Hlavní obsah

called [kɔːld]

Vyskytuje se v

beck: be at sb's beck and call(muset) být k dispozici komu

call: call (out)(za)volat nahlas, vyvolat oznámit, sport. odpískat zákrok ap.

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

call in: call sb inpřivolat koho pomoc ap., poslat pro koho, pozvat si koho

call on, call upon: call onsb AmE vyvolat koho žáka ap.

call out: call sb outpřivolat, zavolat, povolat koho na pomoc

call over: call sb overzavolat si koho chtít si promluvit ap.

call up: call sb upzavolat komu

close: close shave/thing/callúnik jen o vlásek/tak tak, těsné vyváznutí před nebezpečím ap.

collect: call collecttelefonovat na účet volaného

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

halt: call a halt to sthrozhodnout o zastavení čeho, zastavit, zarazit co z úřední moci

Mayday: Mayday (message)/(call)tísňové volání, nouzový signál z lodi, letadla ap.

name: call sb namesnadávat komu

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

quits: call it quitsskončit to snažení ap., nechat toho, ukončit to remízou

shot: call the shotsrozkazovat, rozhodovat, diktovat manažer ap.

tune: be calling the tunemít hlavní slovo, udávat tón

arm: call to armsvolání do zbraně

back: call backzavolat zpátky zareagovat na telefonát

called: ... as it is calledtakzvaný... uvedení názvu ap.

call-up: call-up paperspovolávací rozkaz

distress: distress calltísňové volání

duty: beyond the call of dutynad rámec svých povinností, více než čí povinnost pracovní ap.

evidence: call sb in evidencepovolat koho jako svědka

familiarly: familiarly known as/calledběžně/neformálně nazývaný jak

forwarding: call forwardingpřesměrování (telefonních) hovorů

foul: call sb foul namessprostě komu nadávat

hoax: hoax callfalešné telefonické oznámení bomby ap.

incoming: incoming callspříchozí hovory

jury: be called for jury servicebýt vybrán do poroty soudní

make: make a phone callzavolat si

meeting: call a meetingsvolat poradu

option: ekon. call/put optionkupní/prodejní opce, opční koupě/prodej

phone call: make a phone callzavolat si, volat

question: call sth into questionzpochybnit co, vyvolat pochybnosti kolem čeho

roll call: take a roll callzjišťovat/dělat prezenci

saving: make a saving on callsušetřit za telefon

stand: práv. call sb to the standpředvolat koho ke svědecké výpovědi

strike: call for strike actionvýzva ke stávce

take: take sb's callvzít čí telefonát

telephone: make a (tele)phone callzavolat si

tender: invitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěže

truce: call/declare a trucevyhlásit příměří

vote: vote by roll-callhlasovat jmenovitě jeden za druhým

wild: the call of the wildvolání divočiny

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

have: I had him call her.Přesvědčil jsem ho, ať jí zavolá.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

buzení: wake-up call, BrE alarm callbuzení telefonem/po telefonu v hotelu ap.

hnát: call sb to account, bring sb to account for sth, činit odpovědným hold sb responsiblehnát koho k zodpovědnosti za co

hovor: AmE collect/ BrE reverse charge callhovor na účet volaného

meziměstský: hl. BrE trunk call, AmE,CanE long-distance (call)meziměstský hovor

místní: local callmístní hovor

nadávat: call sb (foul) names, abuse sb with obscenitiessprostě komu nadávat

nouzový: distress callnouzové volání

pohotovost: vojsko ap. be on alert, pracovní, lékař ap. be on standby (duty), na zavolání be on callmít pohotovost

pomoc: cry for help, telefonem call for helpvolat o pomoc

potřeba: answer the call of nature, relieve osfvykonat tělesnou potřebu

povolat: call sb to armspovolat koho do zbraně

povolávací: call-up papers, BrE draft noticevoj. povolávací rozkaz

přesměrování: call forwardingpřesměrování (telefonních) hovorů

stavit se: call for sb, vyzvednout pick sb upstavit se pro koho

stávka: call/declare a strikevyhlásit stávku

telefon: wake-up callbuzení po telefonu

telefonní: phone AmE booth/BrE box, BrE call box, call-boxtelefonní budka

tísňový: emergency/distress calltísňové volání

účet: BrE reverse charge call, AmE collect callhovor na účet volaného

vábnička: duck callvábnička na kachny

volání: emergency/local calltísňové/místní volání

volaný: BrE reverse the charges, AmE make a collect calltelefonovat na účet volaného

volat: BrE reverse the charges, AmE make a collect callvolat na účet volaného

vypsat: call an (early) electionpolit. vypsat (předčasné) volby

vyřídit: make phone callsvyřídit (si) telefonáty

zatelefonovat: make a phone callzatelefonovat si

zavolat: BrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect callzavolat na účet volaného

zpět: call backzavolat zpět telefonem

zvaný: the so called ...tak zvaný ...

ani: He didn't even call.Ani nezavolal.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

doktor: Call/We need a doctor.Zavolejte/Potřebujeme doktora.

hlásit: The (weather) forecast is for showers., The weatherman called for showers.Hlásili přeháňky. v předpovědi

jak: How do you say it in English?, o názvech ap. What do you call it in English?Jak se to řekne anglicky?

jmenovat se: It is called ...Jmenuje se to ...

-li: In case you find him call me.Najdeš-li ho, zavolej mi.

napřed: Call him first.Napřed mu zavolej.

nazvat: He called him a traitor.Nazval ho zrádcem.

nazývat: What do you call it?Jak to nazýváte?

nazývat se: What is it called?Jak se to nazývá?

obtěžovat se: He didn't even take the trouble to call.Ani se neobtěžoval zavolat mi.

odkud: Where are you calling from?Odkud voláš?

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

policie: Call the police!Zavolejte policii!

prezence: vyvoláváním call the roll, check the attendancezjišťovat prezenci

před, přede: Don't call before five.Nevolej před pátou.

připomenout: Remind me to call him.Připomeň mi, ať mu zavolám.

říkat: What do you call it?Jak tomu říkáš?

sanitka: call (for) an ambulancezavolat sanitku

stavět: The train doesn't stop/call here.Vlak tady nestaví.

špička: peak/off-peak callsvolání ve špičce/mimo špičku

takhle: Why not give her a call?A co takhle jí zavolat?

takzvaný: G8 as it is calledtakzvaná G8

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

zavolat si: I have to make a (tele)phone call.Musím si zavolat.

zrovna: I was just calling you, when ...Zrovna jsem ti volal, když ...

jméno: call a spade a spadenazývat věci pravými jmény