Hlavní obsah

have [hæv or həv]

Slovesopt&pp had

 1. mít věc, vlastnost, vlastnitShe has my pen!Ona má moje pero!Do you have it with you?Máš to s sebou?Oscar had a new bicycle.Oskar měl nové kolo.I have no money left.Nemám už žádné peníze.I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.
 2. have sth to do mít povinnost, práci, muset udělat něcona rozdíl od must vyjadřuje objektivní nutnostWe haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.
 3. have sth done nechat/dát si co udělatI had my car washed.Dal jsem si umýt auto.He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.
 4. vyjadřuje, že se někomu něco stalo - hl. nepříjemnéhoWe had our money stolen.Ukradli nám peníze.
 5. have sb do sth přimět, přinutit, přesvědčit koho k čemuI had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.
 6. have sb by sth držet koho za co aby ho přinutil k něčemuLarry had him by the throat.Larry ho držel za krk.
 7. have a babymít/porodit dítěbe having a babyčekat dítě
 8. not have sth nedovolit, nestrpět coThey wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.
 9. s podst. jménem vyjadřuje jednorázový dějsth dát si co jídlo, sprchu ap.I will have ...Dám si ...We had an ice cream.Dali jsme si zmrzlinu.He's had a shock.Utrpěl šok.have a bathvykoupat sehave a look at sthpodívat se na cohave a shaveoholit sehave a smokezakouřit sihave funbavit se, užít si toI feel like having a swim.Zaplaval bych si.
 10. have to muset, být nutnýWe'll have to find him.Budeme ho muset najít.You didn't have to do it yourself.Nemusel jsi to dělat sám.
 11. have to určitě, jistě musí to tak být

Slovesopt&pp had

 1. ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předpřítomný časWe have already done it.Už jsme to udělali.He hasn't come yet.Ještě nepřišel.Have you been to London?Už jsi byl v Londýně?
 2. had ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předminulý časWe had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.He said he had spoken to them.Řekl, že s nimi mluvil.If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...
 3. užívá se v tázacích dovětcích typu že ano, že ne v předpřítomném časeHe has broken it, hasn't he?On to rozbil, že?You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?
 4. having ve spojení s minulým příčestím vyjadřuje předcházející dějHaving been told it...Poté, co mi to řekli...Having examined the patient...Poté, co prohlédl pacienta...

Vyskytuje se v

ball: výborně se bavit, užívat si (to)be having a ball

bearing: mít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čímhave a bearing on sth

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

bee: mít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkouhave a bee in one's bonnet

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

best: nejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučeníhad best

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bubble: bublina splasklathe bubble has burst

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

butterfly: být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušeníhave butterflies (in one's stomach)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

clay: stát na hliněných noháchhave feet of clay

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

command: (plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici cohave sth at one's command

common: mít co společnéhohave sth in common

could: vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosticould have

courage: jednat podle svého přesvědčeníhave the courage of one's convictions

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

do: mít co společného s kým/čímhave sth to do with sb/sth

enough: mít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komuhave had enough

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

face: mít protažený obličej, vypadat nešťastněhave a long face

fill: mít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.have had one's fill of sth

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

go: pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někohohave a go at sb

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

gold: mít zlaté srdce, být dobrák od kostihave a heart of gold

got: muset hl. být nucen vnějšími okolnostmihave got to

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

had: naletět, nechat se napálithave been had

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

have: mít povinnost, práci, muset udělat něcohave sth to do

have against: sth/sb mít co proti komu/čemuhave sth against

have out: nechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevohave sth out

head: konečně pochopit kdo cohave got sth into one's head

heart: ležet co na srdci komuhave sth at heart

hesitation: neváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat cohave no hesitation in doing sth

idea: nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit cohave no idea

live: Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.you haven't lived until/unless...

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

may: možná o minulostimay have

might: vyjadřuje pravděpodobný minulý dějmight have

mind: mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) cohave a mind to do sth

moan: postěžovat si, zareptat sihave a moan

moment: mít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvyklehave one's moments

money: nevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatýhave money to burn

must: musel(a), museli, muselo se určitě státmust have

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nerve: mít tu drzost udělat cohave a nerve to do sth

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

none: odmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čemhave/be having none of sth

