Hlavní obsah

mean [miːn]

Slovesopt&pp meant

  1. znamenat výraz ap.What does this word mean?Co znamená toto slovo?
  2. mínit, myslet mít na mysliWhat do you mean by it?Co tím myslíte?You know what I mean.Víte, co myslím.
  3. sth to/for sb znamenat co pro kohoShe means a lot to me.Ona pro mě hodně znamená.
  4. sth myslet vážně coDo you mean it?Myslíš to vážně?
  5. mean to do sth mít v úmyslu, chtít, zamýšlet udělat co hl. v min. časeI didn't mean to hurt you.Nechtěl jsem ti ublížit.

Vyskytuje se v

business: mean businessmyslet to doopravdy

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

meaning: not know the meaning of the wordnevědět, co je to ..., být zcela cizí co komu nemít povědomí

means: by means ofsth pomocí, prostřednictvím čeho

means: live beyond one's meansžít (si) nad poměry, žít nad své možnosti

means: by all meansrozhodně, každopádně, zajisté souhlas,příkaz

means: by no means, not by any meansv žádném případě, rozhodně ne

meant: be meant to be sthmít být co, jaký, být předpokládaný, předpokládat se co

meant: be meant to be sb/sthbýt považován za za koho/co, být údajně kdo/co

arithmetic: mat. arithmetic meanaritmetický průměr

layer: layers of meaningvýznamové roviny

level: mean sea levelstřední úroveň hladiny moře mezi přílivem a odlivem

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

meaning: multiple meaningmnohoznačnost, polysémie, mnohovýznamovost

meaning: word meaningvýznam slova

means: means of transportdopravní prostředek

means: be beyond sb's meansbýt nad čí (finanční) možnosti

support: means of supportprostředky k živobytí

transport: means of transportdopravní prostředky

weighted: weighted average/meanvážený průměr aritmetický

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

meant: It was meant to be a secret.Mělo to být tajemství.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

need: Freedom need not mean independence.Svoboda ještě nemusí znamenat nezávislost.

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

whatever: Whatever can he mean?Co vlastně myslí?

justify: The end justifies the means.Účel světí prostředky.