Hlavní obsah

charge [tʃɑːdʒ]

Sloveso

 1. sb sth (na)účtovat (si), (na)počítat (si) komu co poplatek za služby ap.They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.
 2. sth to sb (na)účtovat, připsat k tíži co komu nechat jej zaplatit, zatížit majetek břemenemcharge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho
 3. sb with sth obvinit, obžalovat koho z čeho policieHe was charged with ...Byl obviněn z ...
 4. towards sb/sth vyrazit, vrhnout (se) proti komu/čemu prudce - do útoku
 5. charge (up) sth nabít co baterii

Podstatné jméno

 1. poplatek, sazba, taxaBrE reverse the chargesvolat na účet volanéhoadditional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatekbank chargesbankovní poplatky
 2. against sb obvinění, obžaloba proti komu, bod obžaloby z trestného činuHe faces several charges.Čelí několika obviněním.bring charges against sbvznést obvinění proti komudrop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu
 3. of sb/sth starost, péče, dohled nad kým/čímtake charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kýmput sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost
 4. osoba pod dozorem, svěřenec osoba, nad kterou má někdo dozorThey are my charges.Mám je na starost.
 5. útok, výpad, zteč prudkým pohybem, v běhu ap.
 6. fyz.(elektrický) náboj

Vyskytuje se v

charge: sth nabít co bateriicharge (up)

press: vznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat kohopress charges against sb

reverse: volat na účet volanéhoreverse the charges

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

additional: příplatek, přirážka, dodatečný poplatekadditional charge

band: pásmová sazbabanded charge

bank: poplatky za vedení účtu (a transakce)ekon. bank charges

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na kohobring charges/a legal action against sb

call: hovor na účet volanéhocollect call, BrE reverse charge call

charged: plně nabitý baterie ap.fully charged

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

criminal: obvinění z trestného činucriminal charge(s)

curate: zastupující farářcurate-in-charge

demolition: demoliční práce/náloždemolition work/charge

dismissal: zamítnutí žalobydismissal of charges

excess baggage: poplatek za nadváhu zavazadelexcess baggage charge

extra: příplatekextra charge

indict: být obviněn/obžalován z podvodube indicted for/on fraud (charges)

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

lay: vznést obvinění proti komu policielay charges against sb

postal: poštovní poplatkypostal charges

prefer: vznést obvinění proti komu hl. policie.prefer a charge against sb

sister: vrchní sestra oddělení, staniční sestraward sister, sister in charge

static: statický nábojelektr. static charge

stick: dokázat/potvrdit oprávněnost obviněnímake the charges/accusation(s) stick

telephone: hovorné, telefonní poplatektelephone charge

token: symbolický poplatektoken charge

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

mít: mít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth

nabitý: fyz. kladně/záporně nabitá částicepositively/negatively charged particle

náboj: elektr. statický nábojstatic charge

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

poplatek: účtovat si poplatek za cocharge a fee for sth

poštovní: poštovní poplatkypostal charges

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

příplatek: rychlíkový příplateksupplement(ary charge) for a fast train

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

všudy: cena se vším všudy zájezdu ap.all-inclusive (charge)

záporný: fyz. záporný náboj/pólnegative charge/pole

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zprostit: práv. zprostit (ob)žaloby kohodismiss charges against sb, osvobodit acquit sb

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action against sb for sth

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

obžalovat: Bude obžalována z podvodu.She will be charged with fraud.

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sazebník: sazebník poplatkůschedule of charges

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

vedení: mít na starosti vedení čehobe in charge of sth

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

režie: vzít co do své režietake charge of sth