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

objection: nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemuhave no objection to sth

only: stačí (jen) udělat coyou only have to do sth

ought: měl(a), měli něco učinitought to have

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth

pair: být spolehlivýhave a safe pair of hands

pick: moci si vybírat z čehohave one's pick of sth

priority: mít přednost před kým/čímtake/have priority over sb/sth

ready: mít co připravené kdykoli k použitíhave sth at the ready

say: dostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.have one's say

sex: mít (pohlavní) styk, souložit s kýmhave sex with sb

should: vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostishould have

show: moci se čím pochlubithave sth to show for sth

ace: mít všechna esa v rukávě, držet všechny trumfyhold all the aces

arm: držet co v natažené ruce od tělahold sth at arm's length

breath: zadržet dechhold one's breath

contempt: opovrhovat kým/čímhold sb/sth in contempt

court: být středem pozornosti kde, přen. být králem čehohold court

fast: trvat na čem, pevně (si) stát za čím, neupouštět od čehohold fast to sth

fire: nestřílet, zastavit palbuhold one's fire

fort: zaskakovat za koho, dočasně to vést místo kohohold (down) the fort for sb

hold: udržet (si) čí pozornosthold sb's attention

hold against: sb zazlívat, mít za zlé, vyčítat komu cohold sth against

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

hold down: držet zkrátka, omezovat koho, nedovolit rozlet komuhold sb down

hold on, hold onto: vydržet, držet (se) nepodlehnouthold on

hold over: sb zastrašovat koho čím, vyhrožovat komu čímhold sth over

hostage: držet/vzít koho jako rukojmíhold/take sb hostage

peace: zůstat zticha, nic neříct, mlčet ačkoliv by měl co řícthold one's peace

ransom: požadovat výkupné za koho, držet v zajetí koho pro výkupnéhold sb (to) ransom

sway: panovat, vládnout kde, ovládat co mít rozhodující vlivhold sway over sth

terror: nenahánět strach komuhold no terrors for sb

tongue: mlčet, být zticha, držet jazyk za zubyhold one's tongue

accountable: hnát koho k zodpovědnosti za cohold sb accountable for sth

captive: držet koho v zajetíhold sb captive

captivity: držený v zajetíheld/kept in captivity

course: udržovat kurzhold one's course

escrow: mít co ve svěřenectví/v úschověhold sth in escrow

esteem: velice si koho vážithold sb in high esteem

fee: absolutně vlastnithold in fee

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

held: upevněný, připevněný čímheld in place by sth

homage: pay homage to sbvzdát hold/poctu komu

hope: (stále ještě) doufathold out hope

liable: činit koho zodpovědným za cohold sb liable for sth

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

memorial: Bude se sloužit zádušní mše na její památku.A memorial service will be held for her.

point: ohrožovat koho namířenou zbraníhold sb at gun-point

purse strings: držet kasu, vést (rodinnou) pokladnu řídit financehold/control the purse strings

reception: pořádat recepcihold a reception

referendum: (us)pořádat referendum o čemhold a referendum on sth

regard: velmi si považovat kohohold sb in high regard

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

scorn: opovrhovat kýmhold sb in scorn

shipment: zdržení zásilkyhold-up in the shipment

tight: pevně se držet čehokeep a tight hold of sth

together: držet při soběhold together

tribute: pay tribute to sbvzdát hold, vyjádřit poklonu komu

činit: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

dech: zadržet dechhold one's breath

držet: držet koho v zajetí/jako rukojmíhold sb captive/hostage

držet se: držet se za rucehold (each other's) hands

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

hold: pay tribute to sbvzdát hold komu

jednání: vést jednáníhold talks, vyjednávat negotiate

loupežný: loupežné přepadení banky ap.hold-up, robbery with violence, na ulici mugging, ozbrojenými bandity, hl. v Indii dacoity

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

nést: nést odpovědnost za cohold/bear (the) responsibility for sth

odpovědný: činit koho odpovědnýmhold sb responsible

oslava: (us)pořádat oslavuhold a celebration, give a party

pohromadě: držet pohromaděhold together, hmota též cohere, be coherent

porada: uspořádat poraduhold a meeting

propouštět: nepropouštět codovnitř keep/block out, ven hold sth

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

ruční: ruční kamera/vysavačhand-held camera/vacuum cleaner

schůze: pořádat schůzihold a meeting

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

vážit si: nevážit si koho/čehonemít respekt hold sb/sth in low esteem, have no respect for sb/sth, brát za samozřejmé take sth for granted

vést: vést rozhovorhold a conversation

vlastnit: práv. absolutně vlastnithold in fee

všeobecně: všeobecně rozšířený názorpopularly held belief

zadržet: zadržet dechhold one's breath

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

zatajit: zatajit dech nad čímhold one's breath at sth

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zodpovědný: činit koho zodpovědným za cohold sb responsible for sth

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

chovat: chovat koho v náručíhold/cradle sb in one's arms