Hlavní obsah

have [hæv or həv]

Slovesopt&pp had

 1. mít věc, vlastnost, vlastnitShe has my pen!Ona má moje pero!Do you have it with you?Máš to s sebou?Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.I have no money left.Nemám už žádné peníze.I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.
 2. have sth to do mít povinnost, práci, muset udělat něcona rozdíl od must vyjadřuje objektivní nutnostWe haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.
 3. have sth done nechat/dát si co udělatI had my car washed.Dal jsem si umýt auto.He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.
 4. vyjadřuje, že se někomu něco stalo - hl. nepříjemnéhoWe had our money stolen.Ukradli nám peníze.
 5. have sb do sth přimět, přinutit, přesvědčit koho k čemuI had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.
 6. have sb by sth držet koho za co aby ho přinutil k něčemuLarry had him by the throat.Larry ho držel za krk.
 7. have a babymít/porodit dítěbe having a babyčekat dítě
 8. not have sth nedovolit, nestrpět coThey wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.
 9. s podst. jménem vyjadřuje jednorázový dějsth dát si co jídlo, sprchu ap.I will have ...Dám si ...We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.He's had a shock.Utrpěl šok.I'll have myself a cold beer.Dopřeju si studené pivo.have a bathvykoupat sehave a look at sthpodívat se na cohave a shaveoholit sehave a smokezakouřit sihave funbavit se, užít si toI feel like having a swim.Zaplaval bych si.
 10. have to muset, být nutnýWe'll have to find him.Budeme ho muset najít.You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.
 11. have to určitě, jistě musí to tak být

Slovesopt&pp had

 1. ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předpřítomný časWe have already done it.Už jsme to udělali.He hasn't come yet.Ještě nepřišel.Have you been to London?Už jsi byl v Londýně?
 2. had ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předminulý časWe had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...
 3. užívá se v tázacích dovětcích typu že ano, že ne v předpřítomném časeHe has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?
 4. having ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předcházející dějHaving been told it...Poté, co mi to řekli...Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

Vyskytuje se v

against: have sth against sb/sthmít co proti komu/čemu

ball: be having a ballvýborně se bavit, užívat si (to)

bearing: have a bearing on sthmít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čím

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

bee: have a bee in one's bonnetmít brouka v hlavě, mít utkvělou myšlenku, být posedlý myšlenkou

been: sb has been to sthkdo už byl(a) kde

best: had bestnejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučení

better: (had) betterraději by(s)/bychom upozornění ap.

bubble: the bubble has burstbublina splaskla

business: have no business to do sthnemít co/právo dělat co

butterfly: have butterflies (in one's stomach)být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušení

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

clay: have feet of claystát na hliněných nohách

cloud: have one's head in the cloudsmít hlavu v oblacích, být romantický snílek

clue: not to have a cluenemít ponětí/tušení

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come in: have money coming inmít pravidelný příjem peníze

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

common: have sth in commonmít co společného

could: could havevyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosti

courage: have the courage of one's convictionsjednat podle svého přesvědčení

day: have seen better daysmít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější

day: has had its daybýt (už) pasé, mít to nejlepší za sebou

do: have sth to do with sb/sthmít co společného s kým/čím

enough: have had enoughmít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komu

equal: have no equalnemít konkurenci, být nejlepší

face: have a long facemít protažený obličej, vypadat nešťastně

fill: have had one's fill of sthmít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

fit: have/throw a fitšílet, vyvádět, zuřit

go: have a go at sbpustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někoho

go: have a go at sthzkusit, prubnout co udělat

going: have a lot going for onemít výhody v mnoha směrech kdo

gold: have a heart of goldmít zlaté srdce, být dobrák od kosti

got: have got tomuset hl. být nucen vnějšími okolnostmi

got: have gotmít, vlastnit

grace: have the (good) grace to do sthmít dost slušnosti na co

had: have been hadnaletět, nechat se napálit

had: have had itbýt vyřízený, mít to spočítané mít vážně potíže či žádnou šanci uspět

had: I have had itmám toho (už) dost/plné zuby

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

hand: have one's hands full with sthmít plné ruce práce s čím

hand: have sth on one's handsmít co na svých bedrech/na krku zodpovědnost ap.

hand: have to hand it to sbuznat, muset nechat komu něčí schopnosti

have against: have sth againststh/sb mít co proti komu/čemu

have out: have sth outnechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevo

head: have got sth into one's headkonečně pochopit kdo co

heart: have sth at heartležet co na srdci komu

heart: not have the heartnemít to srdce něco udělat

hesitation: have no hesitation in doing sthneváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat co

idea: have no ideanemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit co

intention: have no intention of doing sthnemít v úmyslu udělat co

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

may: may havemožná o minulosti

might: might havevyjadřuje pravděpodobný minulý děj

might: might havevyjadřuje možnost, která se neuskutečnila

might: might havemohl měl, ale neučinil

mind: have a mind to do sthmít v úmyslu, zamýšlet (udělat) co

mind: have a good mind, have half a mind to do sthmít sto chutí udělat co

mind: have in mindmít na mysli, myslet co

mind: have it in mind to do sthmít v úmyslu udělat co

moan: have a moanpostěžovat si, zareptat si

moment: have one's momentsmít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvykle

money: have money to burnnevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatý

must: must havemusel(a), museli, muselo se určitě stát

need: sb need not have done sth, sb didn't need to do sthkdo nemusel udělat co ale udělal

nerve: have a nerve to do sthmít tu drzost udělat co

night: have an early/late nightjít brzy/pozdě spát

none: have/be having none of sth(naprosto) odmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čem

nose: have a (good) nose for sthmít čich/nos na co

objection: have no objection to sthnic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemu

only: you only have to do sthstačí (jen) udělat co

ought: ought to haveměl(a), měli něco učinit

pair: have a safe pair of handsbýt spolehlivý

pick: have one's pick of sthmoci si vybírat z čeho

priority: take/have priority over sb/sthmít přednost před kým/čím

ready: have sth at the readymít co připravené kdykoli k použití

say: have one's say on sthříct své k čemu, dostat slovo, dostat se ke slovu moci vyjádřit svůj názor

sex: have sex with sbmít (pohlavní) styk, souložit s kým

should: should havevyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulosti

show: have sth to show for sthmoci se čím pochlubit

silver lining: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je k něčemu dobré.

skeleton: have a skeleton in the closetmít kostlivce ve skříni držet v tajnosti něco skandálního

stomach: have no stomach for sthnemít žaludek, nemít dost odvahy na co