Hlavní obsah

říct, říci

Dokonavé sloveso

  1. (oznámit) co say sth(sdělit) komu co tell sb sth, say sth to sb(sdělit) form. impart(pronést) utter(prohlásit) state, declare(jmenovat konkrétní) name(vyslovit) pronounce sth(jistým způsobem formulovat) put sth somehowŘekni mu, ať přestane.Tell him to stop.Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...Neřekl bych.I wouldn't say so.Těžko říct.It's hard to say.Nevím, jak to říct.I don't know how to put it.Dá se to tak říct.You could put it that way.Nemohu říci, že ...I can't say (that) ...Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?mírně řečenoto put it mildly
  2. řekněme (třeba) (let's) say
  3. Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?
  4. (myslet si o) co do koho think sth of sb, guess (that)
  5. (poručit) co komu tell sb to do sth
  6. (vyzradit) co na koho tell on sb, inform, grass on sb(vyzradit) reveal sb

Vyskytuje se v

jednoduše: jednoduše řečenoin simple terms, basically

jinak: jinak řečenoin other words

jistota: říct co s jistotousay sth with certainty

lépe: nebo lépe řečenoor rather

mírně: mírně řečeno ...... to put it mildly, ... to say the least

obrazně: obrazně řečenofiguratively speaking

pravda: říct pravdutell the truth

přesně: přesně řečenostrictly/precisely speaking

přesně: přesněji řečenoto be more precise

upřímně: upřímně řečenoto be honest, frankly speaking, in all honesty

žertem: říct co žertemsay sth in jest/joke

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

co: Nemám, co říct.I have nothing to say.

dlužno: Dlužno říci, že...It must be said, that...

jak: Jak se to řekne anglicky?How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

naplno: říct (to) naplnonot mince one's words, without mincing words, pulling no punches

naschvál: Řekl jsem to naschvál.I said it on purpose.

něco: Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

německy: Řekni to německy.Say it in German.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

ono: Ono se to snadno řekne ...It is easier said than done ...

po: po pravdě řečenoto tell the truth

politování: S politováním musím říct ...I regret to say ...

pravda: Abych pravdu řekl ...To tell the truth ..., Frankly ..., To be honest ...

předběhnout: Chtěl jsem to říct, ale předběhl mě.I wanted to say it but he beat me to it.

rovina: Řeknu vám to na rovinu.I'll level with you.

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rusky: Jak se to řekne rusky?How do you say it in Russian?

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

sám: Ty jsi to sám řekl.You said it yourself.

slovo: říci co vlastními slovysay sth in one's own words

snadno: To se snadno řekne.Easier said than done.

takový: Nic takového jsem neřekl.I didn't say anything like that.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

že: Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

natvrdo: říct to komu natvrdogive it to sb straight/bluntly, kritiku ap. not pull one's punches

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

švec: než bys řekl švecbefore you can say Jack Robinson, in a jiffy

těžce: (To je) těžko říct.It's hard to say.