Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) something(v otázce) anythingněco jinéhosomething elseještě něco?anything else?Uděláte pro mě něco?Will you do me a favour?Jak můžeš něco takového říct?How can you say such a thing?Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.
  2. (trocha, kousek) a little, a bit(neurčité množství) somethingo něco víca bit more

Vyskytuje se v

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

kápnout: komu něco kápne z čehosb will get sth

mít: mít něco s kýmvztah have an affair with sb, romance sb, stýkat se associate with sb

pití: něco k/na pitísomething to drink

bližší: Můžete mi říct něco bližšího?Can you give more details?

chybět: Něco tady chybí.Something is missing here.

konkrétní: Máš na mysli něco konkrétního?Have you anything particular in mind?

koupit: Něco jsem ti koupil.I('ve) bought you something.

lézt: Něco na mě leze. nemocI'm coming down with something.

málo: něco málo pojísthave a snack

mezi: Něco mezi tím.Something in between.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

nepořádek: Je něco v nepořádku?Is anything wrong?

od, ode: od každého něcoa bit of everything

pevně: Pevně se něčeho drž.Hold fast to something., Hold tight.

poprosit: Mohu vás o něco poprosit?Will you do me a favour?

potřebovat: Potřebuji, abys pro mne něco udělal.I need you to do something for me.

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

přijít: Na něco přijdu.I'll think of something., I'll figure something out.

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

scházet: Něco tady schází.Something is missing here.

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

udělat: Udělal ti něco? ublížil tiDid he harm/hurt you?

uniknout: Uniklo mi něco?Have I missed anything?

klapat: hovor. Něco tu neklape.Something's wrong here.

acquisition: (něco) nakoupitmake an acquisition

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

count: něco znamenat, mít váhucount for something

discovery: něco objevit/zjistitmake a discovery

element: zrnko/kousek/něco pravdyelement of truth

expensive: něco levnějšíhosomething less expensive

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

make: něco navrhnoutmake a suggestion

necessity: potřeba něco podniknoutnecessity for action

optional: výbava na přání, volitelná/příplatková výbava, výbava za příplatek auta ap., přen. něco navíc za příplatekoptional extra(s)

sacrifice: přinést oběť, přinášet oběti, něco obětovatmake sacrifice(s)

sort: něco na ten způsob, něco podobnéhosomething of the sort

stiff: pořádný/velký frťan, přen. něco ostřejšíhostiff drink

thing: něco takového tak strašného ap.such a thing, thing like that

wish: přát si něcomake a wish

amiss: Něco není v pořádku.Something is amiss.

anything: Našel jsi něco?Did you find anything?

be: něco, co mělo změnit světsomething that was to change the world

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

declare: Máte něco k proclení?Anything to declare?

do: Něco by se s tím mělo udělat.Something should be done about it.

ever: Viděl jsi někdy něco takového?Have you ever seen anything like it?

fifty: Je mu něco přes padesát.He is in his fifties.

get on: Dělej (něco)! začni pracovat ap.Get on with it!

imagine: přen. mít vidiny, něco si namlouvatbe imagining things

keep: Věděl jsem, že přede mnou něco tají.I knew she was keeping something from me.

left: Zbylo pro mě něco?Anything left for me?

missing: Něco tady chybí.Something is missing here.

need: Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.I need you to do something for me.

on: Ten to pátek (už) něco mám. plán, povinnosti ap.I've got something on this Friday.

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

show: Něco vám ukážu.Let me show you something.

something: Bylo na něm něco zvláštního.There was something special about him.

such: Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.We couldn't believe such a thing.

tough cookie: Ji jen tak něco nerozhodí.She is a tough cookie.

turn: Řekl jsem něco, co jsem neměl?Have I spoken out of turn?

would: Chtěl bych něco studeného na pití.I would like a cold drink.

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

difference: mít význam, být k něčemu/užitečný, (na)pomoci čemu, v čemmake a (lot of) difference

price: přen. Něco to stojí. není to zadarmoIt comes with/at a price.

něco: něco jinéhosomething else

warm: the warmteplo teplé místo

warm-down: warm-down (exercise)cvičení na vydýchání, zklidňující cvičení po fyzické zátěži

warm to: warm to(wards), warm up tosb/sth zalíbit se, přijít na chuť, začít být nakloněn komu/čemu

grow: grow warmeroteplovat se počasí ap.

warming: global warmingglobální oteplování

warm-up: sport. warm-up matchpřípravný zápas

clime: Birds migrate to warmer climes.Ptáci odlétají do teplých krajin.

ourselves: to keep ourselves warmabychom se zahřáli

warm up: I will warm up the soup.Ohřeji tu polévku.

oteplování: global warmingglobální oteplování

podlahový: (under)floor heating, řidč. floor warmingpodlahové vytápění

přípravný: warm-up matchsport. přípravný zápas

teplý: warm sea currentgeogr. teplý mořský proud

odlétat: migrate south/to warmer climesodlétat na jih/do teplých krajin ptáci

oteplit se: It got warmer.Oteplilo se.

proud: warm currentteplý proud v moři, vzduchu ap.

přihořívat: You're getting warmer.Přihořívá. při hádání

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat

teplo: It's warm outside.Venku je teplo.

uvítat: They gave him a warm welcome.Vřele ho uvítali.

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa