Hlavní obsah

kdyby

Spojka

  1. (jestliže) if(náhodou) shouldpojí se s min. č.Kdybys (náhodou) potřeboval...Should you need...Kdyby nebylo jeho ...Were it/If it were not for him, But for him ...Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...
  2. (ani v tom případě)i kdybyeven if

Částice

  1. (kéž) if (only), I wishKdyby tak byl tady.If only he were here.Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?
  2. (možnost děje)pomocí should

Vyskytuje se v

i: i kdyby podmínkaeven if

náhodou: kdyby náhodoupro případ just in case, kdyby snad on the chance of sth

by: Kdyby to byl věděl, byl by ti pomohl.If he had known that, he would have helped you.

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

náhodou: Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...Should you change your mind ...

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

tak: Kdyby tu tak byl.If only he was here.

ty: Kdybych byl tebou.If I were you.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

vadit: Vadilo by, kdyby ...?Would it be a problem/any trouble if ...?

rozkrájet se: i kdybych se rozkrájelno matter how hard I try, not for the life of me

chance: on the chancev případě, že něco vyjde ap., kdyby náhodou

just: just in casekdyby náhodou, jen pro případ

be: If I were you.Kdybych byl tebou.

case: I took an umbrella in case it started to rain.Vzal jsem si deštník, kdyby náhodou začalo pršet.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

could: If you spoke to her, you could tell her.Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.

either: If either were killed ...Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

were: If I were you.Kdybych byl tebou.

wish: I wish I were young.Kdybych tak byl mladý.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

would: If I had known it, I would have told you.Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.

would: Would you mind if I smoked?Vadilo by vám, kdybych kouřil?