálně, jak jen to jde jaký

give: give as good as one getsoplatit stejnou mincí, nedat se, být rovným protivníkem

go: as things gojak už to tak chodí

go: as you go alongza pochodu, v průběhu času, postupně bez předchozích příprav

gold: as good as goldjako andílek, (úplně) vzorný, hodný o dětech

good: as good asskoro, téměř, takřka

hell: as helljako čert, po čertech, pekelně zdůraznění

if: as ifjakoby, jako kdyby přirovnání - s min. časem

if: it's not as ifne že by co

know: known asznámý jako, známý pod jménem

like: (as) like as notpravděpodobně, asi, nejspíš

long: as long as, so long asdokud, pokud trvání

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

many: as many ... astolik ... kolik/jako

many: as many aszdůrazňuje překvapivě velké množství

matter: as a matter of urgencynaléhavě, nutně

much: as muchtolik porovnávání množství

much: much asačkoli, přestože uvození překvapivého

much: I thought as much.To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sdělení

much: as much ascelých kolik, až kolik překvapivě hodně

much: not so much ... asani ne tak ... jako spíše, spíše ... než

nail: (as) hard as nailstvrdý neoblomný a agresivní, bezcitný v obchodě ap.

next: as the next one/man/personjako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdo

one: as onejako jeden (muž)

opposed: as opposed tospíše než co, v protikladu k čemu, oproti čemu odlišení

per: as per sthv souladu s čím, (přesně) podle, na základě čeho

possible: as ... as possibleco nej- nejvyšší možnou měrou

put down as: put sb down assth považovat, brát koho za koho/co

rain: as right as rain(zase) zdravý jako rybička po nemoci ap.

regard: as regardssth ohledně čeho, pokud jde o co, co se týče čeho

resort: as a last resort(až) jako poslední možnost, (až) v krajním případě

safe: as safe as housesnaprosto bezpečný

same: the same as sb/sthstejně jako kdo/co

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

so: (just) as ... so(stejně) jak ... tak (i)

so: so (that), so as toaby vyjadřuje účel

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

soon: as soon asjakmile, jen co, hned jak

such: such ... (as)takový ... (jako) co

such: such sth asco jako (třeba), (jako) například

such: such asjako třeba/například

such: such as it isi když za moc nestojí, i když není (zrovna) valný, v tomhle stavu o nevalném, zbytečném ap.

such: as suchjako takový odlišený od ostatních

tell: as far as I can tellpokud vím

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

twice: twice as ... as sb/sthdvakrát tak jaký jako kdo/co