Hlavní obsah

muset, musit

Nedokonavé sloveso

  1. (nevyhnutelně) have to do sth(být předurčen) be bound to do sthMusím jít na záchod.I have to go to the bathroom.Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.Musel jsem se smát.I couldn't help laughing.
  2. (být nucen) must, have to, (have) got to(z vnějších příčin) need to do sth, be obliged to do sth(z donucení) be forcedMusíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.Museli přistát.They were forced to land.Nemusí to znát.He needn't know it.nemusetneed not, not have to do sth
  3. (z povinnosti) must do sth(opisná forma) have to do sthmust lze použít pouze v přítomném čase, jinak se používá tvarů opisu have toMusím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.I must/had to/will have to do homework.Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.Musím jít.I (have) got to go.
  4. hovor.(téměř jistě) mustTa musí být pěkně hloupá!She must be pretty stupid!Musel to být zloděj!It must have been a thief!Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

Vyskytuje se v

spoléhat (se): depend on sb/sthmuset se spoléhat na co být závislý

běžet: I must be off.Musím už běžet.

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dát: I must have my shirts washed.Musím si dát vyprat košile.

dívat se: I must consult the dictionary frequently.Musím se často dívat do slovníku.

domů: I must go home.Musím jít domů.

dořešit: That remains to be solved.To se ještě musí dořešit.

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

končit: I've got to go., hovor. I gotta go.Musím končit. při telefonování

letět: I must fly/run.přen. Musím letět.

nemuset: You don't have to go there.Nemusíš tam jít.

ohradit: The lawn must be fenced off.Trávník musí být ohrazen plotem.

omyl: It must be a mistake., při telefonování You must have the wrong number.To musí být omyl.

oželet: have to do without sb/sthmuset oželet koho/co

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

plést: You must be confusing me with someone.S někým si mě musíte plést.

počítat: You have to allow for this possibility.Musíš počítat s touto možností.

politování: I regret to say ...S politováním musím říct ...

překonat: You must overcome your fear of flying.Musíš překonat strach z létání.

přeslechnout se: You must have misheard.Musel jste se přeslechnout.

přestupovat: Do we have to change?Musíme přestupovat?

připustit: I must admit that ...Musím připustit, že ...

přiznat: I must confess that ...Musím přiznat, že ...

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

schválit: It must be approved by the chairman.Musí to být schváleno předsedou.

splést se: You must have been mistaken.To jste se musel splést.

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

umýt se: I need to wash myself.Musím se umýt.

uznat: You have to admit ...Musíš uznat, že ...

vymluvit: We have to talk him out of that.Musíme mu to vymluvit.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

zavolat si: I have to make a (tele)phone call.Musím si zavolat.

zmýlit se: I must have been mistaken/wrong.Musel jsem se zmýlit.

génius: it doesn't take a rocket scientist to do sthčlověk nemusí být génius, aby udělal co

výt: When in Rome, do as the Romans do.Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.

zaťukat: Touch wood ...Musím to zaťukat ...

confront: be confronted with sthbýt postaven před co, muset čelit čemu

lay up: hovor. be laid up with sthmuset ležet, zůstat v posteli, ulehnout s čím kvůli nemoci

may: may notnemuset nebýt nutně takový

oblige: be obliged to do sthmuset, být nucen/povinen, mít povinnost udělat co

pit: be pitted against sb/sthbýt postaven, stát proti komu/čemu, muset čelit komu protivníkovi ap.

stuck: be stuck swh(muset) tvrdnout, (zůstat) trčet kde nemoci pryč

subject: subject to contract(jen) na základě smlouvy budoucí, musí být podepsána smlouva pro právní platnost uvedeného

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

change: I will have to get changed.Budu se muset převléct.

dodge: He had to dodge flying stones.Musel uhýbat létajícím kamenům.

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

gotta: I gotta go.Musím jít., Musím končit. do telefonu ap.

hate: I hate to say it.Mrzí mě, že to musím říct.

have: We'll have to find him.Budeme ho muset najít.

help: I can't help laughing.Musím se smát., Nemohu se ubránit smíchu.

make: We must make London by nightfall.Musíme dorazit do Londýna do soumraku.

might: The letters might not have been meant for me.Ty dopisy nemusely být (vůbec) určeny mně.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

obey: The law must be obeyed.Zákony se musí dodržovat.

one's: One's got to consider it.Člověk to musí zvážit.

oneself: One must have time for oneself.Člověk musí mít na sebe čas.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

the: We must have the patience to ...Musíme mít tu trpělivost a ...

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.

unconnected: These cases may be unconnected.Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

yourself: You have to look after yourself.Musíš se starat sám o sebe.

muset: need not, not have to do sthnemuset