Hlavní obsah

if [ɪf]

Spojka

  1. užívá se v podmínkových větáchjestli(že), pokud, -li, s min. časem kdybyIf I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.
  2. zda, zdali, jestli v nepřímé řeči
  3. if not jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.
  4. kdyby(ste) ve zdvořilé žádostiIf there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

Vyskytuje se v

as: as if, as thoughjakoby, jako kdyby

ask: if you ask mepodle mého, podle mě

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

cue: (as if) on cuejako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli

damned: I'm damned if ...ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...

desire: if desiredpokud chcete, na přání v instrukcích

else: if nothing elsekdyž (už) nic jiného, při nejmenším, alespoň

even: even though/ifi když, ačkoli, přestože, i kdyby

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

like: if you likejestli chceš/chcete

make: make (as if) to do sthdělat jakože co předstírat

mind: if you don't mindpokud vám to nevadí

mistaken: if I'm not mistakenjestli se nemýlím

must: if you mustkdyž už musíš dělat co, když to musí být

necessary: if necessarypokud je třeba, bude-li to nezbytné

need: if need(s) bekdyby to bylo nutné, bude-li to nutné

nothing: nothing if not sthvelice, nesmírně, skutečně jaký

only: if onlykdyby tak, kéž (by), jen kdyby

what: what ifco když, co kdyby

buggered: BrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sthani mě nehne, abych udělal co

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

need: if neededpokud je třeba

require: if requiredpokud je potřeba, na požádání

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

all right: If it is all right with you.Pokud vám to nevadí.

any: ... if I find any.... pokud nějaký najdu.

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

be: If I were you.Kdybych byl tebou.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

believe: If you believe in yourself ...Pokud si věříš ...

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

luck: If you get no luck ...Pokud vám štěstí nepřeje..., Pokud nemáte štěstí..., Pokud se vám nedaří...

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

may: If I may interrupt you ...pokud vás mohu přerušit ...

mind: Do you mind if ...?Nevadí, když ...?

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

okay: If it's okay with you ...Pokud vám to nevadí ...

please: If you please.Jestli chcete.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

were: If I were you.Kdybych byl tebou.

what: What if I miss the train?Co když zmeškám vlak?

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?

co: co kdyžwhat if

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

i: i kdyby podmínkaeven if

jako: jako byas if

kdyby: Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...

kdyby: i kdybyeven if

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

-li: ne-liif not

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

proto: už proto, že ...if only because

případ: v případě potřebyif needed, in case of need

případ: v případě nutnostiif necessary, in case of necessity

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

třeba: bude-li třebaif necessary, if need be

vypadat: vypadat jako bylook as if

zapotřebí: je/bude-li zapotřebíif necessary/needed/need be

zázrak: jako zázrakemas if/like by magic

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

jestli: Jestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

kdyby: Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...

kdyby: Kdyby tak byl tady.If only he were here.

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

místo: Na tvém místě bych ...If I were you I would ...

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

nevhod: Jestli je vám to nevhod ...If it doesn't suit you ...

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...