Hlavní obsah

have [hæv or həv]

Slovesopt&pp had

 1. mít věc, vlastnost, vlastnitShe has my pen!Ona má moje pero!Do you have it with you?Máš to s sebou?Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.I have no money left.Nemám už žádné peníze.I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.
 2. have sth to do mít povinnost, práci, muset udělat něcona rozdíl od must vyjadřuje objektivní nutnostWe haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.
 3. have sth done nechat/dát si co udělatI had my car washed.Dal jsem si umýt auto.He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.
 4. vyjadřuje, že se někomu něco stalo - hl. nepříjemnéhoWe had our money stolen.Ukradli nám peníze.
 5. have sb do sth přimět, přinutit, přesvědčit koho k čemuI had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.
 6. have sb by sth držet koho za co aby ho přinutil k něčemuLarry had him by the throat.Larry ho držel za krk.
 7. have a babymít/porodit dítěbe having a babyčekat dítě
 8. not have sth nedovolit, nestrpět coThey wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.
 9. s podst. jménem vyjadřuje jednorázový dějsth dát si co jídlo, sprchu ap.I will have ...Dám si ...We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.He's had a shock.Utrpěl šok.have a bathvykoupat sehave a look at sthpodívat se na cohave a shaveoholit sehave a smokezakouřit sihave funbavit se, užít si toI feel like having a swim.Zaplaval bych si.
 10. have to muset, být nutnýWe'll have to find him.Budeme ho muset najít.You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.
 11. have to určitě, jistě musí to tak být

Slovesopt&pp had

 1. ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předpřítomný časWe have already done it.Už jsme to udělali.He hasn't come yet.Ještě nepřišel.Have you been to London?Už jsi byl v Londýně?
 2. had ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předminulý časWe had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...
 3. užívá se v tázacích dovětcích typu že ano, že ne v předpřítomném časeHe has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?
 4. having ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předcházející dějHaving been told it...Poté, co mi to řekli...Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

Vyskytuje se v

ball: výborně se bavit, užívat si (to)be having a ball

bearing: mít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čímhave a bearing on sth

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

bee: mít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkouhave a bee in one's bonnet

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

best: nejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučeníhad best

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bubble: bublina splasklathe bubble has burst

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

butterfly: být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušeníhave butterflies (in one's stomach)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

clay: stát na hliněných noháchhave feet of clay

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

command: (plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici cohave sth at one's command

common: mít co společnéhohave sth in common

could: vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosticould have

courage: jednat podle svého přesvědčeníhave the courage of one's convictions

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

do: mít co společného s kým/čímhave sth to do with sb/sth

enough: mít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komuhave had enough

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

face: mít protažený obličej, vypadat nešťastněhave a long face

fill: mít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.have had one's fill of sth

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

go: pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někohohave a go at sb

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

gold: mít zlaté srdce, být dobrák od kostihave a heart of gold

got: muset hl. být nucen vnějšími okolnostmihave got to

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

had: naletět, nechat se napálithave been had

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

have: mít povinnost, práci, muset udělat něcohave sth to do

have against: sth/sb mít co proti komu/čemuhave sth against

have out: nechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevohave sth out

head: konečně pochopit kdo cohave got sth into one's head

heart: ležet co na srdci komuhave sth at heart

hesitation: neváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat cohave no hesitation in doing sth

idea: nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit cohave no idea

live: Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.you haven't lived until/unless...

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

may: možná o minulostimay have

might: vyjadřuje pravděpodobný minulý dějmight have

mind: mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) cohave a mind to do sth

moan: postěžovat si, zareptat sihave a moan

moment: mít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvyklehave one's moments

money: nevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatýhave money to burn

must: musel(a), museli, muselo se určitě státmust have

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nerve: mít tu drzost udělat cohave a nerve to do sth

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

none: odmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čemhave/be having none of sth

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

objection: nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemuhave no objection to sth

only: stačí (jen) udělat coyou only have to do sth

ought: měl(a), měli něco učinitought to have

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth

pair: být spolehlivýhave a safe pair of hands

pick: moci si vybírat z čehohave one's pick of sth

priority: mít přednost před kým/čímtake/have priority over sb/sth

ready: mít co připravené kdykoli k použitíhave sth at the ready

say: dostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.have one's say

sex: mít (pohlavní) styk, souložit s kýmhave sex with sb

should: vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostishould have

show: moci se čím pochlubithave sth to show for sth

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

account: mít účet v bancehave an account with a bank

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb

admiration: velmi koho obdivovathave great admiration for sb

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

animus: být nevraživý vůči komu, nevražit na kohohave an animus against sb

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

argument: (po)hádat sehave an argument

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

bleeding: krvácet z nosuhave a bleeding nose

blow-out: píchnout kolohave a blow-out

blow-up: pohádat se, porafat se, chytnout sehave a blow-up

bowel: jít na stolicihave a bowel movement

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

brainwave: dostat nápadhave a brainwave

brawn: mít pořádné svalyhave plenty of brawn

breakfast: snídat, nasnídat sehave breakfast

brush: pohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kýmhave a brush with sb

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

bump: mít drobnou nehodu havárku, ťuknout autohave a bump

chat: popovídat si, pokecat si s kýmhave a chat with sb

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

conscience: mít výčitky/hryzení svědomíhave pangs/pricks of conscience

contempt: opovrhovat čím/kýmhave contempt for sth/sb

control: ovládat koho/cohave control of sb/sth

conversation: promluvit si, pohovořit si o čemhave a conversation about sth

cough: mít silný kašelhave a bad cough

crack: zkusit, prubnout cohovor. have a crack at sth

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

deal: mít těžký údělhave a bad deal

desire: netoužit dělat cohave no desire to do sth

dinner: navečeřet se po práci ap.have dinner

doze: zdřímnout si, schrupnout si, dáchnout sihave a doze

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

expense: bavit se na čí účethave fun at sb's expense

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

faith: mít důvěru v koho/cohave faith in sb/sth

fancy: mít chuť na cohave a fancy for sth

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

following: mít vítr v zádechhave the following wind

foreknowledge: předem/dopředu vědět o čemhave foreknowledge of sth

friendship: přátelit se s kýmhave sb's friendship

fuck: zašoustat sivulg. have a fuck

fun: bavit sehave fun

glory: zažít svůj okamžik slávyhave one's moment of glory

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

hankering: toužit, prahnout po čemhave a hankering for sth

harmful: mít neblahý vliv na koho/cohave a harmful influence on sb/sth

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

horror: mít hrůzu, mít velký strach z čehohave a horror of sth

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!