Hlavní obsah

chtít

Nedokonavé sloveso

  1. (žádat) co want sthBrE, hovor. fancy(přát si) wishCo ode mne chcete?What do you want from me?Chtěl bych ...I would like (to) ...Chtěl byste ...?Would you like ...?Chcete, abych to udělal?Do you want me to do it?Chci, abys zůstal tady.I want you to stay here.Jestli chcete.If you please/like/want to.
  2. (zamýšlet) intend(hl. v min. čase) mean(snažit se vyjádřit ap.) purportNechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.Promiňte, já nechtěl.Sorry. It was no intention.
  3. (být třeba) co want, need, require sthTy dveře chtějí namazat.The door needs oiling.To chce klid.Take it easy.
  4. nechtít (odmítat) refuse to do sthAuto nechce nastartovat.The car won't start.
  5. (sexuálně toužit) want sb

Vyskytuje se v

aniž: aniž bych chtěl být ...without wishing to be ...

klid: To chce klid.Take it easy!

nechtě, nechtíc: chtě nechtěwilly-nilly

by: Chtěl bych...I would like...

děkovat: Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).A cup of tea? – No, thank you.

docílit: Čeho chceš docílit?What are you trying to achieve?

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

jak: jak chcešas you like (it)

jaký: Jaký chceš?Which one do you want?

kam: Chodím si, kam chci.I go wherever I want.

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kolik: Můžeš vyzkoušet, kolik chceš.You can try as many as you want.

který: Ať je to, který chce.Whichever it is.

nechat: Chcete mu nechat zprávu?Would you like to leave a message for him?

odvaha: Chce to odvahu.It takes courage.

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

pít: Co chcete pít?What would you like to drink?

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

svůj, svá, své, svoje: Chce svůj vlastní byt.He wants a flat of his own.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

ublížit: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

uložit: Chcete uložit data?Do you wish to save the data?

urazit: Nechtěl jsem vás urazit.I didn't mean to insult you.

všechen, všechna, všechno: všechno, co chcešanything you want

vybrat: Chtěl bych vybrat.I'd like to withdraw/make a withdrawal.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

vzkaz: Chtěl bych jí nechat vzkaz.I'd like to leave a message for her.

vzkázat: Chcete mu něco vzkázat? nechat vzkazWould you like to leave a message for him?

zaskočit: Nechceš ke mně zítra zaskočit (na návštěvu)?Why don't you drop by tomorrow?

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zrušit: Chtěl bych zrušit rezervaci.I'd like to cancel a reservation.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

když: Když se chce, všechno jde.Where there is a will there is a way.

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.When in Rome, do as the Romans do.

zadarmo, zdarma: To bych nechtěl ani zadarmo.I wouldn't take it for free., BrE též I wouldn't give it houseroom.

cagey: nechtít mluvit o čem, dělat tajnosti kolem čeho, nechávat si co pro sebebe cagey about sth

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

denial: odmítat/nechtít přijmout/si připustit co nepříjemnou pravdu ap.be in denial of sth

disinclined: nechtít, nemít chuť, nebýt ochoten udělat cobe disinclined to do sth

keen: velmi chtít co, toužit po čembe keen on doing sth

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

loath: zdráhat se, nechtít udělat cobe loath to do sth

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

please: jak (jen) chceteas you please

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

refuse: Auto nechtělo nastartovat.The car refused to start.

time: všechno chce svůj časall in good time

would: Nechtěl byste ...? nabídkaWould you like ...?

all: Chceš to vůbec?Do you want it at all?

come over: Nechceš se stavit ke mně?Why don't you come over?

curious: vyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se na cobe curious about sth

disposed: Moc se mi nechtělo čekat.I wasn't disposed to wait.

do: Nechtějí pracovat.They don't want to work.

drink: Co chcete k pití?What would you like to drink?

either: Nechci ani jeden.I don't want either.

for: Kdo chce sendvič?Who's for a sandwich?

hang on: Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.These drivers hang on to their old cars.

if: Kdybych to chtěl, koupil bych to.If I wanted it I would buy it.

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

make: Dělala, jakože chce vstát.She made as if to stand up.

mean: Nechtěl jsem ti ublížit.I didn't mean to hurt you.

message: Chcete nechat vzkaz?Can I take a message?

more: Chcete ještě čaj?Some more tea?

practice: Je třeba to cvičit., Chce to praxi.It takes practice.

reluctant: Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.He was reluctant to help.

Rome: Všechno chce svůj čas.Rome was not built in a day.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

some: Chcete ještě?Would you like some more?

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

unheard: Jeho prosby zůstaly nevyslyšeny/nikdo nechtěl slyšet.His pleas went unheard.

want: Chci, abys tady zůstal.I want you to stay here.

way: Ať je po tvém., Udělej to, jak chceš.Have it your (own) way.

what: Co chceš?What do you want?

which: Můžeš si vzít, kterýkoli chceš.You can take which you want.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

whomever: Můžeš pozvat kohokoliv chceš.You can invite whomever you wish.

willing: Nechtěla odpovědět.She was not willing to answer.

easy: To chce klid!, Nevzrušuj se!Take it easy!

vendetta: chtít se (po)mstít komuhave a vendetta against sb

chtít: nechtítodmítat refuse to do sth