Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) co want sthBrE, hovor. fancy(přát si) wishCo ode mne chcete?What do you want from me?Chtěl bych ...I would like (to) ...Chtěl byste ...?Would you like ...?Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.Jestli chcete.If you please/like/want to.
  2. (zamýšlet) intend(hl. v min. čase) mean(snažit se vyjádřit ap.) purportNechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.
  3. (být třeba) co want, need, require sthTy dveře chtějí namazat.The door needs oiling.To chce klid.Take it easy.
  4. nechtít (odmítat) refuse to do sthAuto nechce nastartovat.The car won't start.
  5. (sexuálně toužit) want sb

Vyskytuje se v

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

klid: To chce klid.Take it easy!

nechtě, nechtíc: chtě nechtěwilly-nilly

by: Chtěl bych...I would like...

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

chtít se: Chce se mi spát.I feel sleepy.

chtít se: Chce se mi na záchod.I have to go (to the bathroom).

jak: jak chcešas you like (it)

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

který: Ať je to, který chce.Whichever it is.

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

odvaha: Chce to odvahu.It takes courage.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat? nechat vzkazWould you like to leave a message for him?

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

chtít se: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

cagey: be cagey about sthnechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebe

closing: In closing I want to ...Na závěr/Závěrem chci ...

denial: be in denial of sthodmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.

disinclined: be disinclined to do sthnechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat co

keen: be keen on doing sthvelmi chtít co, toužit po čem

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

loath: be loath to do sthzdráhat se, nechtít udělat co

option: at the option of sb(po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdo

please: as you pleasejak (jen) chcete

preference: have a preference for sthdávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít co

refuse: The car refused to start.Auto nechtělo nastartovat.

time: all in good timevšechno chce svůj čas

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

all: Do you want it at all?Chceš to vůbec?

come over: Why don't you come over?Nechceš se stavit ke mně?

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na co

disposed: I wasn't disposed to wait.Moc se mi nechtělo čekat.

do: They don't want to work.Nechtějí pracovat.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

either: I can't manage it and I don't want either.Nezvládnu to a navíc ani nechci.

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

like: anything you likecokoliv chceš

make: She made as if to stand up.Dělala, jakože chce vstát.

mean: I didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

message: Can I take a message?Chcete nechat vzkaz?

more: Some more tea?Chcete ještě čaj?

please: If you please.Jestli chcete.

practice: It takes practice.Je třeba to cvičit., Chce to praxi.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

see: The boss wants to see you.Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.

some: Would you like some more?Chcete ještě?

that: You wanted to talk to me. Why was that?Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?

unheard: His pleas went unheard.Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.

want: I want you to stay here.Chci, abys tady zůstal.

want: Do you want ... ?(Ne)chcete ...? nabídnutí

way: Have it your (own) way.Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.

what: What do you want?Co chceš?

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

what: What I want to tell you is ...Chci ti říct, že ...

which: You can take which you want.Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whomever: You can invite whomever you wish.Můžeš pozvat kohokoliv chceš.

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.