Hlavní obsah

call [kɔːl]

Sloveso

 1. sb sth říkat komu jak jménem ap., nazývat koho/co jak, oslovovat (se) koho/co jakWhat do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?
 2. call (out) (za)volat nahlas, vyvolat oznámitcall (out) sport. odpískat zákrok ap.call sth in(to) questionzpochybnit co, vyslovit pochybnosti o čem, učinit předmětem sporu co, vyvolat spory ohledně čehocall into beingstvořit, vytvořitcall to mindvyvolat, vybavit sicall attention to sthupozornit na cocall time, call a time-outvzít si oddechový čas, přen. dát si pauzucall time on sthukončit co, skončit co, s čím kariéru, činnost ap.
 3. sb (za)volat, zatelefonovat komu
 4. svolat poradu, vyhlásitcall togethersvolatcall a strikevyhlásit stávkucall an electionvypsat volby
 5. předvolat před soud ap.
 6. at sb/sth zaskočit, (za)stavit se kam/kde, navštívit krátce koho/co
 7. zastavit na zastávce ap.
 8. AmEzrušit, odvolat zápas ap.call for an investigationžádat o prošetření

Podstatné jméno

 1. (z)volání, výkřik, pokřikwithin callna dosah na zavolání ap.tough calltěžké rozhodnutí
 2. zavolání, hovor telefonem, telefonátmake a phone callzavolat si telefonemcollect call, BrE reverse charge callhovor na účet volanéhocall forwardingpřesměrování telefonních hovorů
 3. pozvání, předvolání, obsílka
 4. ekon.výzva ke splácení akcií ap., požádání o vyplacenílast callposlední výzva k nástupu do letadla ap.ekon. call depositvklad na požádání k okamžitému výběruekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčkycall for expressions of interestvýzva k vyjádření zájmu potenciálních zájemců, před veřejnou soutěží ap.ekon. calls in arrearsnedoplatky za upsané akcie
 5. (krátká) návštěvapay a call on sbnavštívitekon. cold callneohlášená obchodní návštěva
 6. for sth požadavek čeho, žádost o comargin callpožadavek doplatku
 7. for sth poptávka, sháňka po čem, zájem o co
 8. volání, hlas, vábení zvířat, ptáků ap. i napodobení jejich křiku

Vyskytuje se v

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

call in: call sb inpřivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si koho

call on, call upon: call onsb AmE vyvolat koho žáka ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

call out: call sth outvykřiknout, zakřičet, zavolat co

call over: call sb overzavolat si koho chtít si promluvit ap.

call up: call sb upzavolat komu

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

collect: call collecttelefonovat na účet volaného

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

halt: call a halt to sthrozhodnout o zastavení čeho, zastavit, zarazit co z úřední moci

Mayday: Mayday (message)/(call)tísňové volání, nouzový signál z lodi, letadla ap.

name: call sb namesnadávat komu

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

quits: call it quitsskončit to snažení ap., nechat toho, ukončit to remízou

quits: call it quitsbýt si kvit vyrovnané dluhy ap.

shot: call the shotsrozkazovat, rozhodovat, diktovat manažer ap.

tune: be calling the tunemít hlavní slovo, udávat tón

arm: call to armsvolání do zbraně

back: call backzavolat zpátky zareagovat na telefonát

called: ... as it is calledtakzvaný... uvedení názvu ap.

call-up: call-up paperspovolávací rozkaz

collect: collect callhovor na účet volaného

distress: distress calltísňové volání

doubt: throw sth into doubt, AmE call sth into doubtvyvolat pochyby ohledně čeho, zpochybnit co

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností čí

duty: answer the call of dutysplnit svoji povinnost

evidence: call sb in evidencepovolat koho jako svědka

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

forwarding: call forwardingpřesměrování (telefonních) hovorů

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

incoming: incoming callspříchozí hovory

jury: be called for jury servicebýt vybrán do poroty soudní

make: make a phone callzavolat si

meeting: call a meetingsvolat poradu

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

phone call: make a phone callzavolat si

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

return: return sb's callzavolat komu zpátky nezastižený ap.

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

saving: make a saving on callsušetřit za telefon

stand: práv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi

strike: call for strike actionvýzva ke stávce

take: take sb's callvzít čí telefonát

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

tender: invitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěže

truce: call/declare a trucevyhlásit příměří

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

wild: the call of the wildvolání divočiny

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

call out: Army was called out.Byla přivolána armáda.

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

own: a car I can call my ownmé vlastní auto, auto, které by mi říkalo pane

question: The results came/were called into question.Kolem výsledků vznikly pochybnosti.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

buzení: buzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.wake-up call, BrE alarm call

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocall sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsible

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

hovor: meziměstský hovorlong distance/ AmE toll/ hl. BrE trunk call

meziměstský: meziměstský hovorhl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)

místní: místní hovorlocal call

nadávat: sprostě komu nadávatcall sb (foul) names, abuse sb with obscenities

nouzový: nouzové volánídistress call

pohotovost: mít pohotovostvojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on call

pomoc: volat o pomoccry for help, telefonem call for help

potřeba: vykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf

povolat: povolat koho do zbraněcall sb to arms

povolávací: voj. povolávací rozkazcall-up papers, BrE draft notice

přesměrování: přesměrování (telefonních) hovorůcall forwarding

stavit se: stavit se pro kohocall for sb, vyzvednout pick sb up

stávka: vyhlásit stávkucall/declare a strike

telefon: buzení po telefonuwake-up call

tísňový: tísňové voláníemergency/distress call

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

účet: volat na účet volanéhoBrE reverse the charge(s), AmE make a collect call

vábnička: vábnička na kachnyduck call

volání: tísňové/místní voláníemergency/local call

volání: meziměstské volánílong-distance/BrE trunk call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat meziměstomake a long-distance/BrE trunk call

vypsat: polit. vypsat (předčasné) volbycall an (early) election

vyřídit: vyřídit (si) telefonátymake phone calls

zatelefonovat: zatelefonovat simake a phone call

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call