Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat ap.) komu co give sb sth, sth to sb, let sb have sth(předat) hand (over)Kdo ti to dal?Who gave it to you?
 2. (učinit) give(úder ap.) deliverdát vědět komulet sb knowdát přednost čemu před čímprefer sth to sthdát komu výpověďgive sb his/her noticedát výpověď kdohand in one's noticedát lekci komuteach sb a lessondát najevo coshow, manifest, demonstrate sthdát si na častake one's timedát si schůzku s kýmarrange to meet sbdát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sthdát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth
 3. (umístit) put, place(vložit, vsunout) insert(bombu ap.) plantdát co dohromady sestavitput sth together
 4. (poskytnout) co komu grant, give sb sth(udělit) form. confer, bestow sth on sb(cenu) award sb sth
 5. (odevzdat, vydat) give (out), hand out sth to sb(obětovat) sacrifice sth
 6. dát si (požít ap.) co have sthdát si (provést ap.) takeCo si dáš k pití?What will you have to drink?Dám si pivo. v restauraciI'll have a beer.dát si sprchutake/have a shower
 7. (zaplatit) za co give, pay for sth
 8. (nechat udělat) co have sth doneMusím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.
 9. (dovolit, připustit) let sb do sth, allow sb to do sthdejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume
 10. ob.(svolit k sexu) komu put out for/to sbob.(vyspat se) sleep, have it off with sb
 11. (k telefonu) koho put sb on, pass the phone to sb, pass sb the phoneMůžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?
 12. (uvést do stavu) putdát kolovat copass sth (a)rounddát do pořádkuput sth in order, (spor ap.) settle sth
 13. (dbát) na koho take sb's adviceDej na mě!Take my advice!

Vyskytuje se v

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

auction: put up for auctiondát do dražby

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bite: give sth some bitedát čemu říz

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

break: take a breakdát si pauzu

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

court: práv. take sb to courtdát koho k soudu, zažalovat koho

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu, zkřížit nohy

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

Dane: the DanesDáni, Dánové

dinner: have sth for dinnerdát si co k večeři

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat se

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

farewell: bid sb farewelldát sbohem komu, rozloučit se s kým

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

frog: pralesničkapoison/dart frog

gallop: break into gallopdát se do trysku

give: give satisfactiondát zadostiučinění

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit koho

hat-trick: score a hat-trickdát hattrick

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

injection: give sb an injectiondát komu injekci

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchu

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

licence: give sb (a) licence to do sthopravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemu

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

move: get movingdát (se) do pohybu

order: give orderdát příkaz

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

preference: give preference to sb/sthdát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/co

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

promise: make a promisedát slib

proud: make sb proudnaplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdosti

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

record: put sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

resolution: make a resolutiondát si předsevzetí, předsevzít si

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

safekeeping: give sth to sb for safekeepingdát co komu do úschovy

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

smarten up: smarten osf updát se do pořádku, upravit se, hodit se do gala

a, an: I will have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

basket: score a basketdát koš

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

fit: It is not fit to eat.To se nedá jíst.

hand: Put your hand up.Zvedni ruku., Dej ruku nahoru.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

have: I had my car washed.Dal jsem si umýt auto.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

in: Put it in the fridge.Dej to do ledničky.

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

mess: You have made a real mess of it.Tys tomu ale dal., Tys to pěkně zpackal.

must: I must have a drink.Musím si dát drink.

dart: hrát šipkyplay darts

vyrazit: Z křoví vyrazil zajíc.A hare darted out of the bush.