Hlavní obsah

if [ɪf]

Spojka

  1. užívá se v podmínkových větáchjestli(že), pokud, -li, s min. časem kdybyIf I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.
  2. zda, zdali, jestli v nepřímé řeči
  3. if not jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.
  4. kdyby(ste) ve zdvořilé žádostiIf there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

Vyskytuje se v

ask: podle mého, podle měif you ask me

be: kdyby nebylo, nebýt koho/čehoif it wasn't for

cue: jako na zavolanou, v (ten) pravý okamžik, ve správnou chvíli(as if) on cue

damned: ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...I'm damned if ...

desire: pokud chcete, na přání v instrukcíchif desired

else: když (už) nic jiného, při nejmenším, alespoňif nothing else

even: i když, ačkoli, přestože, i kdybyeven though/if

for: sb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čehoif not for, were it not for

if: jestli ne, ne-li dřív, lépe ap.if not

like: jestli chceš/chceteif you like

make: dělat jakože co předstíratmake (as if) to do sth

mind: pokud vám to nevadíif you don't mind

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

must: když už musíš dělat co, když to musí býtif you must

necessary: pokud je třeba, bude-li to nezbytnéif necessary

need: kdyby to bylo nutné, bude-li to nutnéif need(s) be

nothing: velice, nesmírně, skutečně jakýnothing if not sth

only: kdyby tak, kéž (by), jen kdybyif only

what: co když, co kdybywhat if

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

intervene: pokud (mi) do toho nic nepřijdeif nothing intervenes

require: pokud je potřeba, na požádáníif required

so: jestli ano, je-li tomu takif so

all right: Pokud vám to nevadí.If it is all right with you.

any: ... pokud nějaký najdu.... if I find any.

anyone: Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.If anyone deserves it, it's you.

believe: Pokud si věříš ...If you believe in yourself ...

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

close: Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?Would you mind if I closed the window?

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

either: Kdyby byl kterýkoli z nich zabit ...If either were killed ...

have: Kdybych to byl věděl ...If I had known that ...

inclined: Jestli máte chuťIf you are so inclined

inconvenient: Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...If it is inconvenient for you ...

may: pokud vás mohu přerušit ...If I may interrupt you ...

okay: Pokud vám to nevadí ...If it is okay with you ...

should: Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...If you should change your mind ...

surprise: Nedivil bych se, kdyby ...I wouldn't be surprised if ...

were: Kdybych byl tebou.If I were you.

will: Had tě neuštkne, pokud může uniknout.A snake will not bite you if it can escape.

would: Byli bychom rádi, kdyby ...We would be glad if ...

co: co kdyžwhat if, what-if

dle: dle potřebyas necessary, je-li třeba if needed

i: i kdyby podmínkaeven if

jako: jako byas if

kdyby: Kdybych byl na tvém místě ...If I were you ...

klidně: Klidně!přitakání No problem!, na nabídku I don't mind if I do.

-li: ne-liif not

nutnost: v případě nutnostiin case of necessity/need/urgency, if necessary

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

proto: už proto, že ...if only because

případ: v případě potřebyif needed, in case of need

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

třeba: bude-li třebaif necessary, if need be

vypadat: vypadat jako bylook as if

zapotřebí: je/bude-li zapotřebíif necessary/needed/need be

zázrak: jako zázrakemas if/like by magic

aby: Jenom aby!Let's hope!, Hopefully!, kéž by If only!

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

její: Já na jejím místě ...If I were her ...

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

jestli: Jestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

když: Když bude pršet, počkám.If it rains, I will wait.

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

místo: Na tvém místě bych ...If I were you I would ...

mít: Kdybych si měl vybrat...If I were to choose ...

možno: pokud možnoif possible, hovor. if poss

nevadit: Nevadilo by vám kdyby ... ?Would you mind if ...?

nevhod: Jestli je vám to nevhod ...If it doesn't suit you ...

ocenit: Ocenil bych, kdyby ...I would appreciate if ...

opravit: Opravte mě, pokud se mýlím.Correct me if I'm wrong.

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

as: jakoby, jako kdybyas if, as though

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

pokud: Budu rád, pokud přijdeš.I'll be glad if you come.

potřeba: je/bude-li potřebaif necessary, if need be, je-li vyžadováno if required

přihodit se: Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...If nothing intervenes ...

přisednout: Mohu si přisednout?May I join you?, Do you mind if I sit here?

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

škoda: Nebylo by na škodu, kdyby...It would be good if...

tak: Kdyby tu tak byl.If only he was here.

tebou: Já být tebou ...If I were you ...

ty: Kdybych byl tebou.If I were you.

ubýt: Ono by tě neubylo, kdybys ...It would do you no harm if you ...

vadit: Bude Vám vadit, když otevřu okno?Do you mind if I open the window?

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know/I wonder if...

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.I wonder if he'll send it.

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

být: Být na tvém místě, ...If I were you ...

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

vrtat: Vrtá mi hlavou, zda ...It makes me wonder if ..., již déle It's been niggling at the back of my mind ...