Hlavní obsah

own [əʊn]

Přídavné jméno

  • vlastní, svůj náležící dané osoběI have my own shop.Mám svůj vlastní obchod.

Sloveso

  • sth vlastnit, mít coThe company is owned by an American.Firmu vlastní Američan.

Fráze

  1. can call sth one's own opravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu
  2. come into one's own uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit se
  3. get one's own back on sb oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného
  4. make sth one's own spojit své jméno s čím, být spojován co s kým, přivlastnit si co osoba dílo
  5. of one's own svůj vlastní
  6. (all) of one's own osobitý, charakteristický, typický rys ap.
  7. on one's own sám, osamocen
  8. on one's own sám, osobně bez pomoci druhých

Vyskytuje se v

account: by sb's own accountpodle čích vlastních slov

counsel: keep one's own counselnechávat si své názory pro sebe, mlčet o svých názorech ap.

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

flesh: sb's own flesh and bloodčí pokrevní příbuzný, vlastní krev

game: beat sb at sb's own gameporazit koho jeho vlastními zbraněmi

grave: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

hold: hold one's own against sbubránit se, nedat se, nepodlehnout komu

horn: blow one's own hornvychvalovat se, chvástat se

master: be one's own masterbýt svým vlastním pánem nezávislý

mind: know one's own mindstát si za svým názorem, mít svoji hlavu

nest: feather one's own nesthrabat pod sebe zajišťovat si peníze pro pohodlnou budoucnost

own: can call sth one's ownopravdu vlastnit co, skutečně patřit, říkat pane co komu

petard: be hoist with/by one's own petardchytit se do vlastní pasti, naběhnout si, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

right: in one's own rightvlastním přičiněním, po zásluze, zaslouženě úspěšný, uznávaný ap.

risk: at one's own riskna vlastní nebezpečí

time: in one's own timesvým vlastním tempem

way: get/have one's (own) wayprosadit si svou/své, dosáhnout svého, zařídit si to po svém

word: in sb's (own) wordspodle (vlastních) slov koho při citování

advance: advance one's own interestsprosazovat vlastní zájmy

choice: do sth by one's own choicedělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebe

enterprise: ekon. state(-owned) enterprisestátní podnik

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

fault: through no fault of one's ownnikoli vlastní vinou

one's: of one's ownsvůj vlastní

privately: privately owned(jsoucí) v soukromém vlastnictví

put: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

responsibility: on one's own responsibilityna vlastní zodpovědnost

source: from own sourcesz vlastních zdrojů

stake: own a minority stakevlastnit minoritní podíl

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take sb into one's own familypřijmout za vlastního, adoptovat koho dítě

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

admission: By her own admission, ...Jak sama připouští/připustila, ...

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

those: He owns those shares.On vlastní ty akcie.

own goal: score an own goaldát si vlastní gól, přen. sám si uškodit, podřezat si pod sebou větev, naběhnout si

dle: of one's own choicedle vlastního výběru

nebezpečí: at one's own risk/perilna vlastní nebezpečí

od, ode: of one's own accordsám od sebe

oko: with one's own eyesna vlastní oči

podpis: one's own/personal signature, práv. sign manualvlastnoruční podpis

přičinění: by one's own effortsvlastním přičiněním

riziko: at your own risk/perilna (vaše) vlastní riziko

sebe: of one's own accordsám od sebe bez cizí pomoci ap.

svůj, svá, své, svoje: one's own waypo svém udělat ap.

vinou: through one's own faultvlastní vinou

vlastní: with one's own eyes/earsna vlastní oči/uši

vlastnictví: in private ownership, privately ownedv soukromém vlastnictví

vlastnoruční: one's own signature, slavného ap. autographvlastnoruční podpis

volný: in one's spare/free time, mimo pracovní dobu ap. BrE in/AmE on one's own timeve (svém) volném čase

vrátit: repay sb, za špatné pay sb back, get sb back, get one's own back on sb, retaliate against sb, settle with sb, oplatit stejnou give sb a taste of his own medicine, return like for likevrátit to komu oplatit službu

výběr: of one's (own) choice(po)dle vlastního výběru

vyjádření: in sb's own account/wordspodle vlastního vyjádření koho

vyjádřit: put sth into (one's own) wordsvyjádřit co (vlastními) slovy

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

hledět: mind one's own businesshledět si svého

na: with one's own eyesna vlastní oči

slovo: say sth in one's own wordsříci co vlastními slovy

starat se: Mind your own business.Starej se o sebe. nepleť se do toho

ucho: I heard it with my own ears.Slyšel jsem to na vlastní uši.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

vystačit: být soběstačný be self-sufficient, nepotřebovat jiné be happy with one's own companyvystačit si sám

zájem: in your own interestve tvém/vašem vlastním zájmu

základ: from one's own experiencena základě vlastní zkušenosti

zinscenovat: He faked his own death.Zinscenoval svoji smrt.

zvolit: Make your (own) choice.Zvolte si sami.

živit se: make one's own livingživit se sám

elegance: with the grace of one's owns elegancí sobě vlastní

hasit: Mind your own business., Let sleeping dogs lie.Nehas, co tě nepálí.

kápnout: říci pravdu come clean, make a clean breast of it, přiznat se own up, prozradit tajné spill the beanskápnout božskou

kopat: dig one's own gravekopat si vlastní hrob

pán: be one's own man/master, be a free agent, be master in one's own housebýt svým vlastním pánem

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění

péče: Mind your own business!Neměj péči! nestarej se

pěst: do sth on one's own (hook)udělat co na vlastní pěst

plést: make a rod for one's own backplést si na sebe bič

podusit: let sb stew (in his own juice)nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)

samochvála: Don't blow your own trumpet!Samochvála smrdí.

stát: stand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoestát na vlastních nohou