Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat ap.) komu co give sb sth, sth to sb, let sb have sth(předat) hand (over)Kdo ti to dal?Who gave it to you?
 2. (učinit) give(úder ap.) deliverdát vědět komulet sb knowdát přednost čemu před čímprefer sth to sthdát komu výpověďgive sb his/her noticedát výpověď kdohand/give in one's notice, give noticedát lekci komuteach sb a lessondát najevo coshow, manifest, demonstrate sthdát si na častake one's timedát si schůzku s kýmarrange to meet sbdát komu na vybranou z čehogive sb a choice of sthdát si pozortake care, watch out for sth, beware of sb/sth
 3. (umístit) put, place(vložit, vsunout) insert(bombu ap.) plantdát co dohromady sestavitput sth together
 4. (poskytnout) co komu grant, give sb sth(udělit) form. confer, bestow sth on sb(cenu) award sb sth
 5. (odevzdat, vydat) give (out), hand out sth to sb(obětovat) sacrifice sth
 6. dát si (požít ap.) co have sthdát si (provést ap.) takeCo si dáš k pití?What will you have to drink?Dám si pivo. v restauraciI'll have a beer.dát si sprchutake/have a shower
 7. (zaplatit) za co give, pay for sth
 8. (nechat udělat) co have sth doneMusím si dát vyprat košile.I must have my shirts washed.
 9. (dovolit, připustit) let sb do sth, allow sb to do sthdejme tomu ...(let's) suppose ..., let's assume
 10. ob.(svolit k sexu) komu put out for/to sbob.(vyspat se) sleep, have it off with sb
 11. (k telefonu) koho put sb on, pass the phone to sb, pass sb the phoneMůžeš mi ho dát (k telefonu)?Can you put him on (the phone)?
 12. (uvést do stavu) putdát kolovat copass sth (a)rounddát do pořádkuput sth in order, (spor ap.) settle sth
 13. (dbát) na koho take sb's adviceDej na mě!Take my advice!

Vyskytuje se v

absolution: give/grant sb absolutionodpustit komu, zprostit koho viny, dát komu rozhřešení

adieu: bid sb adieudát komu sbohem, rozloučit se s kým

auction: put up for auctiondát do dražby

being: bring sth into beingdát vzniknout čemu, zavést co, uvést co v život

bite: give sth some bitedát čemu říz

boil: boil a kettle, put a kettle on to boildát vařit vodu v konvici, přivést vodu v konvici k varu

break: take a breakdát si pauzu

break: get/have a break from sthna chvíli si odpočinout, dát si pauzu, mít na chvíli pokoj od od čeho

breather: hovor. take a breatherdát si pauzu, odpočinout si

budge: not budgeneustoupit, být zcela neoblomný, nedat si říct

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

call: call time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzu

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

choose: choose sth over sthvybrat si raději co než co, dát přednost čemu před čím při výběru

close: close one's legssnožit, dát nohy k sobě

consent: give one's consent to sthdát svůj souhlas k čemu

conversation: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru s kým

court: práv. take sb to courtdát koho k soudu, zažalovat koho

cross: cross one's legsdát si nohu přes nohu

custody: put/place sb in the custody of sbsvěřit/dát koho do výchovy/péče komu

Dane: the DanesDáni, Dánové

dinner: have sth for dinnerdát si co k večeři

dish out: dish out criticism/punishment to sbdát komu co proto zkritizovat, potrestat

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

divorce: get a divorcerozvést se, dát se rozvést

donation: make a donation to sb/sthdát/poslat dar komu/čemu dobročinný

enter into: enter into conversation with sbdát se do řeči/hovoru, navázat hovor s kým

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

farewell: bid sb farewelldát sbohem komu, rozloučit se s kým

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

food: give sb food for thoughtdát komu podnět k zamyšlení

forth: kniž. bring forth sthvytvořit co, dát vznik(nout) čemu

free: leave sb free to do sthdát komu volnost/volnou ruku v čem

gallop: break into gallopdát se do trysku

get: get to itjít na to, dát se do toho činnosti

give: give satisfactiondát zadostiučinění

give: give it one's alldát do toho všechno

give: give one's all in sthdát všechno do čeho

give: give sb a bloody nosedát komu do nosu až mu teče krev, přen. dát za vyučenou, uštědřit porážku komu částečnou

go: go in with sbdát se dohromady, spojit se s kým

going-over: give sb a going-overdát komu co proto, podat si koho

hat-trick: score a hat-trickdát hattrick

honour: give sb one's word of honourdát komu čestné slovo

injection: give sb an injectiondát komu injekci

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

licence: give sb (a) licence to do sthopravňovat koho k čemu, dát komu oprávnění k čemu

line: do a line of sthdát si lajnu čeho drogy ap.

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

make: make a signdát znamení

make: make a goaldát branku, skórovat

make: make osf knowndát o sobě vědět, uvést se veřejně ap.

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

move: get movingdát (se) do pohybu

order: give orderdát příkaz

order: put sth in orderdát co do pořádku, porovnat co

pawn: put sth in pawnzastavit, dát do zástavy co

plant: plant a kiss on sbdát pusu komu, políbit koho

point: take sb's pointsouhlasit s kým, dát za pravdu komu, pochopit koho

preference: give preference to sb/sthdát přednost komu/čemu, upřednostnit koho/co

professional: turn professionalstát se profesionálem, dát se na profesionální dráhu

promise: make a promisedát slib

proud: make sb proudnaplnit koho hrdostí, dát komu důvod k hrdosti

pull: pull roundzotavit se, postavit (se) na nohy, dát se do kupy

put: put sb in touch with sbzkontaktovat koho s kým, dát komu kontakt na koho

put: put money into sthinvestovat, dát peníze, vložit peníze do čeho

record: put/place sth on recorddát/zanést do záznamu/zápisu, přen. oficiálně vyslovit/uvést/pronést

repair: have/get sth repairednechat/dát (si) co opravit

repair: be beyond repairnedat se (již) opravit, být neopravitelný

report: voj. put sb on reportdát koho do hlášení za disciplinární prohřešek

resolution: make a resolutiondát si předsevzetí, předsevzít si

riddle: ask sb a riddledát komu hádanku

right: make sth rightdát do pořádku, napravit, spravit co

right: make it/things rightdát to do pořádku, napravit to

right: right itselfnapravit se, dát se do pořádku, spravit se co

run: break into a runrozběhnout se, dát se do běhu, začít utíkat

safekeeping: give sth to sb for safekeepingdát co komu do úschovy

sanction: give sanction to sthdát souhlas, dát svolení k čemu, souhlasit s čím

see: see (to it) that ...dohlédnout (na to)/postarat se (o to)/dát pozor (na to), aby ...

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

set: set sb a taskdát komu úkol

short: take a short breakdát si krátkou pauzu

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

a, an: I'll have an apple.Dám si jablko.

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

advice: Take my advice.Nechej si poradit., Poslechni mě., Dej na mne.