Hlavní obsah

if [ɪf]

Spojka

  1. užívá se v podmínkových větáchjestli(že), pokud, -li, s min. časem kdybyIf I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.
  2. zda, zdali, jestli v nepřímé řeči
  3. if not jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.
  4. kdyby(ste) ve zdvořilé žádostiIf there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

Vyskytuje se v

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

desire: if desiredpokud chcete, na přání v instrukcích

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

if: if notjestli ne, ne-li dřív, lépe ap.

like: if you likejestli chceš/chcete

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

necessary: if necessarypokud je třeba, bude-li to nezbytné

need: if need(s) bekdyby to bylo nutné, bude-li to nutné

nothing: nothing if not sthvelice, nesmírně, skutečně jaký

only: if onlykdyby tak, kéž (by), jen kdyby

what: what ifco když, co kdyby

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

okay: If it is okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

were: If I were you.Kdybych byl tebou.

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

co: what if, what-ifco když

dle: as necessary, je-li třeba if neededdle potřeby

i: even ifi kdyby podmínka

jako: as ifjako by

kdyby: If I were you ...Kdybych byl na tvém místě ...

klidně: přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.Klidně!

-li: if notne-li

nutnost: in case of necessity/need/urgency, if necessaryv případě nutnosti

podle: in my opinion/view, if you ask me, to my mindpodle mne/mého o názoru

proto: if only becauseuž proto, že ...

případ: if needed, in case of needv případě potřeby

takový: at this rate, if it goes on like thiss takovou pokud to tak půjde dál

třeba: if necessary, if need bebude-li třeba

vypadat: look as ifvypadat jako by

zapotřebí: if necessary/needed/need beje/bude-li zapotřebí

zázrak: as if/like by magicjako zázrakem

aby: Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!Jenom aby!

chtít: If you please/like/want to.Jestli chcete.

její: If I were her ...Já na jejím místě ...

jejich: If I were them ...Já na jejich místě ...

jestli: If he comes I will ask him.Jestli přijde, zeptám se ho.

když: If it rains, I will wait.Když bude pršet, počkám.

klamat: if my memory serves me wellpokud mě neklame paměť

místo: If I were you I would ...Na tvém místě bych ...

mít: If I were to choose ...Kdybych si měl vybrat...

možno: if possible, hovor. if posspokud možno

nevadit: Would you mind if ...?Nevadilo by vám kdyby ... ?

nevhod: If it doesn't suit you ...Jestli je vám to nevhod ...

ocenit: I would appreciate if ...Ocenil bych, kdyby ...

opravit: Correct me if I'm wrong.Opravte mě, pokud se mýlím.

pamatovat (si): If I remember right..., If my memory serves me right...Pokud si dobře pamatuji...

as: as if, as thoughjakoby, jako kdyby

plést se: If I'm not mistaken, ...Jestli se nepletu, ...

podívat se: Check if it holds.Podívej se jestli to drží.

pokud: I'll be glad if you come.Budu rád, pokud přijdeš.

potřeba: if necessary, if need be, je-li vyžadováno if requiredje/bude-li potřeba

přihodit se: If nothing intervenes ...Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...

přisednout: May I join you?, Do you mind if I sit here?Mohu si přisednout?

říkat si: I was wondering if you ...Říkal jsem si, jestli byste ...

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

škoda: It would be good if...Nebylo by na škodu, kdyby...

tak: If only he was here.Kdyby tu tak byl.

tebou: If I were you ...Já být tebou ...

ty: If I were you.Kdybych byl tebou.

ubýt: It would do you no harm if you ...Ono by tě neubylo, kdybys ...

vadit: Do you mind if I open the window?Bude Vám vadit, když otevřu okno?

zajímat: I would like to know/I wonder if...Zajímalo by mne, jestli ...

zvědavý: I wonder if he'll send it.Jsem zvědavý, jestli to pošle.

že: I wonder if it was her who told him.Že by mu to řekla ona?

být: If I were you ...Být na tvém místě, ...

propadnout se: I'll be damned if ...Ať se propadnu, jestli ...

vrtat: It makes me wonder if ..., již déle It's been niggling at the back of my mind ...Vrtá mi hlavou, zda ...